Home

Cao uitzendkrachten salarisschaal

De cao is van toepassing op de uitzendovereenkomst, met ingang van 1 januari 2020 niet zijnde een payrollovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:692 BW, tussen uitzendkrachten en een uitzendonderneming, indien en voor zover de omvang van de uitzendloonsom ten minste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis van die uitzendonderneming bedraagt, behoudens dispensatie op grond van artikel 43 van de cao Per 1 juni 2021 is de cao verlengd tot 1 oktober 2021. De cao is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Bekijk de volledige CAO voor Uitzendkrachten 2021. Download de CAO voor Uitzendkrachten 2021. NL: CAO voor Uitzendkrachten (pdf, versie juni 2021) EN: Collective Labour Agreement for Temporary Workers 2021 (version June 2021, pdf CAO voor itzendkrachten 2012021 Versie januari 2020. 5. Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Werkingssfeer. 1.e cao is van toepassing op de uitzendovereenkomst, met ingang van D 1 januari 2020 niet zijnde een payrollovereenkomst zoals bedoeld in artikel . 7:692 BW, tussen uitzendkrachten en een uitzendonderneming, indien e Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder. Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling heeft u voortaan een tweezijdige arbeidsovereenkomst Als je via Manpower aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de ABU-CAO 2017-2019. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met ons voor beide partijen tot een succes te maken. Aan de hand van de CAO stellen we onder andere de hoogte van je salaris vast, afhankelijk van.

CAO voor Uitzendkrachten 2021 - AB

 1. imumlonen. Loonschaal. 100%. 130%. 150%. Loonschaal. 100%. 130%
 2. Zoals je weet kunnen CAO lonen wat hoger uitvallen dan de Wettelijke Minimumlonen. Hiernaast heb je tot in detail alles over je CAO kunnen vinden. Wil je exact weten hoeveel je zou moeten verdienen in die CAO, in die schaal? Check dan de inlenersbeloning met CAO Wijze
 3. Salarisschalen Cao Ziekenhuizen (7.1.1) Inpassingstabel 2019-2021. Salaristabellen 1 januari 2021. Salaristabellen 1 januari 2020. Inpassingstabel 2017-2019. Salaristabellen 1 juli 2018. Salaristabellen 1 juli 2017
 4. g werkzaam is bij verschillende opdrachtgevers, houdt de uitzendonderne

worden de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid toegepast, conform artikel 7:648 BW. Dit is van toepassing op art. 7, lid 9, art. 8 en art. 16, lid 2. 4. Uitzendkrachten Per 1 april 2015 dienen uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag beloond te worden conform de beloningsregeling van de inlener. Onder beloningsregelin Uitzendkrachten hebben volgens de wet recht op gelijke beloning. Werkgevers dienen zich er daarom van te vergewissen dat uitzendkrachten de inlenersbeloning ontvangen conform het bepaalde in de cao. Indiensttreding uitzendkrachten (artikel 6 lid 2) Cao-partijen hebben er voor gekozen om de periode voor indiensttredin De nieuwe cao gaat in per 30 december 2019. Per 1 januari 2020 veranderen de daarin opgenomen beginuurlonen meteen. Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 geldt het minimumloon: per 1 januari 2020 is dit € 9,54 per uur op basis van een 40-urige werkweek Vakbonden en de cao Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen op de cao door lid te worden van een vakbond. Namens de leden fungeren de vakbonden als onderhandelings-partner. De onderhandelaars betrekken de leden bij het tot stand komen van de cao 1. Deze cao is aangegaan voor een tijdvak van één jaar, dat aanvangt op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019. 2. Deze cao kan door partijen tegen het einde van de contractsperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Een en ander dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. 3

De CAO voor Uitzendkrachten - AB

Cao en salarisschalen rijksoverheid voor 202

 1. In de uitzendbranche gelden 2 cao's: de ABU en de NBBU. De uitzend-cao's werken met fases: Als uitzendkracht heb je vanaf de eerste dag dat je bij je inlener aan het werk bent recht op dezelfde salarisschaal als degene die binnen het bedrijf van de inlener dezelfde functie heeft
 2. Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) Intersectorale en sectorale cao's; Current Page: CAO Zoeke
 3. Uitzendkrachten, een salaris en toe(s)lagen volgens deze cao. 1.3 Looptijd 1. Deze cao loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022. 2. Deze cao wordt aangemeld als collectieve arbeidsovereenkomst . Deze cao vervangt alle vorige versies van de cao voor PostNL. Nawerking van de vorige versies van de cao voor PostNL is uitgesloten
 4. CAO Uitzendkrachten ABU. Download CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021 > CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021 (22-08-19) De complete tekst van CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021 (code loonheffing 633) looptijd 30-12-2019 -01-06-2021 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 22 augustus 201

