Home

Johannes 14:21

Johannes 14:21 - Bijbeltekst (BGT) - DailyVerses

Johannes 14:21. Je houdt van mij als je volgens mijn regels leeft. En als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. En ook ik zal van je houden, en je laten zien wie ik echt ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken Johannes 14:21 NBG51 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Johannes 14:21 Johannes 14:21 HTB. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben.. Zo is het ook overal in de HSV weergegeven, behalve in het Evangelie naar Johannes. Daar heeft het namelijk ook betrekking op de Heere Jezus (11:33; 12:27; 13:21) en is in verwarring raken minder gepast. Daarom is in dit boek gekozen voor in beroering raken. 28 Vers 3 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die

Johannes 14:21-26 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij liefheeft. En wie mij liefheeft zal door mijn Vader bemind worden; ook ik zal hem beminnen en zal mij aan hem openbaren. 15 14:15 1 Joh. 5:3 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom. Johannes 14. Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven 1 Jezus zei: Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd Johannes. 21. 21 1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2. Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4

Johannes 14:21 DagelijkseBroodkruimel

Johannes 3:14-21 Het Woord van God . In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: 'De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben Johannes 14:21 Svenska Folkbibeln (SFB) 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. Svenska Folkbibeln (SFB) 1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln Johannes 14, 1-14 (21) Pieter A. Elderenbosch, zaliger nagedachtenis, deelt in Het onderricht van de Messias (Boekencentrum 1976) vanaf Johannes 13, 18 tot en met 14, 31 de evangelietekst in in een aantal gesprekken: allereerst met een zwijgende Judas, dan met de vragenstellers Petrus, Tomas, Filippus en de andere Judas, afgesloten met een woord tot heel de kring om de tafel

Zeker bij Johannes is dat een centraal gegeven, in dit evangelie, in zijn brieven. Jezus heeft hiervoor gesproken over een ' nieuw' gebod: heb elkaar lief (13: 34). Daar komt alles uiteindelijk op neer, en dat zou dan ook de maatstaf moeten zijn voor hoe mensen met elkaar omgaan, in kerk en wereld Johannes 14, 21-26: Luisteren naar de woorden van Jezus De tekst 'Bijbel in gewone taal Johannes weet immers bij ervaring dat de tegenwoordigheid van Jezus bij de zijnen niet bestaat in buitengewone visioenen, zelfs niet vooreerst in zijn paasverschijningen,.

Johannes 3:14-21 Pater Ambro Bakker s.m.a. TEMPELREINIGING zondag 11 maart 2012 3de zondag in de Veertigdagentijd - B I Korintiërs 1:22-25 en Johannes 2:13-25) Pater Ambro Bakker s.m.a. JAHWEH IS EEN BERGGOD zondag 4 maart 2012 2e Zondag in de Veertigdagen (B) Marcus 9:2-10 Pater. Johannes 3:14-21 Colofon Wim van der Schee 2010 datum en plaats 12-12-10 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Opwekking 228 (Wij zijn hier bijeen) Psalmen voor Nu 42-43 stil gebed votum en groet zingen Psalm 51,1.5 gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing Johannes 3:1-21 + tekst Johannes 3:14-21 pree

Johannes 3:14-21 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Read verse in Statenvertaling (Dutch Johannes 14 21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren Wat Jezus Deed; Woensdag 28 september 2022; Johannes 14:21-23; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl Johannes 14:21. Predikant: Ds. J. Bos. 21. Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. « Jesaja 38:16-17 Genesis 48:14.

Christelijke Overdenking; Dinsdag 21 september 2021; Johannes 14:21; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl Johannes 3,14-21 Vasten B jaar vierde zondag. Opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Dat is toch een mooi belofte en tochHeel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. ze voelen zich zonder Jezus ook wel gelukkig of ze denken dat er toch geen leven is na de lichamelijke dood 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg. Navertelling Johannes 3,14-21. De evangelielezing van vandaag is Johannes 3,14-21. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen

Johannes 3. 1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg. 1 Johannes 5:14-21 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. Read verse in Statenvertaling (Dutch Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden Johannes 14 21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren

