Home

INK model ziekenhuis

INK-managementmodel - IN

  1. INK-managementmodel. Het INK-managementmodel is een integraal model voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties. Het INK-managementmodel is in de afgelopen twintig jaar een robuust en waardevol hulpmiddel gebleken voor managers, medewerkers en adviseurs bij het evalueren, ontwikkelen en besturen van profit en non-profit organisaties
  2. Het INK-model is een hulpmiddel om de organisatie in kaart te brengen en gestructureerd te kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. Het model geeft handvatten voor het sturen op lange termijn: vanuit visie en missie (leiderschap) stelt de organisatie de strategie en het beleid vast voor lange en korte termijn
  3. Ongeveer 70% van de ziekenhuizen past het model toe. Ook het VU medisch centrum heeft ervoor gekozen het model als een algemeen kader voor het kwaliteitsbeleid van het hele ziekenhuis, de clusters en de afdelingen te hanteren. Het VUmc gebruikt het INK-model in de planning en control cyclus. III. De aandachtgebieden van het INK-model
  4. geval decubitus, en het INK model is nog niet uitgebreid onderzocht. Decubitus komt nog steeds voor in ziekenhuizen en andere zorginstellingen en moet naar beneden worden gebracht om zo de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. Nu de transparantie van zorg steeds meer zijn intrede doet, is het belangrijk dat ziekenhuizen het percentag
  5. sectoren wordt hierdoor bemoeilijkt. Het INK-model kan onafhankelijk van de sector worden toegepast en biedt hierdoor de mogelijkheid zorgsectoren onderling te vergelij- ken of een vergelijking te maken tussen zorgsector en bedrijfsleven, waar het INK- model 00k ingang heeft gevonden
  6. Een ziekenhuis wil graag door groeien naar fase 4 waardoor ze haar toegevoegde waarde verder kan vergroten. Terwijl voor Google of Apple die als doel hebben de markt waarop ze opereren zelf te ontwikkelen en te sturen fase 5 nodig is. INK-model als doel op zich;.

In november 2004 voerde een gecombineerd auditteam van het NIAZ en het INK een ziekenhuisbrede audit uit in het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis. Het INK model en de herziene NIAZ norm zijn daarbij als referentiekader gebruikt. Naar aanleiding van deze audit gaat Gerard Gerritsen in op de onomkeerbaarheid van externe toetsing Hoewel ik het eens kan zijn met veel van de kritiek op het INK-model (al gaat die meer over de toepassing, c.q. de toepassers ervan, dan over het model zelf), valt me op dat er, ook door de auteurs, een aspect in de discussie vergeten wordt, namelijk de toegevoegde waarde van modellen als het INK-model op de gebieden van standaardisatie en transparantie

Het INK model helpt organisaties bij het in kaart brengen van mogelijk verbeterpotentieel. De tien aandachtsgebieden van het INK model. Het INK model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden, te weten: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en één gebied voor continue verbetering, die bepalend zijn voor het succes van een organisatie 1 Relatie tussen decubitus als uitkomstmaat en het INK model op een verpleegafdeling in het ziekenhuis en verpleeghuis Beleid en Management Gezondheidzorg Erasmus Universiteit Rotterdam Bachelor Scriptie Esther van der Vaart Louise de Colignylaan NR Vlaardingen Studentnummer: juni 2008 Begeleider: Dr. Jeroen Geelhoed Meelezer: Drs. Sonja Jerak - Zuideren bijvoorbeeld het INK-model (zie o.a. www.ink.nl). Dit model is gebaseerd op vijf fundamentele kenmerken: inspirerend lei-derschap, resultaatgerichtheid, samenwerking, bouwen op vertrouwen en continu verbeteren. In control-verklaring De vraag rijst of ziekenhuizen (op termijn) een in control statement moeten afgeven. De adviezen van de Monitorin

