Home

Wat is een leerdoel

Wat is een leerdoel? Een leerdoel is in feite niets meer en niets minder dan een doel die je jezelf stelt en waaruit je leert. Tegenwoordig is het formuleren van leerdoelen erg belangrijk binnen elke opleiding of in het werkveld Een leerdoel geeft aan wat men met het onderwijs wil bereiken. Soms wordt leerdoel gebruikt als synoniem van de term eindterm. Een leerdoel specificeert duidelijk en concreet wat men beoogt zichzelf of anderen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden. Er is meestal in opgenomen hoe men zich dit eigen maakt en hoe men dit dient te tonen aan anderen Een leerdoel is een doel dat iemand zichzelf stelt en dat geformuleerd is in termen van aan te leren kennis en vaardigheden. Die laatste eigenschap is het verschil tussen leerdoelen en resultaatdoelen LEERDOELEN: deze hebben betrekking op de doelen die tijdens de leerwegafhankelijke route in een cursus bereikt gaan worden en zijn daarmee een operationalisatie van het doel van de cursus. Bij leerdoelen gaat het meer om het proces: wat wordt van de student verwacht en/of wat wil de docent bereiken Het werkelijke leerdoel is voor de één dus omgaan met druk terwijl dat voor de ander omgaan met verwachtingen is. Wanneer dit specifiek benoemd is (wanneer ontstaat mijn soms) en de bewustwording is volop aanwezig, dan kan er progressie ontstaan

Een leerdoel geeft aan wat je wilt bereiken met het onderwijs. Soms wordt 'leerdoel' gebruikt als synoniem van de term 'eindterm' óf komt het hier uit voort. Een leerdoel specificeert duidelijk en concreet wat je beoogt leerlingen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten, vaardigheden en attitude Een leerdoel wordt een leerresultaat zodra een student aangetoond heeft, door bijvoorbeeld een toets, dat hij iets beheerst. Een leerdoel loopt zo over in een leerresultaat! Zie voor verdere informatie: www.dedocentenacademie.n Een educatieve doelstelling of leerdoel is een belangrijk instrument voor het onderwijs. Je kunt je verwachtingen uitleggen aan je leerlingen en duidelijk maken waar je rekening mee houdt terwijl je lesplannen, tests, quizzen en opdrachten maakt. Er is een specifieke formule voor het schrijven van leerdoelen In dit voorbeeld zie je dat één leerdoel wel vijf verschillende succescriteria kan hebben. De succescriteria maken het voor een student ook helder wat hij precies moet doen om het leerdoel te behalen. Met alleen de opdracht 'schrijf een samenhangende tekst', heeft hij geen handvatten waar die tekst aan moet voldoen Een goed leerdoel beschrijft wat een student in een bepaalde periode moet kennen of kunnen, niet perse hoe hij dat gaat doen. Met succescriteria beschrijf je juist wél de onderliggende stappen die een student moet zetten om het leerdoel te behalen. 2. Let op de formulerin

Het begrip 'leerdoel' wordt vaak in een educatieve omgeving gebruikt. Het is één zin waarmee je als onderwijzer, trainer of instelling een student informeert over de verwachte uitkomst van een leertraject. Deze kernzin maakt de student duidelijk welke nieuwe informatie verwacht kan worden en waarom het nodig is om die te leren Leerdoelen opstellen Wat is een leerdoel? Een leerdoel is een stelling die aangeeft wat iemand die begint met een leerproces, na afloop van dat proces geleerd moet of wil hebben. Leerdoelen kunnen afkomstig zijn van

