Home

Eigenaarschap basisonderwijs

Inzichten uit onderzoek over eigenaarschap - Leerling 202

Aan de basis van eigenaarschap ligt het vermogen van leerlingen om regie te kunnen voeren over hun leerproces. Hiervoor dienen zij in staat te zijn om leerstrategieën te combineren, zoals relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren Tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. 1 Laat leerlingen zelf keuzes maken Als een leerling mede mag bepalen waar hij aan werkt in de komende periode, zal hij meer gemotiveerd zijn om het bijbehorende doel te bereiken en zich meer verantwoordelijk voelen voor de taak Wat is eigenaarschap? Eigenaarschap is tegenwoordig een veelbesproken term in het onderwijs. Waar voorheen op school de nadruk lag op het kunnen reproduceren van aangeboden kennis, gaat tegenwoordig de aandacht uit naar het vermogen en de bereidheid om zelf kennis en vaardigheden te verkrijgen (Kostons, Donker, & Opdenakker, 2014)

Tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te

 1. Leraren kunnen eigenaarschap al vanaf jonge leeftijd bevorderen . Uit onderzoek is bekend dat er vooral in de onderbouw van het basisonderwijs nog weinig expliciete aandacht wordt besteed aan het bevorderen van zelfsturend leren en/of eigenaarschap van het leren (Sins, 2019). Wel proberen leraren om veel aan de leerlin
 2. De juiste en voorzichtige eerste stap naar eigenaarschap is zojuist gezet. Er is bewust leraargedrag ingezet dat spiegelt en de leerling aanzet tot zelf denken en handelen. Door zélf ander gedrag te vertonen werkt de leraar aan het versterken van het eigenaarschap van leerlingen
 3. Eigenaarschap leerlingen is de mate waarin leerlingen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces (Hintze, Burke, & Beyerlein, 2013). Waar leerlingen vroeger de rol hadden van passieve ontvangers, wordt hen nu een veel autonomere rol toebedeeld (Schraw, Crippen, & Hartley, 2006)
 4. In het basisonderwijs wordt gewerkt met een lijst met 58 kerndoelen. Die lijst omvat een globale beschrijving van de leerstof van de leergebieden taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. De kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van de schoolperiode moeten kennen en kunnen

Waarom-eigenaarschap - Thomas en Charle

Op basisschool Park16Hoven zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Dit leren de kinderen door: Tijdens de lessen en in de week wordt op meerdere momenten gereflecteerd naar waar de leerling staat in zijn/haar leerproces; waar sta je nu en wat ga je doen om het leerdoel te behalen Eigenaarschap: hoe zit dat op jouw school? Docenten die zich eigenaar voelen van wat er op hun school gebeurt voelen zich meer betrokken bij het onderwijs, nemen sneller hun verantwoordelijkheid en zijn trotser op hun vak en hun leerlingen. Dit concludeerden docenten uit de leerlabs Schoolorganisatie en Zo.Leer.Ik Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken kun je onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen

namelijk: eigenaarschap en zelfeffectiviteit. Eigenaarschap houdt in dat een persoon zich ergens over ontfermt en daarover de volle verantwoordelijkheid neemt (Haak, 2018). Eigenaarschap komt dus geregeld om de hoek kijken, ook bij leerlingen op de basisschool. Eigenaarschap van leerlingen over het eige Eigenaarschap bij hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs 5 aspecten daarvan, en hoge doelen stellen voor zichzelf. De Boer, Donker-Bergstra, Kostons, Korpershoek en Van der Werf (2013) hebben aan de hand van een meta-analyse gevonden dat eigenaarschap in veel gevallen zorgt voor betere leerprestaties. Tijdens het Denklab word 29-jan-2017 - Bekijk het bord Eigenaarschap van Rosemarie Wisselink op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, basisonderwijs, onderwijsactiviteiten