Johannes 14:21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt

HSV - Johannes 14 - Het heilig evangelie naar de

1 Johannes 5, 14-21: De macht van het kwaad 31-32 //Marcus 3, 29 // Lucas 12, 10) een onvergeeflijke zonde. Maar Johannes heeft het er niet over dat deze zonde onvergeeflijk is, wel dat zijn oproep om ervoor te bidden niet geldt. Misschien dacht hij aan de uitspraken van afvallige christenen,. Johannes 3:16 (1) Wij leven! Johannes 3:16 (2) Verzoening! Leven met Christus in het midden (2008) Verzoening! (1) Laat u met God verzoenen 2 Korintiërs 5:20b Verzoening! (3) Eerherstel voor Gods woede 2 Samuël 6:7 Verzoening! (4) Jezus, denk aan mij Lucas 23:32-43. Hoe gaat het met je ziel? (2008) Mijn ziel gekweld door zorgen Psalm 1 Bijbelteksten met uitleg - Taizé. Gebedsviering. Gebed live vanuit Taizé. Korte teksten uit Taizé. Bijbelteksten voor elke dag. Gebeden voor elke dag. Voorbeden. Jongeren en het gebed in Taizé. De waarde van de stilte 3 INHOUD Verantwoording 7 De tekst 1. I. In het begin was het Woord (1:1-13) 8 II.En het Woord is vlees geworden (1:14-18) 10 2. III. De getuigenis van Johannes de Doper (1: 19-28) 1

Johannes 3:14-21 Licht en donker 1 zaterdag Psalm 136 Eeuwig duurt zijn trouw 2 zondag Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 3 maandag Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 4 dinsdag * Psalm 116 Banden van de dood 5 woensdag * Ezechiël 38:1-13 Waarschuwing 6 donderdag Ezechiël 38:14-23 Overdonderend 13 donderdag * 1 Johannes 4:1-1 6 1 6:1-15 Mat. 14:13-21 Marc. 6:32-44 Luc. 9:10-17 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2 6:2 Mat. 15:29-39 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 6:3 Mat. 5:1 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest

Mat. 14:3 Marc. 6:17 Luc. 3:19-20 Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26 Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: 'Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!' 27 Johannes. Johannes 11, 31 Eeuwigheidszondag. Johannes 12 Leven uit de hoop. Johannes 12, 3 Zij zalfde de voeten van Jezus. Johannes 12, 27 Verlos mij. Johannes 13, 14 De voetwassing. Johannes 13, 31-35 Heerlijkheid en liefde. Johannes 14, 27 Vrede op aarde. Johannes 14, 30 Op weg naar hemelvaart. Johannes 15, 5 Gaaf Vet Lauw Cool. Johannes 16, 17 Nog een.

Johannes 14:21-26 Gewijde Ruimt

En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt. 24 Matt. 14:3. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. 25 Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. 26 Matt. 3:11. Mark. 1:7. Luk. 3:16. Joh. 1:15, 26, 34 40 10:40 Joh. 1:28 Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef hij. 41 Veel mensen kwamen naar hem toe; ze zeiden: 'Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.' 42 10:42 Joh. 8:30 En velen kwamen daar tot geloof in hem Johannes 14:21. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren

Histoires d'info

Johannes 14:21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Read verse in Elberfelder 1905 (German Johannes 16 Johannes 16. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 16. 16 1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2. Joh. 14:21 want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. 28

Johannes 14 (NBV) - EO

BIJBELVERHAAL 8-12 jaar Johannes 3: 14 - 21 Jezus komt om de mensen te redden Mozes zeTe in de woes/jn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooC, het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mense Ter voorbereiding op de zondag Johannes 3, 14 - 21 Dit is pagina 1 van Nummer #11 - vrijdag 12 maart 2021 Jezus is in Jerusalem aangekomen en in de Tempel vindt de eerste confrontatie plaats met 'de Joden' zoals Johannes de evangelist dat schrijft 1 Corinthiers 15, 45-49 & Johannes 14, 15-21 (Intrededienst Assendelft) 1 Corinthiërs 15, 1-11 & Lucas 24, 13-35 1 Corinthiërs 15, 1-8 en 12-19 en Johannes 20, 1-1