Leerdoelen formuleren volgens de SMART-methode Mens en

Video: Leerdoel - Wikipedi

Leerdoelen opstellen? SMART formuleren, voorbeelden, tip

 1. Voorbeeld van een doelstelling. Stel je bent accountmanager en jouw doel is om € 100.000,- per jaar te verkopen. Maak ik dit SMART dan wil dat wel aardig. Specifiek is: het bedrag dat je wilt verkopen. Het is Meetbaar. Ik ga ervan uit dat het een aanvaardbaar en realistisch doel is
 2. Ik wil leren mijn leerdoel te bepalen op basis van reflectie op mijn vorige taken. Ik wil leren een opdracht te bedenken die past bij mijn leerdoel. Ik wil leren met goede vragen te achterhalen wat de mening van de ander is
 3. der ernstig te kijken
 4. leerdoel. leerdoel - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) doelstelling waarin duidelijk en concreet is gespecificeerd wat men beoogt zichzelf of anderen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden, hoe men zich dit eigen maakt en dient te tonen aan anderen Woordherkomst samenstelling van leer (werkwoord) en doel. Lees verder
 5. Een voorbeeld van een leerdoel uit een salestraining voor tweedejaars studenten: 'De student is in staat om klantgericht te kunnen denken en handelen'. Nou dit leerdoel belooft nogal wat! Ik ben zeer benieuwd of de studenten dit leerdoel allemaal halen, om nog maar te zwijgen over hoe je dit vervolgens toetst
 6. Taak 3. Leerdoel: Ps: wat is de relatie tussen hechting en opvoeding? Leerdoel: wat is hechting en welke vormen? (kort) (wat zijn de verschillende theories gevolgen en invloeden) Harry harlow experiment, john bowlby hectingtheorie, m ainsworth verschillende vormen hechtin

Leeruitkomsten en leerdoelen toetsin

De leervraag kan ook wel een leerdoel genoemd worden. Meestal aan het begin van een periode van stage oi stel jejezelf een leerdoel; Wat is de beste manier om paienten van a naar b ter vervoeren is bv zo'n leervraag. het is een vraag die je jezelf stelt met als doel dat je het antwoord leert over een periode van praktijk Wanneer je een aantal doelstelling hebt geformuleerd dan kun je een PAP (Persoonlijk Actie Plan) opstellen om aan de doelen te gaan werken. Je actieplan is een overzicht van al je doelstellingen waarin je de volgorde aangeeft en wat je eventueel nodig hebt om aan het doel te werken. In je PAP hou je ook bij wanneer een doel is behaald Een leerdoel geeft aan wat men met het onderwijs wil bereiken. Een leerdoel specificeert duidelijk en concreet wat men beoogt zichzelf of anderen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden. Er is meestal in opgenomen hoe men zich dit eigen maakt en hoe men dit dient te tonen aan anderen Een leerdoel maken/bedenken voor leerlingen is dus nog niet zo een twee drie gedaan. De belangrijkste ervaring die ik heb opgedaan is: Gebruik niet teveel tekst. Zorg dat de drie componenten: inhoud/gedrag/didactiek in het leerdoel zijn terug te vinden. Gebruik niet teveel leerdoelen. Zet maar 1 werkwoord in je leerdoel Een leerdoel geeft aan wat men met het onderwijs wil bereiken. Een leerdoel specificeert duidelijk en concreet wat men beoogt zichzelf of anderen eigen te maken op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden.Er is meestal in opgenomen hoe men zich dit eigen maakt en hoe men dit dient te tonen aan anderen

Wat zij en het bedrijf ermee opschieten. Of wat de sancties zijn als ze het leerdoel niet bereiken (zoals boetes van de toezichthouder of een onvoldoende voor een toets). En vertel ook wanneer zij dit doel dienen te bereiken. Als deelnemers van jouw zorgvuldig ontwikkelde leermodule weten wat van hen verwacht wordt, ben je al een heel eind Voorbeeld: Behalve het leerdoel ook de studiebelasting en • Zijn een compacte weergave van het officiële programma van een vak. • Geordend in een doorlopende leerlijn van PO naar bovenbouw VO. • Beschrijven het wat in het onderwijs, dat wat moet en mag. • Geven aan wat de kern is en wat keuzeonderdelen zijn. Kaders van doorlopende.

Persoonlijke leerdoelen coaching en training: 150 voorbeelden

Een doelstelling is makkelijker te halen als er voldoende draagvlak is. In het geval van een persoonlijk leerdoel hoef je alleen rekening te houden met jezelf, maar leidinggevenden die doelstellingen opstellen moeten ook binnen de organisatie voldoende draagvlak voor hun plannen hebben. Leg de lat niet te hoog Een leerdoel beschrijft duidelijk wat wanneer bereikt moet worden en welk gedrag daarvoor nodig is. Leerdoelen opstellen Piramide van Miller De piramide van Miller (1990) schetst vier niveaus van bekwaamheid die hieronder in de tabel worden beschreven. Advies Leerdoel leervermogen. Mijn leerdoel met als onderwerp 'leervermogen is: meer stressbestendigheid creëren wanneer de deadlines naderen. Het is mijn doel omdat wanneer er een deadline nadert, het stressen juist het laatste is wat je moet doen in een vaardigheid, moeten zij weten wat er (aan het eind van een les, lessenserie of een periode) van hen wordt verwacht. Met andere woorden, zij moeten weten wat de leerdoelen en succescriteria leerling, af kan meten in hoeverre een leerdoel is bereikt. Het is daarom van belang de succescriteri