Eigenaarschap. Onze school blinkt uit in betrokkenheid van onze leerlingen bij hun leerproces. We maken kinderen mede-eigenaar door hen als groep te betrekken bij de doelen die we willen bereiken. Met de groep worden missie, regels en doelen gekozen. We doen dit ook met leerlingen individueel door met hen in gesprek te gaan en hen te bevragen over. Scan Zelfscan Eigenaarschap Deze zelfscan is eigenlijk een persoonlijk werkbelevingsonderzoek. Je krijgt hiermee inzicht in hoeverre jij werk doet dat bij jou past als persoon. Daarbij zie je bovendien of je in een omgeving (organisatie) werkt die daar al dan niet positief aan bijdraagt. Je krijgt hiermee automatisch inzicht in de zeven randvoorwaarden voor eigenaarschap

Eigenaarschap begint met motivatie. Motivatie is voor het leren (op school) heel belangrijk. Motivatie komt van binnenuit en gaat samen met de emotionele beleving die per persoon verschillend kan zijn. Wanneer je als kind de handvatten hebt en de kansen krijgt om jouw leerdoelen binnen je bereik te brengen wordt je motivatie steeds groter Kinderen reflecteren op hun eigen werk waardoor ze meer inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Dit inzicht leidt tot interactie en het opstellen van nieuwe ontwikkel- en leerdoelen. Dit proces zorgt ervoor dat het kind zelf eigenaar is van zijn ontwikkeling en MijnRapportfolio levert daar een grote bijdrage aan Eigenaarschap tonen betekent dat je durft te staan voor je zaak en verantwoordelijkheid durft te nemen. Iemand die eigenaarschap toont zegt in feite: Ik zorg dat het goed komt, waarmee hij zich bijna persoonlijk verbindt aan de klus die gedaan moet worden

Eigenaarschap bevorderen binnen uw team of binnen uw organisatie: wat houdt dat precies in? Of is het weer zo'n loze nietszeggende kreet waar niemand wat mee kan en wat vanzelf weer overwaait. In dit artikel gaan we verder in op wat eigenaarschap inhoudt. Ownership Basisschool Harlekijn is een school die bezocht wordt door zo'n 150 leerlingen die meer en meer groeien naar eigenaarschap van hun leerproces. De medewerkers zijn enthousiaste, betrokken professionals die zichzelf en ons onderwijs de komende jaren verder willen ontwikkelen. Meer groepsdoorbrekend werken en werken met leerlijnen staan de komende. Op basisschool Het Hoge wordt gewerkt volgens de werkwijze Continu verbeteren van kwaliteitsdeskundige Jay Marino. In deze werkwijze staat het eigenaarschap centraal. Directeur Harry Hendertink: 'Als je het eigenaarschap van leerlingen wil vergroten dan kan dat alleen als het eigenaarschap van iedereen in de organisatie vergroot wordt. Ste. Marie basisonderwijs in Huijbergen Veilig, samen, groei en eigenaarschap De wereld zit vól avonturen, uitdagingen, ontdekkingstochten en ontwikkelmogelijkheden