Arbeidsvoorwaarden CAO Uitzendkrachten Werknemers

 1. Datum publicatie: 1 augustus 2019. De cao's van de ABU en de NBBU worden per 30 december 2019 samengevoegd tot een nieuwe, vereenvoudigde cao voor alle uitzendkrachten in Nederland. Vanaf dat moment zullen alle 850.000 uitzendkrachten die jaarlijks werkzaam zijn in Nederland onder dezelfde arbeidsvoorwaarden aan de slag gaan, via welk uitzendbureau ze ook werken
 2. Salarisschaal per 4 weken toegevoegd. 1-7-2020. 99 Diverse CAO's. Vakantietoeslag over aanvullend geboorteverlof. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten ABU voorheen ABU, NBBU. Premie Sociaal Fonds Uitzendbranche aangepast. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten NBBU. Premie Sociaal Fonds Uitzendbranche aangepast. 1-1-2020. 18 Dibevo vh Dierenspec.-, aquarium.
 3. g: welke elementen van een cao vallen onder de regels van de inlenersbeloning. 1. Het geldende periodeloon in de schaal 2
 4. Cao Golfbranche 1 juli 2008 tot en met 31 maart 2010 Pagina 1 van 28 vermeld in de salarisschaal. Dit is de schaal behorende bij een functiegroep, waarin de werknemer wordt ingedeeld. 10. Indien echter de cao voor uitzendkrachten van de ABU van toepassing is
 5. NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2020 Nieuws. 18-12-2019 Nieuwe tekst CAO NBBU Vast 2020; 04-01-2018 Wijziging tekst CAO NBBU Vast 2015-2018; 29-12-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2015-2018; 29-06-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2015-2018; 05-01-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vast 2015-201

Loonschalen Transport Cao 1 januari 2020 Flexpedi

CAO voor uitzendkrachten. Ben jij uitzendkracht bij Tempo-Team? Weet dan dat je contract altijd voldoet aan de CAO voor Uitzendkrachten of voldoet aan de CAO van het bedrijf waar je aan het werk gaat. Heel prima, want zo kan je nooit minder verdienen dan wettelijk is toegestaan Uitzendkrachten voor wie de intermediair een opstapfunctie heeft Om precies te zijn bestaat de inlenersbeloning volgens zowel de ABU-cao als de NBBU-cao uit zes onderdelen: Want ieder functieniveau kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumsalaris

CAO: Collectieve Arbeids Overeenkomst. Dit is ook geldend voor partimers, waarnemers, uitzendkrachten of oproepkrachten. Mocht u al een pensioenfonds hebben, in een intramurale instelling of een gezondheidscentrum wordt je op basis van CAO-afspraken ingedeeld in een bepaalde salarisschaal Cao Nederlandse Universiteiten . De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur) Cao SAG. In de Cao voor het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) staan onder meer afspraken over arbeidsovereenkomst, loon, toeslagen, vergoedingen, leerlingen, uitzendkrachten, werktijden, verlof, vakantie, arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en pensioen. Sinds 21 november 2019 geldt deze cao voor alle werkgevers en.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Randstad Groep Nederland

 1. Akkoord Cao Toneel en Dans Op 13 november 2019 hebben cao-partijen Kunstenbond en NAPK een onderhandelingsakkoord bereikt over de Cao Toneel en Dans 2020-2021. De cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Cao-partijen hebben in deze cao een vernieuwd pakket aan arbeidsvoorwaarden afgesproken
 2. CAO Tata Steel met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws. 05-02-20 Nieuwe tekst CAO Tata Steel 2019-2021. 05-04-19 Principeakkoord CAO Tata Steel 2019-2021. 13-06-18 Nieuwe tekst CAO Tata Steel 2017-2019. 27-04-17 Onderhandelingsresultaat CAO Tata Steel 2017-2019. 26-03-15 Principeakkoord CAO Tata Steel 2015-2017
 3. Uitzendkracht en belemmeringsbeding Uitzendkrachten en detacheringsbureaus mogen op grond van artikel 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Een pensioenregeling in een cao is echter alleen Een verschil van één salarisschaal is een 'sterke aanwijzing' dat de functies niet gelijkwaardig zijn. Ook.
 4. CAO Uitvaartbranche 1 januari 2020 salarisschaal en op basis van de met de werknemer overeengekomen arbeidsomvang) met uitzondering van toeslagen, vergoedingen en vakantietoeslag. 5. Nachtdienst: de aaneengesloten (beschikbaarheids-)dienst waarin de uren tussen 00.00 to

