Home

Overhangende takken verjaring

Hof van Cassatie buigt zich over overhangende takken

 1. In een arrest van 3 januari 2020 bevestigt het Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat artikel 37, §4 van het Veldwetboek restrictief dient te worden geïnterpreteerd en dat overhangende takken, dan wel doorschietende wortels, nooit het voorwerp kunnen uitmaken van de verkrijgende verjaring
 2. Het recht om verwijdering van overhangende takken te vorderen kan namelijk niet verjaren. Dat heeft het Hof 's-Hertogenbosch bepaald. Dus ook al is het recht om verwijdering van een boom, heg of heester binnen de zogenaamde verboden afstand te vorderen, verjaard, dan wil dat niet zeggen dat er niets tegen overhangende takken ondernomen kan worden
 3. imale of maximale hoogte voor een overhangende tak. Alle takken (zowel hoge als lage takken) die over uw erf hangen mogen verwijdert worden
 4. Hierbij dient de eigenaar van de boom te bewijzen dat de verjaringstermijn is verstreken. Overhangende takken. Veel mensen ondervinden hinder van overhangende takken van bomen of struiken van de buren. Ook hiervoor zijn in de wet regels te vinden. Artikel 5:44 bepaalt dat een eigenaar van een erf het recht heeft om overhangende takken te verwijderen
 5. Het Grondwettelijk Hof concludeerde uiteindelijk dat er geen sprake is van een schending van de Grondwet en bevestigde dat verjaring inderdaad niet mogelijk is. Je mag dus altijd vragen om overhangende takken te snoeien, zelfs al hangen ze al sinds jaar en dag over je erf. Wat met het fruit? Gaat het om een fruitboom

Overhangende takken en doorschietende wortels - Buren

'Nog een misverstand is dat mensen vaak denken dat overhangende takken kunnen 'verjaren'. Maar het begrip 'verjaring' geldt alleen voor het artikel over de twee meter-grens, zoals we net al zagen.' 'Voor doorschietende wortels gelden bijna dezelfde regels als voor overhangen takken De rechter veroordeelde de buurman wel tot het jaarlijks onderhoud verrichten aan de bomen, bestaande uit het snoeien van de bomen tot een hoogte van maximaal 10m, het verwijderen van alle over het erf van buurman 1 hangende takken en het verwijderen van alle op het erf van buurman 1 doorschietende wortels, op straffe van een dwangsom van 500 euro voor iedere dag dat buurman 2 nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met bepaling dat boven een bedrag van 10.000 euro geen. Artikel: Overhangende takken verjaren niet Artikel : Verhaalrecht van de bouwheer tegen de aannemer die wegens burenhinder wordt aangesproken voor hinder of schade bij bouwwerken aan zijn buren Artikel : Schade door verbouwingswerken aan aanpalende woningen met samenlopende fouten (of burenhinder) tussen bouwheer en aanneme Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om deze overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde daarbij is wel dat de eigenaar van de boom moet zijn aangemaand om zelf de takken te verwijderen. Het is verstandig om schriftelijk en aangetekend aan te manen Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende takken en doorschietende wortels. Het artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek,.

Overhangende takken en doorschietende wortels; Overlast. Criteria; Trillingen; Overig; Verjaring in het burenrecht. Bevrijdende verjaring; Verkrijgende verjaring; Bezit; Grensgeschillen/eigendomsdiscussie. Kadastrale grens; Juridische grens; Wat is mandeligheid? Erfdienstbaarheid. Soorten erfdienstbaarheid; Inhoud; Ontstaan erfdienstbaarheid; Wijziging erfdienstbaarhei Via de regels van de verkrijgende verjaring kunnen bijvoorbeeld burenrechtelijke geschillen met betrekking tot overhangende takken van een boom of het gebruik van een voetpad tot een oplossing komen. Er zijn twee categorieën van verkrijgende verjaring: de verkrijgende verjaring voor de bezitter te goeder trouw en de verkrijgende verjaring voor de bezitter die niet te goeder trouw is Dan mag u zelf de overhangende takken verwijderen. Bomen. Stap 1: Kijk allereerst of er sprake is van verjaring. Stap 2: Indien er geen sprake is van verjaring kunt u in gesprek gaan met uw buren. In dit gesprek kunt u aangeven dat u last ervaart van de boom. Stap 3 Het Veldwetboek stelt enkel dat men de eigenaar van de bomen of planten kan verplichten om overhangende takken te snoeien. Zelf het recht in eigen handen nemen is niet toegestaan. Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken. Dit recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen snoeien verjaart niet. Verjaring