Johannes 14 - BasisBijbe

 1. 26 Johannes antwoordde: Ik doop in water. Maar ergens tussen jullie loopt de Man rond die jullie nog niet kennen. 27 Hij komt na mij. En Hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen los te maken. 28 Dit gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de rivier de Jordaan. Daar doopte Johannes de mensen
 2. a bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av
 3. In Johannes 14,21 staat Judas - niet Iskariot - zei tot Hem: Heer, hoe komt het dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? . In oude Syrische vertalingen staat hier in plaats van Judas - niet Iskariot het woord Tomas of Judas Tomas. Het laatste heeft dan de betekenis van Judas de tweeling
 4. Evangelielezing: Johannes 2,13-25; Ingesproken lezingen (uit de NBV) Commentaar: De kracht van profetische woorden; 14/03/2021: Vierde zondag van de veertigdagentijd. Eerste lezing: 2 Kronieken 36,14-16.19-23; Tweede lezing: Efeziërs 2,4-10; Evangelielezing: Johannes 3,14-21; Ingesproken lezingen (uit de NBV
 5. De kerk van de Grote God (CGG), pastored door John W. Ritenbaugh, is een sabbathoudende, niet trinitarische kerk, die het onderwijs van Jesus Christus aanhangt en zich specifiek tot doel stelt het evangelie te prediken en christenen voor te bereiden voor het Koninkrijk van God. CGG publiceert het tijdschrift Forerunner, verstrekt dagelijks krantekoppen van het wereldnieuws om in de huidige.
 6. Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2. januari 29, 2021 januari 29, 2021 Ben Mondriaan. De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft
 7. 1 Johannes 5. 1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren

John 14:21 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95) 21 He who has My commandments and keeps them is the one who loves Me; and he who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and will disclose Myself to him. Studie 1 Johannes. 1 Johannes. Carte blanche in gebed 1 Johannes 5:14-15 In het prille begin van mijn wandel met Jezus vroeg ik me weleens af of bidden wel zin had. In sommige gevallen had ik voor iets gebeden en tot mijn stomme verbazing verhoorde God mijn gebed gewoon; ik kreeg, of God deed waar ik om vroeg. Op deze momenten Johannes 1:1-3 - De christelijke kerstboom. Johannes 1:5&10 - Op een nieuwe manier mensen worden. Johannes 3:1-21 (en 1:12&13) - God creëert ruimte. In gesprek met historicus Han van der Horst in De Reformatie (met zijn artikel erbij). God creëert ruimte. Kerstpreek

Update. 21. ( A) He who has My commandments and keeps them, it is he who loves Me. And he who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and [ a]manifest Myself to him.. Read full chapter Johannes spreekt over Jezus. 22 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar een plaats in Judea. Ze bleven daar een tijd, en Jezus doopte er mensen. 23 Ook Johannes doopte in dat gebied, in de plaats Enon, dicht bij Salim. Want er was in dat gebied veel water JOHANNES 3:14-21. Weereens lees ons die hele konteks. Jesus se gesprek met Nikodemus. 3:1 Daar was 'n man uit die geledere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. 2 Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens. Johannes 6:10. Laat de mensen gaan zitten: Of 'laat de mensen gaan aanliggen'. Hier is 'mensen' een vertaling van het Griekse anthropos, dat vaak op zowel mannen als vrouwen duidt. 'Mannen' is in dit vers een vertaling van het Griekse aner, dat gezien Mt 14:21 in deze context alleen op volwassen mannen slaat. (Zie aantekening bij Mt. Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2 februari 17, 2020 januari 29, 2021 Ben Mondriaan De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft

Johannes 21 (NBV) - EO

Johannes 3,14-21. GKB Gezang 168 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Zondag 7. Preek. GKB Gezang 115, 1 Nooit kan 't geloof teveel verwachten. Geloofsbelijdenis. GKB Gezang 118, 3 De Heilige Geest, die in de waarheid leidt, Gebed. Collecte. Opwekking 717 Stil mijn ziel wees sti De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen Welkom bij www.overdenkingen.nl. De website www.overdenkingen.nl is een onderdeel van de christelijke gedichtensite www.gedichtensite.nl De redactie van de gedichtensite wil de overdenkingen laten aansluiten bij de christelijke gedichten. Het moet daarom duidelijk zijn dat de overdenkingen een christelijke boodschap in zich dragen en de overdenkingen op de bijbel gebaseerd zijn