Loontabellen per 1 januari 2020. Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2020. Bekijk hier 6. Reparatie CAO-loonschalen en betaling uitzendkrachten CAO-loonschalen De huidige CAO-loonschalen zijn voor sommige leeftijdsgroepen door de verlaging van de vakvolwassen leeftijd (waarop iemand recht krijgt op het wettelijk minimumloon) scheef gegroeid. CAO-partijen spreken af om deze scheefgroei in 2020 in de CAO recht te zetten CAO voor de arbeidsvoorwaarden voor de Groothandel in Eieren en zoals bijvoorbeeld haar/zijn functie, salarisschaal, aantal te werken uren per week en dergelijke zoals op Rijksoverheid staat vermeld. CAO • Anevei De werkgever die gebruik maakt van uitzendkrachten en/of in dienst zijn van een payroll Een cao met goede en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is er in 2021 ruimte voor 200 uitzendkrachten om in dienst te treden bij de bedrijven. Is je nieuwe functie meer dan één salarisschaal lager dan je huidige inschaling voor de functie dan zal je werkgever met jou een afbouwregeling afspreken voor maximaal twee jaar Een niet eenvoudige cao met een scala aan vergoedingen en toeslagen, een ADV-regeling die voor de uitzendbranche heel specifiek wordt ingevuld en een uitgebreid handboek referentiefuncties. De cao Metaal en Techniek is een cao die voor een vijftal bedrijfstakken geldt: - Carrosseriebedrijf. - Goud- en Zilvernijverheid. - Isolatiebedrijf

Salarisschalen, premies & vergoedingen NVZ Cao Ziekenhuize

Voor de medewerker die op 30 juni 2001 in dienst is van een onderneming en op basis van CAO-regeling A een structurele toeslag ontvangt, geldtbij omschakeling naar CAO-regeling B het volgende: deze medewerker ontvangt de toeslag van 3% op de CAO-salarisschaal of 2% op het daadwerkelijk betaalde salaris indien zijn of haar salaris boven de CAO-salarisschaal ligt Hieronder vindt u het overzicht met loonmutaties over de maand juli 2019. cao. verhoging. loonbestanddeel per aandachtspunt. ABU cao voor uitzendkrachten. 2,42%. Salarisschaal m.u.v. functiegroepen 1 t/m 3 kolom I. 1-7-2019. Besluit Bijlage bij Akkoord over CAO Rijk (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020): salarisschalen CAO Rijk (Hoofdstukken 6, 17 en 19) per 1 juli 2020, maandbedragen in euro Nr

[Advertentie] CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO's, probeer de tool gratis uit. Daar waar de WAB alleen verplicht om aan werknemers met een oproepovereenkomst na twaalf maanden een aanbod te doen op basis van de gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen twaalf maanden, schrijft de cao VVT hetzelfde voor in alle gevallen waarin er gedurende twaalf maanden structureel meerwerk is. De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C. Regulie: loontabel voor werknemers verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Aanloop: loontabel voor werknemers in de aanloopperiodieken Cao Kleinmetaal loonsverhoging 1 maart 2021 - Loontabellen Metaal & Techniek. Cao Metaal & Techniek (voorheen Cao Kleinmetaal) kent per 1 maart 2021 een loonsverhoging van 0,93%. Wat dat betekent voor de lonen inclusief 13 Atv dagen Zoeken binnen CAO Rijk Zoek. Het overzicht vermeldt ten minste de functies van de werknemers en externen zoals uitzendkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn bij het organisatieonderdeel De algemene resultaat- en ontwikkelafspraken zullen bijvoorbeeld verschillend zijn voor de Adviseur Bedrijfsvoering op salarisschaal 10 en. Whitepaper nieuwe CAO; CAO boekje (CAO voor uitzendkrachten) Start People heeft werk voor iedereen en op elk niveau. Er zit altijd een leuke baan tussen voor jou. Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging. Wij helpen je graag op weg