Een beheersingspercentage van bijvoorbeeld 75% op een leerdoel wil zeggen dat de leerling zoveel procent van de opgaven, die Prowise Learn als ijkpunt voor de vaardigheidsbepaling voor dat leerdoel gebruikt, beheerst. De koppeling met leerdoelen biedt je een gedetailleerd inzicht in wat een leerling al beheerst en waar nog groei mogelijk is Leerdoelen op meso-niveau beschrijven wat leerlingen gedurende een schoolperiode aangeboden krijgen en wat ze voor een vaardigheid, vak- of leergebied moeten kennen en kunnen. Dit betreft de landelijk verplichte doelen, aangevuld met eventuele schooleigen doelen. Deze schoolbrede doelen kunnen zowel vakoverstijgend als vakspecifiek zijn Eerst bepaal je wat de deelnemers aan het eind van de training moeten weten, wat ze moeten begrijpen en wat ze kunnen toepassen. Je bedenkt werkvormen hierbij en eventueel een eindtoets. Bijvoorbeeld: je leerdoel is: aan het einde van de training moeten de deelnemers in staat zijn om klantgericht te communiceren met relaties

Van leerdoelen naar leeruitkomsten - Vernieuwenderwij

 1. Wat is dan een leerdoel? Leerdoelen zijn dus vooral gericht op de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van mensen. Met een leerdoel streef je ernaar dat een groep mensen na het actieonderzoek iets beter kan dan voor het actieonderzoek. Leerdoelen gaan dus vooral over vaardigheden
 2. Een leerdoel geeft aan wat men met het onderwijs wil bereiken. Soms wordt leerdoel gebruikt als synoniem van de term eindterm. Een leerdoel specificeert duidelijk en concreet wat men beoogt zichzelf o [..
 3. Leerdoel: Omgaan met moeilijke vragen. Competentie: Aanpassingsvermogen. Tijdens mijn stage heb ik als leerdoel opgesteld om goed te leren omgaan met moeilijke vragen. Een van de lastigste aspecten van het lesgeven is naar mijn mening wanneer je een vraag krijgt waar je het antwoord nog niet op weet
 4. Leerdoelen: Dat wat met instructie of aanbod wordt nagestreefd, op het niveau van leerinhoud en gedrag.Leerdoelen bestaan uit procesdoelen en productdoelen. Procesdoelen zijn gericht op de lange termijn en productdoelen op de korte termijn, zoals een activiteit. Voorbeeld leerdoel productgericht: De kinderen leren de letter 's' herkennen in.

Leerdoelen of leerresultaten, ken jij het verschil

 1. Je maakt een doel SMART in 5 stappen: maak je doel specifiek. zorg dat je doel te meten is. maak je leerdoel acceptable. zorg dat je doel realistisch is om uit te voeren. koppel een start- en een einddatum aan je leerdoel. 3. wat is een voorbeeld van een smart-leerdoel? Stel je doet een opleiding tot verpleegkundige
 2. Een goed leerdoel formuleren lijkt wellicht wat ingewikkeld, maar met deze stappen gaat het zeker lukken. Stap 1: Ga uit van de vraag van je deelnemers van jouw training of workshop. Ga niet uit van wat jij wilt vertellen, maar van de reden waarom mensen naar jouw training komen
 3. Wat is een toetsmatrijs? Soms is het lastig om een leerdoel te plaatsen in één cognitief niveau, dan moet je beslissen in welk niveau het leerdoel het beste past. In het voorbeeld van de toetsmatrijs zijn de laatste drie cognitieve niveaus samen geplaatst maar deze kunnen desgewenst ook worden uitgesplitst