Eigenaarschap: waarom 9 van de 10 scholen er wat mee

rekening houden met de ontwikkeling van de hersenen van pubers; en de ontwikkeling van uitvoerende (executieve) functies in de hersenen stimuleren, bijvoorbeeld planmatig handelen, keuzes maken, werkgeheugen en gedragsregulatie. Het leerteam heeft deze conclusies uitgewerkt tot drie voorbeelden van het vergroten van eigenaarschap bij pubers Eigenaarschap. Algemene doel van het kindgesprek is dus eigenaarschap, kinderen willen aan iets werken. Sinds 1995 ben ik leerkracht in het basisonderwijs, pedagogisch specialist en ambulant begeleider. In 2011/2012 heb ik een kindercoach opleiding gevolgd waarna ik in 2013 ben gestart met een kindercoach praktijk Eigenaarschap is tegenwoordig een veelbesproken term in het onderwijs. In dit artikel wordt besproken wat eigenaarschap is, hoe dit in kinderen gestimuleerd kan worden en wat dit van de leerkracht vraagt. leraar basisonderwijs schoolleiding directie: Specialism 3 praktische voorbeelden van eigenaarschap. Hoe geef je leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces? Op het Agnieten College Zwartsluis ging een leerteam van een aantal docenten met deze vraag aan de slag. Hun onderzoek leidde tot drie concrete uitwerkingen Eigenaarschap, met behulp van gewoontevorming. Steeds meer scholen en docenten vinden het belangrijk om leerlingen 'eigenaar' te maken van hun leerproces. Een belangrijke voorwaarde voor eigenaarschap, is dat leerlingen 'leren leren', zodat zij het leren steeds zelfstandiger kunnen aanpakken. In dit stuk wil ik stilstaan bij.

Eigenaarschap leerlingen - 3 tips om mee aan de slag te gaan

 1. basisonderwijs.pdf , (de pdf wordt direct gedownload). q Kennis van, inzicht in de werking van en respect voor eigenaarschap bij de scholen. Dat geeft de ruimte voor de eigen identiteit van de school. De Inspectie zal terughoudend toetsen. Wel geldt de gemeenschappelij
 2. Eigenaarschap is een breed begrip dat vooral te maken heeft met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie. Wat is de mate van eigenaarschap binnen de Nederlandse beroepsbevolking of binnen jouw organisatie? Doe de test
 3. MijnRapportfolio is dan een goede rugzak om kennis uit te putten, op deze manier ontwikkelen kinderen eigenaarschap dat aanzet tot leren. Ed van Uden Leerkracht Basisschool de Esdoorn en Trainer bij IPC Nederland. Lees verder. Met MijnRapportfolio zijn kinderen zich bewust van hun eigen leerontwikkeling
 4. Eigenaarschap houdt in dat je je ergens verantwoordelijk voor voelt én deze verantwoordelijkheid neemt. Als je eigenaarschap toont, doe je iets omdat je het belangrijk vindt, omdat je je eigenaar voelt van de uitkomst. Je doet het niet voor een compliment. Hierdoor kun je trots zijn op wat je hebt gepresteerd en geeft het werk je veel energie
 5. Leerkracht basisonderwijs. Uit: Van Kammen, 2002, p. 62. Handelingsgericht werken. Het uitgangspunt van handelingsgericht werken is kijken naar de behoeftes van kinderen en daarop inspelen. Eigenaarschap ontstaat als kinderen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leerontwikkeling
 6. Hoe kun je als leraar het eigenaarschap van leerlingen vergroten? In deze cursus gaan we in op de vaardigheden die kinderen nodig hebben om hun eigen leren aan te sturen en wat het van jou als leerkracht vraagt om je leerlingen daarbij te begeleiden. Je onderzoekt op basis van de theorie en je eigen praktijk hoe je de motivatie kunt vergroten.

Tip 1: Eigenaarschap vergroten? Say it loud, say it proud! Oftewel, vertel aan je medewerkers dat je graag ziet dat ze meer eigenaarschap tonen. Een fijne open deur om mee te beginnen. Maar wel een belangrijke. Want als je medewerkers niet weten dat je eigenaarschap van ze verwacht, is de kans minder groot dat ze die verantwoordelijkheid ook nemen van eigenaarschap (waarover later meer). Vooraf Maar, aldus Wijngaarden, je zult eerst eigenaarschap moeten herkennen, nemen, creëren en organiseren. Want herken je het niet, dan laat je kansen liggen om jezelf te laten groeien. En als je het herkent moet je eigenaarschap ook nog némen. Daarbij komt dat eigenaarschap nemen volgens Wijngaarden. Waarom eigenaarschap creëren niet lukt. In beginsel is eigenaarschap niet iets dat je creëert. Je bent eigenaar of niet. Eigenaarschap is veel meer een kwestie van geven en nemen, van loslaten en vertrouwen. En daar gaat het mis in veel organisaties. Zo hebben veel managers een overontwikkeld controle-gen. Vertrouwen is goed, controle is. Eigenaarschap = je verantwoorden. Eigenaarschap houdt ook in: je verantwoorden, laten zien wat je doet, beargumenteren waarom je dat zo doet. Leg uit waarom je iets wel of niet doet, wat wel en niet kan. Je bent zichtbaar open en transparant; alleen dan kun je het ook van anderen verwachten. Geef als bestuur en management het goede voorbeeld Basisonderwijs WIJ is de basisschool waar het onderwijs anders is georganiseerd. WIJ biedt namelijk unitonderwijs. Kinderen werken in drie open ruimtes, wij noemen ze units. Per unit zitten 2 á 3 klassen bij elkaar. Hiermee stimuleren we het leren van en met elkaar en sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau en de talenten van ieder [