De cao voor uitzendkrachten geldt dan voor jou. Maar het is ook belangrijk om te weten dat belangrijke arbeidsvoorwaarden, zoals je loon, reiskostenvergoeding, werktijden, pauzes en overwerkregelingen, hetzelfde moeten zijn als dat van collega's die in dezelfde / gelijkwaardige functies werken, maar in dienst zijn bij het bedrijf De cao's van de ABU en de NBBU worden per 30 december 2019 samengevoegd tot een nieuwe, vereenvoudigde cao voor alle uitzendkrachten in Nederland. Vanaf dat moment zullen alle 850.000 uitzendkrachten die jaarlijks werkzaam zijn in Nederland onder dezelfde arbeidsvoorwaarden aan de slag gaan, via welk uitzendbureau ze ook werken Protocol CAO voor het Omroeppersoneel 2019 - 2021 3 9. Fair Practice Code Separaat aan de CAO voor het Omroeppersoneel is er tussen dezelfde partijen als de partijen in deze CAO een Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep overeengekomen die per 1 december 2020 van kracht wordt. Deze Code maakt geen dee bij deze cao (cao-nr. 301, Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, tot 1 april 2017 geheten Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening); f1 Salarisschaal: een vaste, oplopende reeks periodieknummers en de daarbij behorende bedragen zoals opgenomen in de salaristabellen in artikel 6.4 te nemen. Tot 2019 zijn er al 570 uitzendkrachten ingestroomd. Ook voor de komende cao-periode spreken we af 200 uitzendkrachten in dienst te nemen in de sector. In de sector GEO behoren alle collega's - of ze nu in dienst zijn en onder de cao GEO vallen of werken via het uitzendbureau - volgens de afspraken te worden beloond

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op loonsverhoging

 1. g bereikt over de nieuwe cao Afval en Milieu per 1 januari 2018. Uitzendkrachten De uitzondering op de ketenbepaling is beperkt per 1 januari 2018. Voor het inzetten va
 2. CAO Nederlandse Rode Kruis 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 . November 2015 Inhoudsopgave 4.10 SALARISCONSEQUENTIES BIJ AANPASSING VAN DE SALARISSCHAAL 13 4.11 GARANTIEREGELING INVOERING NIEUW BELONINGSSTELSEL 14 . November 2015 Het NRK zal slechts gebruik maken van uitzendkrachten en/of andere ter beschikkin
 3. CAO CBR | CAO Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws. 30-04-18 Akkoord CAO CBR 2017-2019. 12-01-18 Onderhandelingsresultaat CAO CBR 2017-2019. 26-01-16 Principeakkoord CAO CBR 2016. 15-12-14 Principeakkoord CAO CBR 2015. 09-01-13 Akkoord CAO CBR 2013
 4. Cao.jigler.nl is een initiatief van Jigler. Hiermee zorgen we ervoor dat jij gemakkelijk, snel en overzichtelijk de belangrijkste informatie uit jouw cao op je scherm hebt. In ons dagelijkse personeelsbeheer passen we de regels toe zoals we die per cao beschrijven op deze website. Je kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen
 5. CAO uitzendkrachten (NBBU) Deze CAO is van toepassing voor alle uitzendwerkgevers die zijn aangesloten bij de NBBU. Looptijd CAO. 1 juni 2014 t/m 31 mei 2019 (uitzendkrachten) 1 januari 2015 t/m 31 december 2018, verlengd t/m 31 december 2019 (vaste medewerkers) Actualiteiten

Aanpassing tabel cao-beloning allocatiegroep per 1 januari

Uitzendkrachten moeten vanaf 2015 vanaf dag een in dezelfde salarisschaal zitten als hun collega's in vaste dienst. Dat hebben vakbonden en werkgeversvereniging ABU gisteren vastgelegd in een. Artikel 32. Uitzendkrachten Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2017 en eindigt op 30 juni 2019. Artikel 3. Karakter van de CAO 1. k. de functie en salarisschaal. F. Een model arbeidsovereenkomst is opgenomen in bijlage V. Artikel 9. Proeftijd 1 CAO Afval & Milieu Proces 2016-2017 (v.160629) 5 Om te komen tot een gedeeld beeld over omvang en inzet van de flexibele schil binnen de sector stellen werkgevers voor om gezamenlijk als cao-partijen hier onderzoek naar te laten doen door een extern bureau. Dit onderzoek over nut, noodzaak, omvang, inzet en achtergronden van de flexibel De vakbonden en werkgevers bereikten gisteren een onderhandelingsresultaat in de cao Bouw & Infra. De nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het onderhandelingsresultaat wordt nu aan de leden van de bonden en werkgeversorganisaties voorgelegd. Zij kunnen tot en met 27 mei aangeven of ze akkoord gaan met het voorstel