Overhangende takken verwijderen / snoeien? Kosten [ 2018

Burenrecht: bomen en struiken - Defenz Advocate

In dat geval heb je volgens art. 37 van het Veldwetboek het recht je buurman te vragen deze overhangende takken te verwijderen. Hoewel veel mensen denken dat ze zelf het recht hebben om deze af te zagen of te snoeien voorziet het Veldwetboek niet in deze mogelijkheid en komt het recht om te snoeien in principe enkel toe aan de eigenaar van de boom of plant in kwestie Overhangende takken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Heeft u last van overhangende takken van de boom van de buren, wordt het licht belemmerd omdat de boom te dicht op de erfgrens staat, staat de boom binnen twee meter van de erfgrens, (afhankelijk van uw gemeente) is er voor de twee meter-grens geen toestemming (van de eigenaar van het aangrenzende erf) gegeven, staat er geen 'scheidsmuur' op de erfgrens staat, waar de boom niet overheen komt, is er geen sprake van.

De takken van de boom van de buren hangen in jouw tuin. Wat doe je aan overhangende takken, wat mag je doen aan takken van de buren, wat zegt de wet over las.. § 4. De vordering voor bovenmatige burenhinder verjaart overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid van het oude Burgerlijk Wetboek. 2. Reden van de wijzigingen. Deze bepaling vormt de wettelijke verankering van de praetoriaanse theorie betreffende burenhinder, gegrond op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek Verjaring. Staat de boom, struik of heg er al tenminste 20 jaar? Dan kan er sprake zijn van verjaring. Als dat het geval is, hoeft een boom die binnen 2 meter van de erfgrens staat, niet meer verplaatst of verwijderd te worden. Op luchtfoto's van het Kadaster kunt u mogelijk controleren of de boom al meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat verkrijgende verjaring: 30 jaar; bestemming van de huisvader; reeds gesloten overeenkomsten; Overhangende takken en doorschietende wortels. Indien de kruin of de takken van een boom of haag verder groeien dan de scheidingslijn, en deze dus over uw eigendom hangen, kan u uw buur verplichten de takken van zijn boom af te snijden. U mag dat niet zelf doen

Verjaring Het recht op verwijdering kan verjaard zijn. Voor bomen geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Staat een boom al meer dan 20 jaar te dicht op de erfgrens en heeft de buurman al die tijd de situatie laten bestaan zoals zij is, Overhangende takken en doorschietende wortel Verjaring. Indien de beplanting bij de erfgrens er al minimaal 20 jaar staat, is er sprake van verjaring. In dat geval kan de buurman niet meer vorderen dat de beplanting wordt verwijderd. Overhangende takken. Wanneer er sprake is van overhangende takken, dan moet je eerst de buurman vragen om die te verwijderen. Er moet dus eerst een aanmaning. Overhangende takken. Overlast door overhangende takken. Het is een veelvoorkomend probleem. In de wet is bepaald dat een eigenaar van een erf het recht heeft om de takken te verwijderen. Dat mag echter niet zomaar. Verjaring: de schutting staat niet op de kadastrale erfgrens Een hinderlijke of onveilige situatie door overhangende takken op de openbare weg is een voorbeeld van een onrechtmatige situatie. Dwangsom betalen. De gemeente heeft de mogelijkheid om je een dwangsom te laten betalen. Bijvoorbeeld als je op last van de gemeente geen actie onderneemt om de overhangende beplanting weg te halen er sprake is van verjaring. In deze gevallen mag de boom volgens het burenrecht wel binnen 2 meter van de erfafscheiding staan. Overhangende takken. Een boom kan dan wel volgens de eis van twee meter of meer vanaf de erfgrens worden geplant, maar de takken van de boom kunnen alsnog over de schutting gaan hangen. Dit kan ook gebeuren met een heg