Rob Segers: Het INK-managementmode

Het INK-managementmodel toegelicht - PDF Gratis downloa

House of Contro

Rijnstate Ziekenhuis combineert toetsing NIAZ en INK

Je kunt dat bijvoorbeeld ook zien aan het feit dat in non profit organisaties veel minder een stuurinstrument als de BBSC wordt gebruikt en bijvoorbeeld meer het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (het INK-model) In dat model worden naast vijf 'organisatiegebieden' maar liefst vier 'resultaatsgebieden' gedefinieerd: 'medewerkers', 'klanten & leveranciers. De balanced scorecard meet de kritieke parameters die de strategie van het best weergeven. Om deze te bepalen introduceerden Kaplan en Norton de zogenaamde strategiekaart. Hierin worden door middel van oorzaak - gevolg relaties de belangrijkste verbanden tussen de verschillende perspectieven van de balanced scorecard in kaart gebracht

Het INK-model als zinsbegoocheling - ManagementSit

INK model voor management en strategie in de praktijk

Om deze onduidelijkheid op te heffen zou het INK-model eigenlijk twee varianten moeten kennen: één voor fase 1 en 2 en één voor de fasen erna als de organisatie volledig procesgericht is. We kunnen stellen dat het besturingsframe in feite een weergave is van het INK-model voor een volledig procesgerichte organisatie Bezoek de zorgvrager in het ziekenhuis, voor-dat hij naar huis gaat. • Als de zorgvrager tijdelijk in het ziekenhuis ligt, ga op bezoek en kijk kritisch naar de manier waarop de gegevens worden overgedragen en hoe het contact is tussen beide organisaties en betrokken professionals. Toelichting Als coördinator van zorg neem je initiatief in he ZuidOostZorg is een innovatieve en altijd nieuwsgierige zorgorganisatie met 13 locaties in het zuidoosten van Friesland en een locatie in Dokkum

Relatie tussen decubitus als uitkomstmaat en het INK model

Dit boek behandelt op een systematische wijze de toepassing van integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarbij is de leidraad het model van de Eur - Managementboek.nl - Onze prijs: 11,9 PDCA in het hart van elk kwaliteitssysteem. De plan-do-check-act cyclus vormt niet alleen het hart van continu verbeteren maar ook van elk serieus kwaliteitsmanagementsysteem. Effectief verbeteren gebeurt namelijk continu en niet eenmalig. En je doet het zeker niet af en toe. Want dat schept veel te veel verwarring bij je klanten en medewerkers

ink model 2 het toegelicht inleiding het wordt zowel in het bedrijfsleven als in zorginstellingen en in het onderwijs gebruikt en komt overeen met het europea Eigen vinger aan de pols. Plaats een reactie. Intern auditsysteem om veiligheid en kwaliteit van de zorg te bewaken. De problemen op de afdeling Hartchirurgie van UMC St Radboud in Nijmegen hebben uitgewezen dat de bestaande evaluatiesystemen tekortschieten. Een integraal intern auditsysteem is nodig om kwaliteit en veiligheid te waarborgen Bacheloropdracht - Stefanie Wissenburg - S0065307 5 Voorwoord Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, ben ik in één van de laatste fasen van mijn onderzoek Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert op ziekenhuisniveau zowel het INK model als het NIAZ-accreditatiesysteem. In 2009 ging de aandacht opnieuw uit naar de voorbereidingen van het nieuwe.

Verder gaan met KAIZEN en - Business Analytic

Proeflessen. Neem alvast een voorproefje op de Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement met deze 2 nieuwe, gratis, proeflessen! Proefles 1: Financieel management in de zorg. Met deze proefles maak je alvast een stapje in de richting van gesprekspartner met jouw financieel manager Introductie in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht over de organisatie en het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland. In deze herziene druk wordt het zorgstelsel helder uitgelegd. De contouren van de meest recente veranderingen worden geschetst, zoals de invoering van de Wet langdurige zorg als opvolger van de AWBZ en de decentralisatie van de Jeugdzorg en Participatiewet. van eerst aangewezen algemeen ziekenhuis voor de regio Amstel-land en voor Joods Nederland. Dit beleidsplan is opgezet volgens de organisatie- en resultaatge-bieden van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Het Managementteam, waarin ook een afvaardiging van de Medische Staf is vertegenwoordigd, heeft de kaders voor het nieuwe belei In de zorgsector heerst veel onzekerheid. De stelselwijziging heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de aanbodsturing en het zoeken naar een goede match met de vraag naar zorg, maar ook op het ontwerpen, bouwen en beheren van zorghuisvesting. Hoe stuur je deze processen het beste aan? Wanneer kun je spreken van een goed gebouw dat waarde toevoegt aan de organisatie