Beloningsbeleid salarisschaal 12 t/m 13 5. Ploegendiensttoeslag 6. Vakantietoeslag 7. Dertiende-maanduitkering 8. Inhoudingen 1.6 JEUGDIGE MEDEWERKERS EN PARTIËLE LEERPLICHT 1 is opgenomen en een CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is. Indien dit het geval is, dan worden de verschillende uitzendovereenkomsten,. AOb maakt CAO-eisen voortgezet onderwijs bekend. 1 juli 2019 - 5 procent salarisverhoging, een maximale lestaak van 19 klokuren per week, voor ondersteuners recht op uitloop in een hogere salarisschaal en meer aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs. 48400 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2011-2012. Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 december 2011, nr. 20396, onder UAW nr. 11250

Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao de effecten van de wijzigingen die per 1 januari 2020 ingaan inzake de verrekening van min- en plus-uren onderzoeken en evalueren. 4. Duurzame inzetbaarheid Dagelijks zetten medewerkers in de VVT zich met hart en ziel in voor onze cliënten Dinsdag 13 juli 2021, 18:19 CEST Onderhandelingsresultaat over cao ING Nederland 2021 - 2022 Cao ING: focus op versterken sociale verbinding en... | 29 juli 202 1 . Handboek functie-indeling uitzendkrachten. behorend bij de . NBBU-CAO voor Uitzendkrachten . 2019-2021 . versie december 201 CAO Uitvaartbranche 2020-2022 - onderhandelingsresultaat pagina 3 van 6 13. zelfstandig vervullen, dienen in een hogere salarisschaal ingedeeld te worden. In principe betreft dat de salarisschaal van de functie van die hoger gewaardeerde functie minus 1 (i

De hoogte van de tegemoetkoming is, ongeacht de omvang van het dienstverband: €296,- voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6; €168,-­ voor de werknemer met een hoger salaris dan in sub a. De maand december is hiervoor de peildatum De salarissen voor uta-werknemers van 21 jaar of ouder, zijn opgenomen in tabel 4.9 van de CAO. De functiestructuur vind je terug in bijlage 1.3 van de cao. De werkgever zal aan de jeugdige werknemer beneden de leeftijd van 21 jaar een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau Beloning in fase B en C. In zowel fase B als C is de inlenersbeloning van toepassing. Net als in fase A heb je recht op een salaris dat gangbaar is voor de onderneming van de inlener. Als uitzendkracht in fase B en C heb je niet alleen recht op loon over de uren die je hebt gewerkt, maar zolang je detacheringsovereenkomst loopt De ABU-cao loopt echter per 4 november 2017 af; het lukt niet om nu al tot een geharmoniseerde cao te komen. Dat kost gewoon meer tijd. Om niet cao-loos te worden hebben we met de ABU nu enkele afspraken gemaakt die de positie van uitzendkrachten versterken en verbeteren

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Uitzendkrachten ABU 2017

2. CAO voor Uitzendkrachten 4 3. Meer zekerheid, de drie uitzendfases 4 4. De OR-Flex, werk voor 5 ondernemende uitzendkrachten 5. Voor alle zekerheid, de medische keuring 5 6. De hoogte van je salaris 5 7. Vakantie en verlof 6 8. Het invullen van het werkurenbriefje 7 9. Uitvoering Ziektewet 7 10. Ziek zijn met een uitzendovereenkomst Download gehele CAO. Hier kunt u informatie vinden over de CAO en de CAO partijen van de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie. De informatie over de CAO-tekst en de vragen en documenten daarover zijn bedoeld voor de werknemers en de werkgevers die bij de CAO voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie zijn aangesloten 7 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN >>> ALGEMEEN ARTIKEL 1 WERKINGSSFEER 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor werkgevers die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf van de bemiddelings- en uitzendbranche en als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). 2 in loondienst werkzaam is. De beloning en de overige rechten uit deze cao voortvloeiend worden voor de parttimer berekend naar evenredigheid. 28. Salarisschaal: Een salarisschaal, ook wel loongroep genoemd, is een bandbreedte waarbij het functieloon tussen een minimumbedrag en een maximumbedrag ligt