Conform art. 37 van het Veldwetboek kan men de verjaring niet inroepen van het recht om de takken die over zijn erf hangen te doen afsnijden. Dus zelfs in de situatie waarin takken meer dan 30 jaar over de eigendom hangen van de nabuur, dan nog kan deze nabuur de verwijdering van de overhangende takken vorderen Ja, op grond van de wet mag de buurman overhangende takken van uw bomen en struiken weghalen, maar alleen als hij u eerst heeft verzocht (heeft aangemaand) om dat zelf te doen. Doet u dat dan niet, dan mag de buurman de overhangende beplanting snoeien, ook als hij er géén last van heeft! Daarbij kan de buurman niet in het wilde weg gaan. Overhangende takken Mag u zomaar de overhangende takken van de boom die op uw buurmans erf staat snoeien? Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u eerst de buurman zelf moet verzoeken om de takken weg te halen. Laat de buurman dit na, dan ben u bevoegd de takken voorzover die over de erfgrens hange

Geen beplanting binnen verboden zone. Binnen 2 meter van de erfgrens mogen geen bomen staan. Voor heesters en heggen geldt een afstand van 50 cm tot de erfgrens. Dit staat zo in de wet. We noemen dit 'de verboden zone'. Het kan zijn dat in uw gemeente de verboden zone anders is vastgesteld. Bij veel gemeenten geldt bijvoorbeeld voor bomen. Overhangende takken. Artikel 5:44 BW: 1 . Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen Als er sprake is van verjaring: de boom, struik of heg staat er al minstens 20 jaar; Als een boom, struik of heg binnen de verboden zone staat (binnen een afstand van 2 of 0,5 meter) dan moeten deze gesnoeid, verplaatst of verwijderd worden. Overhangende takken. Heb je last van overhangende takken? Dan mag je deze niet zomaar zelf snoeien De buren kunnen zich in deze situatie echter verhalen op verjaring, omdat de bomen er al meer dan 20 jaar staan. Op verzoek van Maik en Denise zijn de buren wel verplicht de overhangende takken terug te snoeien tot aan de erfgrens

Over snoeien van overhangende takken en het aanplanten en het kappen van bomen is er een specifieke wetgeving. Voor hoogstambomen geldt de regel dat ze op minstens 2 meter van de scheidingslijn dienen te worden aangeplant. Voor een hoogstamboom die ergens langer dan 30 jaar staat geldt een verjaring Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet. Sirkii Berichten: 4399. 04 apr 2014 15:45 . Voor hoge bomen die te dicht bij de perseelsgrens staan is er wel een verworven recht na 20 jaar maar voor overhangende takken (zoals builde al schreef) niet Eerste aanleg - enkelvoudig Civiel recht overig. Op 25 mei 2021 heeft de Rechtbank Overijssel een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 8635461 \ CV EXPL 20-2876, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBOVE:2021:2950. De plaats van zitting was Zwolle Het kan ook ontstaan door verjaring indien er geen erfdienstbaarheid is afgesproken bij notariele Cees stoort aan de takken die in zijn tuin hangen. a. Welke stappen moet Cees doorlopen om ervoor te zorgen dat de takken worden Mits hij dit nalaat mag Cees het overhangende verwijderen (mits je hier geen verstand van.

Artikel: Overhangende takken verjaren niet Artikel: Burenhinder en verjaring Artikel: Persoonlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaar Artikel: Verjaring en toegang tot de rechter Artikel: Aanvangspunt van de tien en vijfjarige verjaring Artikel: Versnelling schaderegeling bij terrorisme en rampe Nu, ik ben ook geen dwarsligger natuurlijk Maar wat verstaat men eigenlijk onder 'overhangende takken'. Deze kastanjeboom heeft op een hoogte van +/-10meter wel enkele takken, die +/- 1meter over de schutting steken. De kruin van de boom. Takken komen niet tegen het huis, gewoon over de schutting en dus +/- 1m over hun tuin, in de hoogte Deze takken mag u ook zelf snoeien, maar ga zeker eerst een gesprek aan met uw buur om de mogelijkheden te bespreken. Wat zeer belangrijk is binnen deze kwestie is het gegeven dat het recht om overhangende takken te laten snoeien niet verjaart Overhangende takken,wat mag ik doen? Stap 1. Vraag aan uw buren of zij willen snoeien. Vraag uw buurman of hij wil snoeien. In principe moet uw buurman zelf ervoor zorgen dat takken niet overhangen of dat een haag gesnoeid wordt. Uw buren hebben het recht om toegang tot uw tuin te krijgen, als ze alleen via uw tuin de takken kunnen snoeien. Stap 2