Een leerdoel schrijven: 10 stappen (met afbeeldingen

 1. Leerdoel 1: SEO - Content optimalisatie. Voor het behalen van mijn eerste leerdoel, heb ik mezelf beziggehouden met SEO op het gebied van content optimalisatie. Hierbij heb ik mijn leerdoel, voornamelijk gekoppeld aan het tweede project, wat ik voor Communiteers heb gedraaid, samen met Carmen en Lianne. Daarnaast heb ik ook mijn leerdoel over.
 2. Wat is een Authoring Tool? Een eLearning authoring tool is een softwareprogramma dat gebruikers in staat stelt om leerinhoud, lessen en cursussen te creëren met behulp van tekst, media en interacties. Voornamelijk dergelijke content is ontwikkeld om te gebruiken in LMS en kan worden opgeslagen in verschillende formaten
 3. Dit is een korte termijn doel maar voor een teruggetrokken persoon een lange termijn leerdoel. Dan heb je werkgerelateerde doelen. Korte termijn bijvoorbeeld: Ik kom dagelijks op tijd naar mijn stage of Ik zet bepaalde dingen klaar. Lange termijn doelen kunnen zijn: Ik luister naar de hulpvraag van de client (professioneel) of Ik weet wat de.
 4. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind. Het leerdoel is dat je tekstverbanden kunt herkennen in teksten en dat je zelf ook tekstverbanden kunt aanbrengen in teksten die je schrijft. Ontwikkelingslijnen kennen geen 1-op-1 relatie met didactisch handelen van de leerkracht: een mijlpaal is niet automatisch ook een didactisch leerdoel. Ik.
 5. Een leerdoel wordt gesteld op basis van wat een leerling nog niet kan of nog niet weet. Doelen kunnen dus gesteld worden op basis van kennis of vaardigheden. Doelen kunnen tussendoor bijgesteld worden. Wanneer het zeker is dat de leerling een gesteld leerdoel niet in een les kan halen, kunnen er tussendoelen gesteld worden
 6. Select Page. wat is een leerdoel. by | May 5, 2021 | Uncategorized | May 5, 2021 | Uncategorize
SMART doelen: voorbeelden uitgewerkt! Wat kun je ermee?

Leerdoelen vs. succescriteria: wat is het verschil? The ..

 1. WAT IS RIJONDERWIJS. Het rijonderwijs bereid leerlingen voor op een verkeersveilige toekomst aan de hand van één of meerdere leerdoelen. Een leerdoel omschrijft het beoogde eindgedrag van wat een leerling moet kunnen aan het einde van een module. Het is een vorm van blended learning, (gemixt leren)
 2. Jij weet nu wat de term inhoudt zodra je hem weer eens op de werkvloer voorbij hoort komen - nog beter zelfs: je weet nu hoe je hem moet toepassen!Jouw doel, ook als dit iets anders is dan regiomanager worden, is nu niet langer een onbereikbare droom, maar een concreet en haalbaar stipje op de horizon
 3. een schooleigen leerdoel gebruiken. Je kunt hierbij gebruik maken van het werkblad in de bijlage. Whitepaper: Leerdoeldenken, het hoe, wat en waarom - september 2017 6 Na de vraag 'WAT wil ik dat de leerlingen leren' komt de vraag 'HOE wil ik dat de leerlinge
 4. Omdat dit een online cursus is waar iedereen aan deel kan nemen weet ik niet hoe handig de cursisten zijn in het schrijven van leerdoelen. Daarom probeer ik zo duidelijk mogelijk te verwoorden wat de bedoeling is, zodat mensen die nog nooit van een leerdoel gehoord hebben hopelijk gewoon begrijpen wat de bedoeling is

Een zij-instromer werkt op school en volgt tegelijkertijd onderwijs aan een hogeschool of universiteit om aan de bekwaamheidseisen voor docenten te voldoen. Het PDG-traject is zo'n zij-instroomroute om als docent in het mbo aan de slag te gaan. Je leest in dit artikel wat het PDG-traject precies is, hoe het traject eruitziet en een aantal. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een manier om je leerbehoeften en ambities vast te leggen en op te volgen. Het schrijven van een POP dwingt je om na te denken over je persoonlijke en professionele SMART (leer)doelen.Welke vaardigheden of kwaliteiten moet je ontwikkelen om je doelen te bereiken Wat is formatief leren? Formatief leren is een cyclisch leerproces: Leerdoelen bepalen Als eerst bepaal je als docent de leerdoelen. Per leerdoel bepaal je de succescriteria. Wat moet de leerling allemaal kunnen om een leerdoel te behalen? De leerdoelen en de succescriteria deel je met de leerling (feed-up). Formatief toetsen en feedback geven De leerling [