1 Deze cao geldt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. 2 Partijen kunnen overeenkomen de cao tijdens de looptijd te wijzigen. 3 Indien geen van de partijen uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de cao eindigt de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur steeds met 12 maanden verlengd Werken en leidinggeven. Functiewaardering. Cao, loonschalen en bedragen: hoe werkt dat? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld loonschalen, vergoedingen, toeslagen en vakantiedagen. En vind je de rechten en plichten waaraan jij en je bedrijf zich moeten houden Nu snap ik het. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Voor wat betreft de rechten en plichten is er inhoudelijk aan de cao artikelen niets veranderd. We delen het resultaat graag met jullie De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg: Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2021. Structurele salarisverhoging van 2% per 1 juni 2021. Thuiswerkregeling cao huisartsenzorg 2021. Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2021 met 1%, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel. Een eenmalige korting van de SSFH-premie in 2021 6. Reparatie CAO-loonschalen en betaling uitzendkrachten CAO-loonschalen De huidige CAO-loonschalen zijn voor sommige leeftijdsgroepen door de verlaging van de vakvolwassen leeftijd (waarop iemand recht krijgt op het wettelijk minimumloon) scheef gegroeid. CAO-partijen spreken af om deze scheefgroei in 2020 in de CAO recht te zetten

CAO (inhoud) HR-kiosk

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer met een looptijd van 24 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 januari 2021 t/m 31 december 2022 . Salaris. 01-07-2021: 3,5 procent salarisverhogin Voor u ligt de CAO Bakkersbedrijf van 01-10-2016 tot en met 31-03-2019. De integrale CAO-tekst is eveneens te vinden op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl inclusief actuele informatie over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, scholing en vorming. CAO-partijen hebben de volgende afspraken gemaakt Verlenging voor de duur van 1 jaar Per 31 december 2019 eindigt de CAO vaste medewerkers. De NBBU en de LBV zijn overeengekomen dat de aflopende cao verlengd wordt voor de duur van 1 jaar. Voor wat betreft de ketenbepaling zullen we aansluiten bij de wet die op 1 januari 2020 de mogelijkheid geeft om 3 arbeidsovereenkomsten in 3 jaar aan te gaan CAO Patheon Biologics BV 2019 - 2020 2 Inhoudsopgave 1 Verklaring 4 2 Algemeen 5 2.1 uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers salarisschaal kan geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding op grond van artikel 5.4. d

salarisschaal die vanaf 1 januari 2013 bij de functie hoort gezocht naar het functie-uurloon dat De salarisschaal geeft inzicht in de conform CAO afgesproken salaris- Hoe om te gaan met uitzendkrachten en payroll-medewerkers? Uitzendkrachten: Artikel 15.3.b. De werkgever. Beloning van uitzendkrachten na 30 maart 2015 veranderd. Er is in een apart overleg door diverse vakbonden samen met de ABU een nieuw beloningsregime voor uitzendkrachten overeengekomen, dat met ingang van 30 maart 2015 in werking is getreden. Dit volgt uit een wettelijke bepaling uit de WAADI (dat staat voor: Wet Allocatie Arbeidskrachten door. Cao voortgezet onderwijs. Bij de cao 2020-2021 lag de focus, vanwege de corona-crisis, vooral op een loonsverhoging. Alle medewerkers krijgen een salarisverhoging van 2,75 procent. In deze ingewikkelde tijd is het geen polonaise geworden, vertelt AOb-bestuurder Henrik de Moel. ALLES OVER CAO VOORTGEZET ONDERWIJS