Egbert. Re: Last van overhangende takken / struiken op de openbare weg. Volgens het juridisch loket moet je eerst de eigenaar van de boom de gelegenheid geven om zelf te snoeien (zelfs aangetekend als hij in eerste instantie niet reageert), pas als hij op herhaalde verzoeken niet reageert mag je zelf gaan snoeien 2. Overhangende takken. Indien buur A zijn buurman B sommeert de takken die overhangen op zijn perceel(A) te snoeien, dan moet B dit binnen een redelijke termijn doen, op grond van art. 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek verkrijgende verjaring: 30 jaar; bestemming van de huisvader; reeds gesloten overeenkomsten; Overhangende takken en doorschietende wortels. Indien de kruin of de takken van een boom of haag verder groeien dan de scheidingslijn, en deze dus over uw eigendom hangen, kan u uw buur verplichten de takken van zijn boom af te snijden. U mag dat niet. = U mag overhangende takken zelf verwijderen. Maar, de bomen moeten niet beeldbepalend zijn voor de buurt. Is dat niet het geval, hetgeen u ook kunt navragen bij uw gemeente dan kunt u per aangetekende brief met bericht van ontvangst de gemeente sommeren om de ernstige hinder die u ondervind op te heffen door sterke snoei (kandelaberen) of door kap

De regel is verder duidelijk: vraag de eigenaar die takken te snoeien, maan hem desnoods aan. Reageert hij niet, dan mag je die overhangende takken zelf verwijderen. Maar, zoals ook de Rijdende Rechter het vaak zegt: het mág, maar dóe het niet. Voor je het weet heb je de boom beschadigd, is hij lelijk of instabiel geworden of gaat hij dood overhangende takken buren. Overhangende takken buren melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Heeft u last van overhangende takken van de boom van de buren, wordt het licht belemmerd omdat de boom te dicht op de erfgrens staat, staat de boom binnen twee meter van de erfgrens, (afhankelijk van uw gemeente) is er voor de twee meter-grens geen toestemming (van de eigenaar van het. Meer in het bijzonder vroeg de Vrederechter of het niet discriminerend is dat de regels om een ander zijn overhangende takken te doen snoeien of zijn doorschietende wortels te hakken voorzien in een overjaarbaarheid, terwijl de regels over de lichten en zichten wel in een systeem van verkrijgende verjaring voorzien Verjaring: U kunt de buren niet meer vragen om de boom te kappen, wanneer deze 20 jaar of langer op zijn plek staat. Echter, voor overhangende takken geldt deze verjaringsregeling niet. Mag ik van de buurman eisen dat hij meewerkt aan een schutting op de erfgrens

Scheidingslijn berkenboom + overhangende takken. 25 jun 2012 11:16. Eventjes mijn situatie schetsen. Sinds vorig jaar woon ik in een nieuwbouw en de percelen rondom mij zijn +/- 3-4a groot. Het probleem dat ik heb zijn de overhangende takken van mijn achterbuur. Deze komen vooral van 2 bomen, een berk van 14m hoog die op 70cm van de. Erfgrens en overhangende takken Wat een takkebuur! Af en toe krab ik mijzelf wel eens achter de oren. Waarom is een overhangende tak van een Quercus robur op 10 meter hoogte, boven een enorm perceel met oprijlaan en met het woon-huis aan de horizon, de moeite van een conflict waard. Wij worden in onze rechten beknot, beweert men dan Een conflict tussen buren ontstaat helaas regelmatig door de erfgrens. Het is belangrijk dat je bij een conflict op de hoogte bent van de regels. In een gesprek met de buren kan je aankaarten wat precies de regels zijn. Daarnaast weet je precies of je in je recht staat bij een conflict met de buurman. Je weet ook meteen wat wel of niet is toegestaan In deze bepaalt de wet niet anders, dus is genoemde 20 jaar hier van kracht. Zoals hierboven reeds geopperd is, heeft uw buurman alle recht om overhangende takken te snoeien en blijft dat recht ook houden. Dit staat inderdaad helemaal los van van de verjaringstermijn