Marjan Hoogendijk heb ik leren kennen als iemand die vanuit een grote betrokkenheid werkt. Zij kon zich in korte tijd de specifieke bijzonderheden van mijn organisatie eigen maken en zich daarin inleven. Hierdoor was zij in staat om een scherpe analyse te maken van de problemen waar ik in mijn werk tegenaan liep - Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici, VZI - Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen, WIBAZ Deze technische beroepsverenigingen hebben zich verenigd in de Koepel Medische Technologie en hebben als zodanig als lid van de SFERD meegewerkt aan het Kwaliteitshandboek versie 2.0, 2010 Verder gaan dan Kaizen. Kaizen . een denkwijze die ook binnen de organisatie van BI4U hoog in het vaandel staat. We gaan verder en hebben daarom Competitive Intelligence ontwikkeld. Met deze BI oplossing kunnen ziekenhuizen benchmarken met andere instellingen om zo continue inzicht te krijgen in hun relatieve performance met de introductie van het INK-model. De raad van bestuur ziet een volledige controle over de prestaties Daarnaast werkt Delta nauw samen met de algemene ziekenhuizen Medisch Centrum Rotterdam Zuid (MCRZ) in Rotterdam, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse en het Van Weel Bethesda Zie Het COSO model identificeert dus de relaties tussen de ondernemingsrisico's en het interne beheersingssysteem. Zo biedt het organisaties de mogelijkheid om risico's te beheersen, zekerheid en kennis op te bouwen omtrent risico's, mogelijke incidenten of schandalen te voorkomen én te voldoen aan de wet- en regelgeving

PPT - Case MEDIZORG Ziekenhuis PowerPoint Presentation

Input throughput output - Managementmodellensit

4 Inleiding Het doel van de kaderbrief is om aan het begin van een nieuwe planning- en controlcyclus de hoofdlijnen en thema's van het beleid voor het volgende werkjaar aan te geven Leiderschap volgens INK model Productbegroting en rekening Diverse managementstijlen Training omgang moeilijk en agressief publiek Organisatie HAGA Ziekenhuizen. Periode 2000, 2003 2007, 2010. Taken. 7S model McKinsey. Het McKinsey 7S model is een managementmodel om een interne analyse te maken. McKinsey stelt dat je de interne organisatie van een bedrijf kan verdelen in 7 hoofdonderdelen (factoren). Bij een optimale bedrijfsvoering zijn al de 7 factoren in evenwicht. In dit artikel geven we een uitgebreide uitleg en een uitwerkt 7S model Meesters in Management heeft met succes circa 1.200 referentieopdrachten met gemeenten, provincies, waterschappen en ZBO's afgerond. Bel ons op 070 77 00 20 0 voor meer informatie Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions

Al meer dan 20 jaar staat Qualicor Europe voor kwaliteit. Opgericht voor en door mensen uit de zorg. Om het leven van patiënten en bewoners jaar in jaar uit steeds beter te maken. Via assessments en audits helpen wij de zorg om kwaliteit te borgen in hun werk en processen. Kortom we willen verbeteren verbeteren Home » Marketingmodellen » 7s-model McKinsey. Het 7S-model van McKinsey leent zich uitermate goed voor het achterhalen van Sterktes en Zwaktes in de onderneming. De inzichten kunnen begeleiden bij organisatorische veranderingen. Het 7S-model van McKinsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen Succesvoller zijn met de BSC. De Balanced Scorecard (BSC) is een bekend managementmodel voor het formuleren, communiceren, meten en managen van je organisatiestrategie. In de praktijk zien we naast de vele voordelen ook een paar nadelen. Om de Balanced Scorecard succesvol te kunnen invoeren en toepassen moet je de voor- en nadelen kennen Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici, VZI Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen, WIBAZ Deze technische beroepsverenigingen hebben zich verenigd in de Koepel Medische Technologie en hebben als zodanig als lid van de SFERD meegewerkt aan het Kwaliteitshandboek versie 2.0, 2010 INK-model. De relatie tussen het INK, het Instituut Nederlandse Kwaliteit, ziekenhuizen de vereiste informatie voor het verbeteren van die zorg, mocht dat nodig zijn. Het MediZorg ziekenhuis onderzoekt systematisch de tevredenheid van de patiënten over de zorgverlening