6.16 Beoordelingstoeslag. Bij promotie naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep, wordt uw functiesalaris ingeschaald in de bijpassende hogere salarisschaal. Uw functiesalaris in de nieuwe salarisschaal wordt als volgt vastgesteld. Allereerst wordt gekeken naar het eerstvolgende hogere salarisbedrag in de nieuwe salarisschaal 19-09-2012 - Eindbod werkgevers CAO Doe Het Zelfbranche 2012-2013. Loonsverhogingen. Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de doe het zelfbranche. 01-07-2007: 2,75 procent salarisverhoging. 01-12-2007: 0,5 procent eenmalige uitkering. 01-07-2008: 3 procent salarisverhoging Cao voor het Verzekeringsbedrijf 2021 11 maart 2021 | Pag. 6 Voorwoord De cao voor 2021 bouwt voort op de veranderingen die in 2020 zijn ingezet: een moderne cao met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en voor de eigen regie van de werknemers. 2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. We werden geconfronteerd met het SARS 2-Covid-1 Uitzendkrachten en gedetacheerden met een vast contract (een fase C contract) ontvangen per 30 maart 2015 een vast loon. De flexkrachten nemen bij aanvang van het vast contract, het laatste salaris, die volgens de inlenersbeloning die in fase B geldt, mee naar fase C. Dit is het loon dat de werknemers in vaste dienst bij de inlener ook ontvangen CAO Banken salarisschalen 2021 CAO Banken - Hom . De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2020 constructief overleg gevoerd over de CAO Banken 2021 e.v.. Het resultaat van dit overleg is een eindbod vanuit de WVB voor een cao met een looptijd van 1 jaar (van 01-01-21 tot en met 31-12-21) met een structurele.

Om het halfjaar of jaar stijgen de lonen in cao's. In het geval van de Cao VVT is het loon gestegen met 3,5% per 1 juni 2020. Per 1 juli 2021 is er een loonsverhoging in de Cao VVT met 3%. Dit zijn initiële loonstijgingen. Er zijn ook periodieke loonstijgingen. Ieder jaar hebben medewerkers in de Cao VVT recht op een periodieke loonsverhoging cao. Indien met medewerkers vanaf functiegroep 11 afwijkende afspraken worden gemaakt (zie lid 2) geldt een specifieke 'opting out'- arbeidsovereenkomst met een individueel karakter. 7. Toepassing cao De werkgever zal geen medewerkers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in strijd zijn met deze cao. 8. Interpretati Cao Golfbranche 1 april 2012 tot 1 december 2013 Pagina 1 van 30 CAO Golfbranche vermeld in de salarisschaal. Dit is de schaal behorende bij een functiegroep, waarin Indien echter de cao voor uitzendkrachten van de ABU van toepassing is,. Aanleiding was de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en de wens om de oude systematiek te actualiseren en aan te passen aan de toepassing van het nieuwe ABU-loongebouw. Daar waar de indelingssystematiek voorheen werd gekenmerkt door ca. 90 referentiefuncties verdeeld over 3 werkvelden en 9 niveaus zijn in dit handboek 155 referentiefuncties opgenomen verdeeld over 10 werkvelden en 10 niveaus

CAO voor de coöperatie Avebe U

De WAADI en geldende cao, bijvoorbeeld ABU-cao, schrijven voor payroll en uitzendkrachten voor wanneer zij recht hebben op eenmalige uitkeringen die bij de inlener (lees: de gemeente) gelden. Een eenmalige uitkering valt in beginsel niet onder de 'inlenersbeloning' Deze cao geldt voor alle medewerkers in dienst van Xenos B.V., met uitzondering van directieleden en medewerkers die niet beroepsmatig kortdurend werk doen, waaronder vakantiewerkers. Afwijking cao: De werkgever mag geen arbeidsvoorwaarden overeenkomen die in negatieve zin afwijken van de bepalingen van de cao

Uitzendkracht krijgt zelfde salaris als vaste colleg

Uitzendkrachten De CAO-tekst over uitzendkrachten wordt op basis van de gemaakte afspraken in overeenstemming gebracht met het uitgangspunt 'gelijk loon bij gelijk werk'. Het uurloon behorende bij salarisschaal 1, 22 jaar en 0 functiejaren (Hoofdstuk 2) wordt aangepast voor medewerkers die op of na 1 november 2015 in dienst zijn getreden respectievelijk te werk zijn gesteld ADDENDUM NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI MEI (8e druk: juli 2018) Addendum: januari 2019. ADDENDUM NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> (8e druk: juli 2018) Addendum: januari 2019 Wijziging artikel 22 lid 6 sub b 6. a. In afwijking van lid 2 kan de uitzendonderneming met . Nadere informati Cao voor PostNL 2019-2020 Pagina 8 / 78 1.5 Karakter van de cao 1. Dit is een minimum-cao. Dat betekent dat de werkgever in positieve zin kan afwijken van de afspraken in deze cao. 2. De werkgever mag niet afwijken van de tijdstippen en percentages zoals deze zijn geregeld in artikel 7.1.2 lid 3 (Tot