Sint Jansfeest. Datum: donderdag 24 juni 2021. Midzomerfeest / Sint Jan. Jaarlijks op 24 juni. Op deze dag herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het Midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd. Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn. Johannes Albrecht Blaskowitz (Paterswalde, Oost-Pruisen, 10 juli 1883 - Neurenberg, 5 februari 1948) was een Duits generaal die op 6 mei 1945 een uitwerkingsovereenkomst van de capitulatie van Duitse troepen in Nederland tekende. Hiermee kwam in Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Blaskowitz werd geboren in Paterswalde, Oost-Pruisen, als zoon van dominee Hermann Blaskowitz en. Johannes 3:14-21 (Desmond Meyer) 2 April 2000 Vierde Sondag in Lydenstyd Ander tekste: Numeri 21:4-9; Psalm 107:1-3, 17-22; Efesiërs 2:1-10 Teks en konteks. Johannes 3:1 -21 word ook in Woord teen die Lig 2 behandel as deel van die riglyne vir lydensprediking. Daar kan met vrug daarvan gebruik gemaak word

Johannes 14:21 Interlinear • Johannes 14:21 Flersprogede • Juan 14:21 Spansk • Jean 14:21 Franske • Johannes 14:21 Tysk • Johannes 14:21 Kinesisk • John 14:21 Engelsk • Bible Apps • Bible Hub Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com. Det Norsk Bibelselskap (1930) BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA. Johannes 3, 14-21 . Zoek de 7 verschillen leevoZ tduoh doG nav ed dlerew tad jiH njiz egine nooZ tfeeh nevegeg tadpo redei eid ni meH tfooleg, giwuee nevel tfeeh. (zie Johannes 3,16) Nicodemus . bij Jezu Jesus Comforts His Disciples - Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me. My Father's house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. You know the way to the place where I.

Hain verlässt Buchbach - "Eine gut durchdachteGespann-WM: Die Weltmeister dominieren / Motocross-GespannDM: Joppien & Deprez überraschen | Deutscher Badminton Verband30 Jahre "Wetten, dass

Johannes 3:14-21 Gewijde Ruimt

 1. Johannes 3, 14-21 Zoek de 7 verschillen leevoZ tduoh doG nav ed dlerew tad jiH njiz egine nooZ tfeeh nevegeg tadpo redei eid ni meH tfooleg, giwuee nevel tfeeh. (zie Johannes 3,16) Nicodemus bij Jezus . Created Date
 2. 21 Die overwint, Ik Matt. 19:28. 1 Kor. 6:2. zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Openbaring 3. De Openbaring van Johannes
 3. Het Licht voor de heidenen. 1 Luister naar Mij, kustlanden,. sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moeder schoot af,. van de baarmoeder af 49:1 van de baarmoeder af - Letterlijk: vanaf de ingewanden van mijn moeder. heeft Hij Mijn Naam genoemd.. 2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard,. in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen
 4. Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten (Openbaring 3:14-21) De brief aan de gemeente van Laodicea Vers 14: En schrijf aan de engel van de Gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Laodicea betekent Volksregering. Jaren 1800 tot in de grote verdrukking. Betekenis: Volksregering
 5. 15 If you love me, you will keep my commandments. ( Joh 14:21; Joh 14:23; Joh 15:10; 1Jo 2:3; 1Jo 5:3; 2Jo 1:6) u0003 u0002. 16 And I will ask the Father, and he will give you another Helper,[6] to be with you forever, ( Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7) u0003 u0002. 17 even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it.
 6. Kies de software en applicatie (app) ontwikkelaar met succesgarantie: APPelit En ontvang oplossingen uitgelegd in begrijpelijke taa
Acubens – Astrodienst Astrowiki

Johannes 14:21 SFB - Den som har mina bud och håller fast

 1. 1 Joh. 3:24 Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.. 14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God
 2. Johannes een echo te vinden van de christelijke Pascha-liturgie (aldus voorzichtig Prigent, die deze liturgie met name terugvindt in Op. 4 en 5 -Prigent 1964). volgens anderen ligt naast andere grondpatronen de tempelliturgie aan de basis van delen van de Openbaring van Johannes
 3. Chapter 14. Jesus speaks of many mansions—He says that He is the way, the truth, and the life and that to see Him is to see the Father—He promises the first and second Comforters. 1 Let not your heart be a troubled: ye believe in God, believe also in me. 2 In my Father's a house are many b mansions: if it were not so, I would have told you
 4. Mattheüs 17. 1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. 2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende
 5. Johannes het weergeeft. [Niet onmogelijk is, dat Johannes met een paar andere leerlingen erbij geweest is en geluisterd heeft. Hij is weer heel precies in zijn weergave.] Van de nacht naar het licht. Die lijn werd ook gezien, toen we onlangs in de klankbordgroep rond de prediking aandacht gaven aan de eerste hoofdstukken van Johannes
 6. Johannes 14:21-24; Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; Romeine 12:9; Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. 1 Johannes 4:11; En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. 1 Johannes 4:2
 7. g.