Wat volgens Wawoe overblijft, is een gesprek over achterhaalde doelstellingen en niet over wat iemand het hele jaar gedaan heeft. Het gevolg: teleurgestelde medewerkers die geen vertrouwen hebben in een eerlijke beoordeling door hun manager, hoe goed de doelstellingen volgens de SMART methode ook zijn geformuleerd Deze videos geven uitleg over de 80/20-regel van meneer Pareto. Na het bekijken van de videos, geef ik je graag een kleine uitleg over deze regel en over hoe het terug slaat op mijn leerdoel Perfectionisme. De 80/20-regel van Pareto, geeft visueel weer dat de 80% van de uitkomsten worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken, oftewel dat. Een leerdoel geeft aan wat iemand die begint met een leerproces, na afloop van dat proces geleerd moet of wil hebben. Het is een concrete heldere en eenduidig geformuleerde omschrijving van het gewenst gedrag dat een deelnemer moet vertonen als bewijs dat het beoogde leerresultaat is bereikt All Categories. All Categories. Clothing. T-Shirt; Shirt; Jacket; Pants; Accessories. Searc

Geef bij dit leerdoel kort aan waarom je hier aan wilt werken (motivatie) en hoe je dit gaat aanpakken (plan van aanpak). Verwerk dit in je POP (deel B) & PAP (deel C) van deze opdracht. Deel B: POP. Schrijf een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). POP is een persoonlijk plan waarin je aangeeft wat je wilt gaan leren en/of ontwikkelen Een van de lastigste aspecten van het lesgeven is naar mijn mening wanneer je een vraag krijgt waar je het antwoord nog niet op weet. bevat een beknopte inhoudelijke toelichting

Les 1 - De cirkel als meetkundige plaats - De cirkel en deWoordenschat - spreekwoorden hv12 - Lesmateriaal - Wikiwijs

Goede leerdoelen en succescriteria opstellen: dit is het

Indien een leerdoel een link heeft met vmbo K, dan staat er een K achter het leerdoel, heeft het leerdoel een link met vmbo GT, Je kunt uitleggen wat een krachtenschaal is. KT NASK1/K9/1 Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van de krachtenschaal In dit eerste artikel hebben we twee van de vier sleutels voor een effectieve les besproken: het leerdoel en 'de kortste weg naar Rome'. In deel 2 gaan we in op de andere twee sleutels: de actieve betrokkenheid en de afstemming. In het bestek van de artikelen kunnen we iedere sleutel slechts kort kunnen aanstippen Leerdoel 1 Coassistenten begeleiden Leeractiviteiten KKB doen volgens de Pendleton rules Tijdsplan Komende 3 maanden Toetsen 3 keer bij een coassistent een KKB gedaan hebben en feedback daarop vragen Toevoeging na voortgangsgesprek d.d. Leerdoel 2 Coassistent begeleiden bij maken PICO Leeractiviteiten 1. Zelf uitzoeken wat precies de methode. Wat is mijn leerdoel? worden grappige situaties beschreven zoals waarin je, per ongeluk, op het digibord iets laat zien aan de klas. Het zal vaker voorkomen dat je filmpjes laat zien die je van tevoren hebt uitgezocht voor je les alle leerdoelen isb problemen en leerdoelen jana inhoudsopgave probleem leerdoel wat zijn de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat? kortmann

VOC en de WIC | Europa en de Wereld

Hoe ontwikkel je een persoonlijk leerdoel? Tips en

In een rollenspel komt dit allemaal aan bod. Leerdoel Niveau Materialen Samenwerken, creatief denken PO - Vanaf groep 3 Computer, digibord, pen en papier. 12 Rollenspel Je leert kinderen wat een rollenspel is en hoe ze dit zelf maken <p>Begrijpend lezen is min of meer het vervolg op technisch lezen. In groep 3 wordt met technisch lezen begonnen. Leerlingen leren tekens om te zetten in klanken en komen zo aan woorden en hele zinnen. Het lukt de meeste leerlingen om rond de kerstvakantie te kunnen lezen op groep 3-niveau. Vanaf groep 4 wordt daar begrijpend lezen aan toegevoegd. Begrijpend lezen gaat om begripsvorming. Uitwerking leerdoel: Wat is de samenhang tussen stimuli die in meetinstrumenten worden gebruikt en constructinhoud? 0 leuk . 0 niet-leuks. Een antwoord op dit leerdoel kon ik niet concreet vinden uit het boek: Open Methodologie en Statistiek