Waar mag een boom, struik of heg staan. Een boom moet 2 meter van de erfgrens geplaatst worden, een heg of struik 0,5 meter. Als uw buren toestemming geven of als er erfdienstbaarheid rust op de grond, mag hiervan afgeweken worden. Voor uitgebreide informatie kijkt u op de pagina van het Juridisch Loket. Als een boom, struik of heg al lange. Overhangende takken belemmeren het zicht of de toegankelijkheid in de tuin. De bladeren kunnen schade toebrengen aan het dak en de kans bestaat - als het over een eik gaat - dat de eikels je dakgoot verstoppen. Niet snoeien, wel vragen. Toch mag je overhangende takken van een boom van je buurman nooit zomaar snoeien of afzagen

baarheid door verjaring' en hoeven buren de beplanting niet meer te verwijderen. Daarbij is niet van belang of het nog steeds om dezelfde buren gaat. In uitzon-derlijke gevallen kan de verjaringstermijn tien of dertig jaar zijn, met name als er afspraken op papier staan. OVERHANGENDE TAKKEN EN DOORSCHIETENDE WORTELS Buren hebben niet alleen. Overhangende takken. Een eerste voorbeeld is dit van overhangende taken. Het probleem is dat men niet zomaar zelf de overhangende takken mag snoeien, want daarmee brengt men schade toe aan de boom van de buurman. Daarom moet men de buurman eerst zelf verzoeken om het nodige te doen Wees er wel op tijd bij, want er kan sprake zijn van verjaring. Als de schutting van de buren al twintig jaar op jouw grond staat, heb je pech. Ergernis 4: overhangende takken BELEID HANDHAVING OVERHANGEND EN BELEMMEREND GROEN. 1. Inleiding. In het kader van de projecten Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid wordt door burgers aangegeven dat overhangend groen uit privé-tuinen de doorgang op de stoep bemoeilijkt. Onderdeel van verschillende Actieplannen is dat hieromtrent een actie wordt uitgevoerd

Menig burengeschil ziet op de aanwezigheid van bomen of struiken nabij de erfgrens. Beplanting in de tuin van de buren kan bijvoorbeeld voor overlast zorgen door vallend blad, overhangende takken of het wegnemen van zon in de tuin De overhangende takken van de planten van de buren vindt de ene buurman mooi, voor de andere buurman is het een doorn in het oog. Soms kan het ook leiden tot een onveilige verkeerssituatie. Artikel 5:44 BW lid 1 geeft buren het recht om overhangende takken te snoeien, al dus de wet Voor overhangende takken of ander groen tussen twee privé-eigendommen gelden de bepalingen uit het Veldwetboek. Wanneer er takken van beplantingen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag niet zelf snoeien aan bomen of beplantingen van je buren, de bomen of struiken zijn immers niet je eigendom

Wat moet er gebeuren met overhangende takken van de

 1. Overhangende takken Takken boven wegen en paden Ja, te lage takken boven wegen en paden worden verwijderd. er in het verleden andere afspraken zijn gemaakt of als sprake is van verjaring (na 20 jaar). Schaduw in de tuin Nee, er worden geen bomen gesnoeid of gekapt als u te weinig zon in de tuin heeft
 2. ister Koen Geens werden alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de gebruiksrechten en de zekerheden op goederen gehergroepeerd en ondergebracht in een nieuw Boek 3
 3. Wanneer er overhangende takken van bomen of hagen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag ze echter niet zelf snoeien, de bomen of struiken zijn immers niet jouw eigendom. Dit geldt echter niet voor wortels van beplantingen
 4. Dan mag u de overhangende takken zelf verwijderen Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende takken en doorschietende wortels Recht | Online 15/08/2018 15:02 Het artikel 37, vierde lid, van het Veldwetboek, dat bepaalt dat ' het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden niet verjaart ', was het onderwerp van een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk.
 5. goederenrecht in de ruime zin. Een bijzondere expertise in het onroerend goed gaat hand in hand met vakkennis en ervaring in het goederenrecht. Zowel de ondernemer als de private eigenaar wordt wel eens geconfronteerd met een kwestie over zijn of haar rechten op een welbepaald (on)roerend goed. Het goederenrecht omhelst alle regels over.