Johannes 14, 1-14 (21) - Naardense Bijbe

 1. uten bijbellezing en overdenking. Luisteren helpt je om in je drukke leven te groeien in geloof in God en het volgen van Jezus
 2. Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder Sted. 3 Og naar jeg er gaaet bort og har beredt eder Sted, kommer jeg igen og tager eder til mig, for at, hvor jeg er, der skulle ogsaa I være. 4 Og hvor jeg gaar hen, derhen vide I Vejen.
 3. MATTEUS MARKUS LUKAS JOHANNES HANDELINGE ROMEINE 1 KORINTIËRS 2 KORINTIËRS GALASIËRS EFESIËRS FILIPPENSE KOLOSSENSE 1 TESSALONISENSE 2 TESSALONISENSE 1 TIMOTEUS 2 TIMOTEUS TITUS FILEMON HEBREËRS J
 4. Johannes Chapter 14 - Afrikaans Ou Vertaling (1953) LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. EFS:3:14-17. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei
 5. Celebrating Johannes Gutenberg When it comes to first impressions, no other historical figure made one quite like the inventor of the mechanical movable type printing press: German craftsman.
Ebsdorfer Heide Map v 1Pastoors in Rijkevoort, 1722-nu - BHICtitles - Cover page lay-out - TeX - LaTeX Stack Exchange

12 mei, Johannes 14: 15 - 21 - Bert Alten

 1. Johannes Vrana: The First International Conference on NDE 4.0, April 14-21 31/03/2021 - 17:55 Nondestructive evaluation (NDE), with methods like ultrasonic, x-ray, and structural health monitoring (SHM) is one of the most valuable data sources for the fourth revolutions
 2. ton circuit organized by the Bad
 3. Cases:projecten uitgelicht. Cases: projecten uitgelicht. Grote en klein organisaties in allerlei branches klopten al bij APPelit als strategisch partner aan. Voor ontwikkelen of verbeteren van apps, software, games, websites en meer. Selecteer hieronder de projecten en ontdek wat we hiervoor deden
 4. 21-14, 21-17 Michael Fuchs / Johannes Schöttler: Fu Haifeng / Zhang Nan: 21-6, 21-7 Phillip Chew / Sattawat Pongnairat: Goh V Shem / Tan Wee Kiong: 21-12, 21-10 Phillip Chew / Sattawat Pongnairat: Fu Haifeng / Zhang Nan: 21-11, 21-16 Michael Fuchs / Johannes Schöttler: Michael Fuchs / Johannes Schöttler: 21-14, 21-14 Phillip Chew / Sattawat.
 5. fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har

Johannes svarede: »Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme Johannes 14 - Raamattu 1933/-38 (KR38) - RAAMATTU.FI. 14. 14 LUKU. Jeesus jatkaa jäähyväispuhettaan: hän ilmoittaa menevänsä valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa 1-4, sanoo olevansa tie Isän tykö ja yhtä Isän kanssa 5-11 ja täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään 12-14; lupaa heille Puolustajan. Leesrooster 2021. Ek volg vanjaar die Leesrooster ( Revised Common Lectionary 2021) by die NGK Somerstrand. Ons lees Maandae 'n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae 'n gedeelte uit die OT, Woensdae 'n gedeelte uit die Psalms en Donderdae 'n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste Listen to Een preek voor elke dag on Spotify. Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen Ontdek het dankzij de groeiscan van APPelit. U krijgt deze scan ter waarde van 1200 euro cadeau als u vrijblijvend kennismaakt met ons als strategisch softwarepartner. Vol vuur duiken we dan in uw branche, uw markt, de concurrentie én de groeipotentie van uw idee Johannes Hendricus Donner (Arnhem, 18 oktober 1824 - Leiden, 31 augustus 1903) was een Nederlands predikant en anti-revolutionair politicus.. Donner was oorspronkelijk een predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.Van 1848 tot 1877 heeft hij het predikantschap bekleed, eerst in Ommeren (bij Buren) en vanaf 1851 in Leiden.In 1892 toen het grootste deel van de Christelijke.