Cao 01-01-2012 tot en met 30-06-2012 2 Cao Particuliere Beveiliging ARTIKEL 9 UITZENDKRACHTEN / PAYROLLERS.....14 ARTIKEL 10 ONGEVALLENVERZEKERING ARTIKEL 40 BEVORDERING NAAR EEN HOGERE SALARISSCHAAL.....31 ARTIKEL 41. CAO zijn rechten voortvloeiend uit bepalingen van zowel de OBS CAO als de (voormalige) MSD CAO op 1 januari 2013 geëxpireerd. Deze CAO met looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 vervangt de MSD CAO 2013 en heeft, voor zover het mindere en meer aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande CAO Hoofdstuk 2 Cao Ziekenhuizen 19 Artikel 2.1 Looptijd, wijziging en opzegging cao 19 Artikel 2.2 Karakter cao 19 Artikel 2.3 Nadere uitvoeringsregelingen 19 Artikel 2.4 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 19 Artikel 2.5 Uitzendkrachten en gedetacheerden 19 Artikel 2.6 Interpretatiecommissie 1

Uitzendkracht - CNV Vakmense

1. Toepassing van de cao De bepalingen van de cao zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst die is gesloten tussen de werkgever in de dagrecreatie en lid van RECRON, en die is aangemeld als deelnemer van de cao Dagrecreatie, en de werknemer. 2. Uitzondering De bepalingen van de cao zijn niet van toepassing op CAO boekje CAO kinderopvang 2016 - 2017 beschikbaar. De tekst van het CAO boekje van de nieuwe CAO kinderopvang 2016 - 2017 is nu beschikbaar. tekst CAO kinderopvang 2016 - 2017. Salarisschalen CAO kinderopvang 2016 - 2017. Naar de pagina van de CAO voor de kinderopvang cao Bouw & Infra 2018/2019, 29 maart 2019 (def) 94 In het kader van de van toepassing verklaarde cao-bepalingen zijn de volgende functieladders voor uta-werknemers relevant: 1. Uitvoering 2. Bedrijfsbureau 3. Werkvoorbereiding 4. Calculatie 5. Planontwikkeling, Constructiebureau en Tekenkamer 7. Inkoop 8. Beheer van Materieel en Bouwmateriaal 9

CAO-partijen hebben een aantal afspraken gemaakt waarvan de introductie van nieuwe functies op basis van het nieuwe functiewaarderingssysteem Orba, functie-omschrijvingen en salarisschalen (Hoofdstuk 2A, 2B, 4A, 4B en Bijlage E en F) de meest ingrijpende is. Gelet op de juiste toepassing van de CAO-artikelen wordt Deze Cao bedoelt met 'werknemer' dus ook de 'werkneemster' en met 'hij' ook 'zij'. Het oordeel bepaalt de groei in beloning van de werknemer binnen zijn salarisschaal. De werkgever vertelt de OR hoeveel uitzendkrachten er aan het werk zijn, welke werkzaamheden ze verrichten en hoeveel het inhuren precies kost zullen cao-partijen passende maatregelen afspreken. Naast dit onderzoek wordt de flexibele schil binnen de sector teruggebracht door het in dienst nemen van uitzendkrachten. Gedurende de looptijd van de cao (1 januari 2016 tot 31 december 2017) worden 120 uitzendkrachten in dienst genomen op basis van een arbeidsovereenkomst. 7 AOb eist brede verbeteringen voor cao-voortgezet onderwijs Een looneis van 5 procent, voor docenten een maximum lestaak van 19 klokuren per week, voor ondersteuners recht op uitloop in een hogere salarisschaal, en extra aandacht voor de positie van het vso De werkgever (inlener) is verplicht zich ervan te verzekeren dat aan uitzendkrachten loon en overige vergoedingen worden betaald overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 en 3 van deze CAO.c. Tevens is de werkgever (inlener) verplicht zich ervan te verzekeren dat het uitzendbureau waarvan hij uitzendkrachten inleent voldoet aan de bepalingen van artikel 16.1 van deze CAO, voor zover de daar.