De ene boom is de andere niet . Een klein boompje kan al snel uitgroeien tot een grote hinderpaal voor de buurman. Daarom voorziet het Veldwetboek in een aantal beplantingsvoorschriften om o.a. overschaduwing en bladerafval te vermijden. Hoogstammige bomen mogen zo in principe maar op 2m00 van de scheiding geplant worden. Levende hagen op 0m50 Heeft u last van overhangende takken van uw buren? Ook kan er sprake zijn van verjaring, waardoor de beplanting kan blijven staan. Het uitgangspunt van de wet is dat een eigenaar van een erf niet onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaars van andere erven Verjaring van de aanwezigheid van bomen. Wanneer de verwijdering van naburige bomen wordt gevorderd, moet rekening gehouden worden met het leerstuk verjaring. Overigens is wel sneller sprake van een onrechtmatige situatie bij overhangende takken of bomen die te dicht op de erfgrens staan.. Overhangende takken mogen gesnoeid worden als er toestemming is van de buren. Gemeenten kunnen met een verordening de regels aanpassen. Informeer dus altijd bij uw eigen gemeente, alvorens u aan de slag gaat. Ongemerkt kunt u te maken hebben met de verjaring van een stuk grond

Twee zaken over bomen en buren Bomenrech

Staat de boom er langer dan 20 jaar, kan hij een beroep doen op verjaring. De vraag of het gaat om een boom of een heester kan leiden tot veel gehakketak. Een deskundige kan daarover uitsluitsel geven, in het ergste geval de rechter. Overhangende takken. De buur die last heeft van overhangende takken mag zijn buurman vragen deze te verwijderen Art. 5:44 geeft vervolgens aan dat u, nadat u de buren gemaand heeft om de overhangende takken te verwijderen en zij dit nalaten om te doen, deze overhangende takken zelf mag verwijderen. Dat geldt ook voor wortels van beplanting van de buren die op uw erf doorschieten

alle overhangende takken binnen 14 dagen verwijderd moeten zijn. Zo niet, dan zullen zij zelf overgaan tot uitvoering. In een poging dit proces te keren nemen de eigenaren contact op met een advocaat - mr. Bas Visser -, die de buren schriftelijk duidelijk maakt dat er na meer dan 20 jaar sprake is van een erfdienst-baarheid De bomen dienen daarom teruggesnoeid te worden tot maximaal de nokhoogte van hun woning en de overhangende takken dienen te worden verwijderd. Mocht terugsnoeien geen optie blijken, dan wordt meer subsidiair vergoeding gevorderd van schade, bestaande uit de kosten van het verwijderen van de bomen, welke kosten kunnen worden begroot op een bedrag van € 800,-- Overlast door overhangend groen van de buren. Het groen in de tuin van de buren kan voor overlast zorgen. Takken van bomen en struiken kunnen gaan overhangen en de wortels kunnen schade aanrichten. Grote bomen nemen het licht uit de tuin weg waardoor de beplanting wordt belemmerd in de groei. Dit kan een bron van ergernis zijn Na een in de wet voorgeschreven tijdsverloop kan iemand door verkrijgende verjaring eigenaar worden van een goed, mits aan de daartoe door de wet voorgeschreven vereisten is voldaan. Via de regels van de verkrijgende verjaring kunnen bijvoorbeeld burenrechtelijke geschillen met betrekking tot overhangende takken van een boom of het gebruik van een voetpad tot een oplossing komen Fruit dat aan overhangende takken van de bomen van je buur hangt mag je er niet afplukken. Zodra het fruit op jouw grond valt is het wel voor jou. Je mag het afgevallen fruit trouwens niet terugwerpen over de haag of de bladeren die afvielen deponeren bij je buurman