Beleidsplan OR. Binnen Máxima Medisch Centrum wordt het accent gelegd om de beleidsplannen van de werkeenheden op te zetten volgens het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Het INK-model is een managementmodel gericht op het behalen van resultaten en evaluatie ten behoeve van continu verbeteren Marco van Ooijen. productieleider. In juni 1979 begonnen als leerling-schilder en sindsdien heb ik zo'n beetje alle opleidingen en trainingen als vakman wel doorlopen. En zeker de opleidingen die in het moderne vastgoedonderhoud steeds belangrijker zijn geworden, zoals het uitvoeren van kwaliteitsmetingen, bouwkunde en calculatie De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is een strategisch plan en management systeem dat veelvoudig wordt ingezet om bedrijfsactiviteiten af te stemmen op de marketing strategie van het bedrijf met als doel zowel interne als externe communicatie te verbeteren en prestaties van het bedrijf te controleren ten opzichte van de strategische doelen 42 Integraal sturen op ontwerp, bouw en beheer van ziekenhuizen FM en CREM in de zorg In de zorgsector heerst veel onzekerheid. De stel-selwijziging heeft niet alleen ingrijpende gevol Fred Pijls | Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland | Voorzitter raad van bestuur | leiderschap in de gezondheidszorg management en organisatie van de gezondheidszorg onderzoek en ontwikkeling kwaliteit, human resource and marketing management internal auditing interim management consultancy raad van commisarissen/toezicht in de gezondheidszorg<br><br>Specialties: gezondheidzorg<br>consultancy<br.

Het 7S model is een managementmodel dat in de jaren zeventig is ontwikkeld door het management consultancy bureau McKinsey. McKinsey heeft een model ontworpen waarmee aan de hand van zeven factoren de prestaties van een onderneming kunnen worden geanalyseerd. Voor een optimale bedrijfsvoering moeten deze zeven factoren met elkaar in evenwicht zijn Wij hanteren op ziekenhuisniveau zowel het INK-model als het NIAZ-accreditatiesysteem. Waar nuttig en nodig verwerft Ziekenhuis Gelderse Vallei nieuwe accredi‑ taties Arno Vriezekolk | Arnhem-Nijmegen en omgeving | Kwaliteitsfunctionaris Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) bij Rijnstate | Multidisciplinair/ Interprofessioneel samenwerken Pijncentrum Rijnstate Ziekenhuis Velp (2018) Multidisciplinair overleg (MDO) met o.a.Neurologen, Neurochirurg, Anesthesiologen en Psycholoog. | 500+ connecties | Homepagina, profiel, activiteit en.

Kwaliteitsmodellen - BrownPaperAudit

5.1 Visie op toezicht. De Raad van Toezicht voelt zich verbonden met de kernwaarden, de visie en de missie van VNN. De Raad wil eraan bijdragen dat cliënten een perspectief geboden wordt op een ander leven. De besturingsfilosofie van de organisatie gaat uit van gedeeld leiderschap, alles wat horizontaal georganiseerd kan worden, organiseren. negen ziekenhuizen samen aan dergelijke ambitieuze doelstellingen om op basis van 'best practices' de zorg voor genoemde patiënten sterk te verbeteren. In een serie van drie artikelen volgen we twee deelnemers: het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) uit Dordrecht en het Medisch Centrum Rijnmond Zuid (MCRZ) uit Rotterdam Het lekt weer: Terrassen open, avondklok pleite. Morgenavond mag de komische combi Mark en Hugo het land weer toespreken en deze keer is de boodschap iets makkelijker te verteren. Nou ja, tenzij u in een overvolle ic werkt natuurlijk. Het demissionaire duo brengt goed nieuws voor het volk dat weer wil: de avondklok ligt deze keer wel bovenop. Slingeland Ziekenhuis, algemeen ziekenhuis, Sensire, instelling op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in alle levensfasen Het INK model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden die bepalend zijn voor het succes van een organisatie groepen: kleine, middelgrote of grote ziekenhuizen, zorginstellingen of experts. De twee belangrijkste eisen voor een inkoopmodel die uit de interviews naar voren zijn gekomen, het belang van zijn INK-model. De schaalverdeling is grotendeels gebaseerd op het MSU+ model