Leerdoelen opstellen Cmdslcjaar2's Blo

Wanneer gebruikers een leerdoel maken, kunnen ze een van vier mogelijke methoden voor het bepalen van het niveau van cursisten instellen: Achteruitgaand gemiddelde, n Aantal keren, Meest recente score en Hoogste score. Berekeningsmethoden worden gebruikt in combinatie met de Cijferlijst vakbeheersing Een leerdoel geeft aan wat de cursist na afloop van de cursus geleerd moet hebben. Er zijn leerdoelen op drie niveaus: 1. kennis 2. inzicht 3. toepassing . Bij een kennisleerdoel is het voldoende dat de cursist basiskennis heeft van het onderwerp in het leerdoel Een leerdoel is datgene wat de leerling geleerd moet hebben als gevolg van het onderwijs dat je hebt ingericht en dat de leerling heeft gevolgd. Een lesdoel is een leerdoel voor 1 les. Een succescriterium is wat de leerling moet laten zien om aan te tonen of hij/zij het leerdoel beheerst. Bijvoorbeeld het invullen van een gatentekst, of het. Wat SMART leerdoelen zijn én hoe je deze succesvol voor jezelf kunt opstellen. Voorbeelden van SMART leerdoelen zodat je een beter beeld krijgt van hoe een SMART doel eruit ziet in de praktijk. Als er één boek is die mij enorm heeft geholpen bij het stellen van concrete persoonlijke leerdoelen, dan is het dit boek Of: de student kan met voelermaatjes (voorwaarde) de kleppen van een motorblok zonder hydraulische klepstoters (voorwaarde) stellen tot op 0,05 millimeter nauwkeurig (gedrag en inhoud). Succescriteria. Succescriteria bepalen hoe een student aantoont dat hij of zij een leerdoel beheerst en weet of kan wat hij moet weten of kunnen

De keuze van het leerdoel is bepalend voor de taken die u bij de tekst ontwerpt. Het is daarbij belangrijk de opdrachten bij een tekst nadrukkelijk aan te passen aan de tekstsoort, de taalvaardigheid van de cursist en het leerdoel. Als u de opdrachten bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Lezen: opdrachten (5 en 6) Ik kan soms erg perfectionistisch zijn wat een geschreven stuk betreft. Mijn doel is om dit los te laten dit blok. Daarom heb ik het volgende leerdoel opgesteld: 5 Elke keer als een door mij geschreven stuk is aangepast aan de hand van de feedback van medestudenten, pas ik het niet meer verder aan. Evaluatie leerdoelen Persoonlijke leerdoelen. Elke periode werk ik aan een persoonlijk leerdoel. Hieraan werk ik met een plan van aanpak. In mijn PVA werk ik mijn doel helemaal uit, hoe ik er aan ga werken en wat ik wil gaan bereiken

Pop pap eva

We kregen de opdracht om na te denken over een leerdoel. Wat is iets wat voor jou beter kan en waar wil je je in verbeteren? Voor mij is presenteren een leerdoel. Ik vind dit lastig en spannend om te doen. Als ik moet presenteren weet ik mijzelf ook slecht een goede houding te geve Bovenstaand leerdoel is voor mij haalbaar, omdat ik weet dat ik een half jaar tussen pro's in dit programma en in dit vak werk. Ik kan dus alles wat ik niet weet vragen. Ook heb ik gevraagd of ik gerelateerde opdrachten mag uitvoeren, zodat ik het in de praktijk breng Een leerdoel is een concrete beschrijving van de gewenste kennis die een student moet verwerven wat moet de student doen om een voldoende te krijgen voor zijn werk. Bijvoorbeeld: binnen twee uur over het gedefinieerde probleem een beleidsanalyse schrijven; die voor- en nadelen opsommen van het centraliseren van een afdeling. (hulpmiddel bij. Eindreflectie leerdoel Leren loslaten. Mijn laatste leerdoel, een leerdoel wat ik later heb toegevoegd, heeft mij erg geholpen in blok 3 en blok 4. In de loop van het jaar kwam ik erachter dat ik het op sommige momenten lastig vond om dingen los te laten, wat zorgt voor stress