De eigenaar van de boom snoeit en verwijdertde overhangende takken van zijn boom of zijn haag. Voor dit onderhoud (snoeien en wegnemen van takken) Het recht om wortels weg te hakken, verjaart niet. Ook bij bomen die meer dan 30 jaar oud zijn, mag u de wortels dus weghakken erf. Erfdienstbaarheid kan mijns inziens niet ontstaan door verjaring in het. geval van overhangende takken en aanplant van 15 a 20m hoog binnen 2m van de. erfscheiding. Tweede punt is dat door grote aanplant zowel licht als zonlicht ontnomen. worden aan de eigen beplanting. Hinder ontstaat door grote hoeveelheden Strijd omtrent de erfgrens. Beroep op bevrijdende verjaring ex art. 3:105 BW en verkrijgende verjaring ex art. 3:99 BW verworpen. Bezit, houderschap, intervisie van houderschap ex art. 3:111 BW. Onrechtmatig snoeien van overhangende takken. Uitspraak. Arrest d.d. 20 juli 2010. Zaaknummer 200.015.024/01 Overhangende takken, wel of niet snoeien? Bomen en heesters groeien geregeld tot in de tuin van de buren, meestal omdat de tuinier bij het planten niet wist hoe groot ze zouden worden. Dit levert vaak een dilemma op: mag je zo'n tak nu wel of niet wegsnoeien Er zijn verschillende regels voor de afstand van een boom of heg tot de erfgrens. Bekijk wat u kunt doen als de boom te dicht op uw erfgrens staat

Controleer of de grens wellicht is veranderd door verjaring. Je kunt ook samen een nieuwe erfgrens afspreken bij de notaris. Situatie 2: Last van overhangende takken. Als er een boom op het erf van de buren staat en jij last hebt van de overhangende takken, dan mag je deze niet zomaar snoeien. Vraag je buren eerst om de takken zelf weg te halen Wat je nu echter al wel weet is dat elk van de 4 buren in principe op enig moment kan eisen dat overhangende takken weggesnoeid worden. Volgens bovenstaand artikel geldt verjaring daar niet voor. Houd er rekening mee dat het snoeien danwel kappen van zo'n boom duizenden euro's kost. [Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 25-08-2018 16:23 Na twintig jaar onafgebroken aanwezigheid van de boom verjaart de mogelijkheid om verwijdering te vorderen. Terzake overhangende takken en doorschietende wortels heeft de buurman het recht die takken en wortels te verwijderen van zijn erf indien de bezitter is aangemaand dat zelf te doen en hij dat nalaat Klopt maar heb je plots nieuwe buren die dit niet willen dan zit je met een enorm probleem. In mijn geval moet je dan bomen gaan halveren tenzij overhangende takken samen valt met 30 jarige verjaring dat weet ik niet. Zou in elk geval wel iets zijn dat ze zo zouden mogen aanpassen te bescherming van bomen in de toekomst In het burenrecht zijn bekend de geschillen over de erfgrens, beplantingen nabij de erfgrens en hinder van de buren. Ook een mandeligheid, de gemeenschappelijke eigendom, bijvoorbeeld de erfafscheiding in de vorm van een haag of stenen muur vormt regelmatig een geschil tussen buren

Geen verwijdering bomen na verjaring HelloLa

Ja dat mag. Overhangende takken of wortels die op uw erf doorschieten mag u verwijderen als uw buurman dit niet wil doen Er zijn wettelijke regels over de minimaal aan te houden afstand tussen beplanting en de erfgrens. Uitgangspunt is dat heggen en heesters niet binnen 50 centimeter van de erfgrens mogen staan en bomen niet binnen 2 meter. In uw gemeente kunnen afwijkende regels gelden. Staat een boom, heester of heg te dicht bij de erfgrens, [ Deze regels gelden niet meer als de beplanting al zo lang te dicht op de erfgrens staat, dat er door verjaring een recht is ontstaan. Hiervan is sprake als er meer dan 20 jaar (vóór 1 januari 1992: 30 jaar) zijn verstreken zonder dat u of een vorige eigenaar om verwijdering van de beplanting heeft verzocht. Overhangende takken

Burenhinder en aanvangstermijn van de verjaring - www

 1. Onze buurman geeft aan overlast te ondervinden van twee van onze bomen. Zijn goten zijn verstopt en de bomen verhinderen een goede droging van zijn rieten dak. De bomen staan er al langer dan 20 jaar en staan twee meter van de erfgrens. Wij hebben gezegd dat hij de bomen mag verwijderen mits hij hier de kosten voor draagt en zorgt voorpassende vervanging
 2. Veldwetboek - Hoogstammige bomen - Afstand van scheidingslijn - Uitzondering - Erfdienstbaarheid van plantrecht - Vestiging - Verkrijgende verjaring van meer dan dertig jaar - 2. Hinder - Bovenmatige burenhinder - Beukenboom met overhangende takken - Compensatie - Vorm - Bevel de overhangende takken af te toppen en te snoeien en de toekomstige groei binnen redelijke perken te houde
 3. Bomen die ter vervanging worden geplant zijn niet onderhevig aan de verjaringstermijn. Ook de eigenaar van de bomen kan zich op verjaring beroepen. En na 10 jaar stellen dat er een erfdienstbaarheid is ontstaan. Op de grond van die erfdienstbaarheid moet de buurman de aanwezigheid van de bomen dulden