Zorgvisie ict magazine - Zorgvisi

ons ingevoerde INK-model, ook in leiderschap, strategie, beleid en management van medewerkers, processen en middelen. Op deze wijze willen wij de transparantie over onze doelstellingen, toetsing van behaalde resultaten en verantwoording daarover op een gestructureerde wijze verder optimaliseren. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici, VZI Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen, WIBAZ Zij hebben zich verenigd in de Koepel Medische Technologie en als zodanig als lid van de SFERD meegewerkt aan deze tweede versie van dit kwaliteitshandboek

7S-model van McKinsey toepassen Uitleg & voorbeelde

Approximately one year after the accreditation, a small survey team returns to the hospital to assess if the action plan was implemented. The NIAZ uses the INK model to assess if an organisation is accredited positively. The INK model is developed by means of the EFQM - European Foundation of Quality Management Voorbeeld module Procesmanagement. In opdracht van Laudius business school schreef ik de Leergang Management in Zorg. Deze leergang bevat tien lesmodules. De doelgroep zijn beginnende leidinggevenden uit zorg- en welzijnsorganisaties. Enkele cursisten hebben nog geen leidinggevende functie, maar ambiëren dit wel op korte termijn

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen voor zorginstellingen en toetst deze hierop. Het instituut is op 22 december 1998 opgericht door organisaties van professionals in de zorg en zorginstellingen. De voorloper van het NIAZ, de Stichting Proefproject Accreditatie Ziekenhuizen (PACE) werd in 1989 opgericht Home Blog HR varia Mintzberg Organisatiestructuren / modellen. Chris Stapper. 17/05/2012 Leestijd: 8 minuten. De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn misschien wel de bekendste manier om organisaties te typeren. Hieronder volgt een samenvatting van de configuraties en het boek 'Mintzberg on Management' 4 Input Troughput Output Hoofdstuk 2 Management, organisatie en besluitvorming. Management heeft 3 betekenissen: 1. Een groep functionarissen in een organisatie, top- ,midden,- uitvoerend o

25 'Ambitie' 'Het ziekenhuis heeft mijn verwachting overtroffen' • Comfortabel en warm, goed toegankelijk, ik voel me er welkom. • Een medewerker die me de weg wijst. • Op mijn gemak en begrijpelijk geïnformeerd. • Hoogwaardige en oprechte zorg van lieve, vriendelijke behulpzame en betrokken mensen die werken vanuit hun hart en plezier hebben in hun werk Binnen het INK-model vinden we het niet als apart aandachtsgebied terug. Financiën maken onderdeel uit van het aspectgebied middelen. Goed beschouwd is de keuze voor een extra perspectief verdedigbaar wanneer we ons realiseren dat 'geld' een substantieel ander karakter heeft dan andere middelen INK-model, Deming-cirkel of PDCA-cyclus, Lean Management, Six Sigma, Lean Six Sigma, Business Process Management, ISO 9000 en Balanced Scorecard. Daarvan zijn Lean Management, Lean Six Sigma, ISO 9000 en Balanced Scorecard het best toepasbaar in de dierenartsenpraktijk om processen efficiënter te laten verlopen Het INK-model als zinsbegoocheling Leo Kerklaan en Marjan Hoogendijk (ManagementSite, 2004) Intensieve menshouderij Jaap Peters (ManagementSite, 2001) Met gevoel voor realiteit Wim van Dinten (2003) De verstoringen, zoals spoedeisende hulp in spitsuren in een ziekenhuis,. voor in het INK-model. Op basis van zijn ervaring ria en ziekenhuizen op dit moment vaak nog niet over de informatie om deze kosten ook daadwerkelijk in-zichtelijk te maken. De omvang hiervan valt overigens doorgaans buiten de invloedsfeer van de specialist-manager

In ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen een veiliger klimaat scheppen voor de patiënt of cliënt door advies en trainingen. -Invoering INK model, begeleiden van divisies / afdelingen.-Projectmanager invoering van Prince2, methodiek voor projectmanagement Jeroen Bosch ziekenhuis in september 2011. In de regio Tilburg wordt gestreefd naar in-tensivering van de behandelrelaties met het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth ziekenhuis. Elders in de regio bestaan goede relaties met de ziekenhuizen in onder meer Roosendaal, Bergen op Zoom en Gorinchem. Met het Erasmus Medisch Centrum in Rot

Video: NIAZ accreditatie Mavi

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen. Alles Bouw & Logistiek Economie & Management Filosofie & Religie Gezondheid ICT & Media Mens & Maatschappij Natuur & Landbouw Opvoeding & Onderwijs Recht Recreatie, Beweging & Sport Ruimtelijke ordening & planning Taal, Cultuur & Kunsten Techniek Alles. Terug Het is en blijft mensenwerk, en soms moeten er gewoon beslissingen worden genomen. Die beslissingen kunnen inhouden dat je uitkering dus níet wordt overgemaakt zoals je gemerkt hebt. volgens de medewerker kwam dat niet door gebrek van sollicitaties maar omdat ik over de maand Maart mijn inkomen niet heb opgegeven ziekenhuis (cardiochirurgie); IJsselmeerziekenhuizen (patiëntveiligheid OK-complex) en Medisch Spectrum Twente (disfunctionerende neuroloog). Clinical governance moet gezien worden als een nieuwe fase in de ontwikkeling van kwali-teitssystemen. Er wordt een aantal kwaliteitslijnen met elkaar verbonden, te weten St. James¶s Hospital ± leading global innovation in healthcare - a hospital wide approach to adopting GS1 standards 60 33 May Netherlands The implementation of global standards in a large academic hospital, supporting efficiency and patient safety 48 59 June UK Patient identification at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, UK 39 69 Sept.

De kosten voor de MBO Helpende Zorg en Welzijn bedragen. € 7.995,00. all-in, excl. 21% BTW. Kosten zoals bijvoorbeeld lesgeld, literatuur en examenkosten zijn inbegrepen in dit tarief. Er zijn verder geen bijkomende kosten van toepassing voor deze opleiding 3.7 'INK-model'voorgezondheid 26 inhoudsopgave v. 4 Eenthematischeaanpak 33 4.1 Stap1:Draagvlakcreëren 35 vrouwen die (om medische redenen) in het ziekenhuis beval-len. Nu hebben we allemaal wel eens wat onder de leden en iedereen heeft wel een zwakke plek die opspeelt als het minder goed gaat Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. [toc]Deel 1. De functionele processen bij handelsondernemingen In deel 1 zullen we de functionele processen bespreken die voorkomen bij handelsondernemingen. De belangrijkste hiervan zijn: Het inkoopproces Het magazijnproces Het verkoopproces De relatie AO/IC en logistiek Binnen een onderneming zijn er verschillend Het 7S Model met voorbeeld. Het 7s model is een marketing model dat de kwaliteit van de prestaties van een onderneming meet. Hierdoor krijg je een goede blik van een bedrijf of onderneming. Hieronder een duidelijk en goed uitgewerkt 7s model Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren Non-profit of not for profit, letterlijk vertaald zonder winst of niet voor winst, betekent in bredere zin werken met een niet-commercieel, maatschappelijk doel.Het begrip wordt in Nederland veelal gebruikt in samenhang met een organisatie, de non-profitorganisatie, deze heeft niet als doel winst te maken en onderscheidt zich daarmee van een onderneming