Takken van de buren hangen boven andermans erf

Verjaring van de erfgrens is voor hem gesneden koek. Inbezitneming is daarbij een belangrijk criterium. Tevens kan advocaat Stan Schils u helpen met het oplossen van een burenruzie over overhangende beplanting, takken, bomen, struiken over de erfgrens, mandelige schutting of muur Meest voor de hand ligt art. 5:44 BW op grond waarvan Karel na aanmaning het overhangende kan wegsnijden en zich toe-eigenen. Daarnaast zal Karel hoogstwaarschijnlijk (gezien de lengte van takken) op grond van art. 5:42 BW een vordering kunnen instellen tot verwijdering van de kerstboom. 5 Ik zie in de praktijk geregeld dat er pas na vele jaren een probleem van wordt gemaakt en pas heel laat wordt geklaagd over bijvoorbeeld de overhangende takken of de plaats waar een haag is geplant. Er wordt dan lange tijd stilgezeten. Soms duur dit stilzitten zo lang dat er sprake is van verjaring

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende

 1. Wat met overhangende takken? Minder uit dit onderwerp. Introductie. Plantafstanden. Rooien of snoeien? 18 oktober 2013. Vast en erkend gebruik. Het Burgerlijk Wetboek stelt dat een eigenaar zijn grond naar goeddunken mag bebouwen of beplanten. Elke.
 2. De buur mag eisen dat overhangende takken worden gesnoeid. Doe je dit niet, dan mag hij dit idd zelf ter hand nemen. De wet (burgerlijk wetboek 5, artikel 42) maakt geen uitzondering voor landbouwgrond. Dat jij vind dat hij geen inkomstenverlies heeft doet niet ter zake: Overhangende takken moeten gewoon weg
 3. Als mondeling overleg niet mogelijk is, dan adviseren wij u om de buren schriftelijk te verzoeken om overhangende takken te verwijderen. Geef hierbij wel een redelijke termijn. Denk bijvoorbeeld aan 4-6 weken bij een grote boom. Als uw buren geen gehoor geven aan uw brief, dan mag u zelf de takken verwijderen
 4. Overhangende takken snoeien mag niet zomaar 9/04/2015 Als er takken van een boom van je buur over jouw grond hangen, kijk je best eerst na of de boom wel op de juiste wettelijke afstand van de perceelsgrens staat
 5. Hoe zit bij overhangende takken (terwijl boom wel van A is)? Art. 5:21 lid 1 BW Art. 5:44 BW jo art. 5:42 BW o Uitzondering hierop is verjaring B heeft geen rechtsvordering tegenover A, omdat sprake is van eigenrichting: hoe kan dit dan verjaren? o Uitzondering hierop is.

Burenrecht. Mr. Caren Schipperus. K.T.A. (Kelly) Weijdt. J. (Jaap) van Vlastuin. NEEM CONTACT OP. Het zijn typische rijdende rechter zaken die tot het burenrecht worden gerekend. Overhangende takken, grond dat op een kadastertekening bij het ene huis hoort, maar in de praktijk door de geplaatste schutting bij het andere huis is getrokken Overhangende takken en doorschietende wortels mag u, nadat u de buurman eerst schriftelijk gesommeerd heeft te verwijderen (nadat u uiteraard eerst gewoon gevraagd heeft), zelf verwijderen, mits u uiteraard de boom, struik of heester niet zodanig beschadigt dat deze daardoor sterft (artikel 5:44 lid 1 BW) Het wegzagen van overhangende takken en wortels verjaart niet. Er geldt dus geen verjaring na drie maal tien jaar. Op welke afstand van mijn buur mag ik bomen planten? Het Veldwetboek stelt algemene plantafstanden vast indien er geen 'vaste, erkende gebruiken zijn' die in de regio of gemeente van kracht zijn