Eigenaarschap vergroten door een zichtbare leerlijn. Helpt de visualisatie van een leerlijn leerkrachten om eigenaarschap te nemen? We onderzochten het voor Groeimeter, het formatieve, leerdoelgerichte toetsplatform dat we ontwikkelden voor het basisonderwijs. In Groeimeter is eigenaarschap één van de belangrijkste speerpunten Eigenaarschap vormt een belangrijk uitgangspunt binnen ons onderwijs. Een hoge mate van eigenaarschap kan mede leiden tot hogere resultaten! Door de leerling (mede)eigenaar te maken van het eigen leerproces wordt de betrokkenheid vergroot en weet het kind waarom het bepaalde stappen moet zetten om verder te kunnen Eigenaarschap bij jonge kinderen. Er zijn grofweg twee meningen te onderscheiden als het gaat over eigenaarschap. In mijn klas heb ik het ook gezien: zodra kinderen zelf keuzes mogen maken en mogen bijdragen, zijn ze gemotiveerder en leren ze dingen die ze een jaar later nog kunnen vertellen In de basisschool gaat het vaak over gedrag van leerlingen en hoe ermee om te gaan. Wanneer je meer eigenaarschap geeft, stijgt ook de motivatie. Ook jouw stem als leerkracht is van belang: ik vind het als leerkracht belangrijk dat je luid genoeg praat Lessen uit New York: Eigenaarschap. Tijdens onze studiereis naar New York is één van de begrippen die vaak naar voren komt: eigenaarschap. Zoals we al in een eerder artikel omschreven is dit een basisprincipe van heutagogiek: het kan voor intrinsiek gemotiveerde, autonome leerlingen zorgen die verantwoordelijk kiezen hoe zij iets aanpakken

Eigenaarschap | Professionele ontwikkeling

Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen

19-jun-2016 - Kinderen dienen meer en meer hun leerproces in hun handen te hebben. Een ander woord hiervoor is eigenaarschap. Door kinderen deze verantwoordelijkheid te geven, zijn ze veel meer betrokken en kan Basisonderwijs Het creëren van eigenaarschap Coaching leerkrachten. Teamtraining - growth en fixed mindset →Leren zichtbaar maken Eigenaarschap: POP gesprekken met leerlingen en ouders Wat is eigenaarschap? Eigenaarschap is een breed begrip dat je steeds meer tegenkomt in het onderwijs. Eigenaarschap heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, het nakomen van afspraken en het leveren van een bijdrage Specialisatiemodule Succesvol eigenaarschap. € 795,00 € 695,00. Zie jij graag zelfsturende en betrokken leerlingen? Leerlingen die weten wat ze zelf kunnen en wanneer ze hulp nodig hebben? En vraag je je wel eens af of dat echt wel kan

Veilig overstappen met eigenaarschap - Onderwijs van Morge

IK-ZO - Het Kwaliteitszorgsysteem voor basisonderwijs. Bekwaamheidsdossier. De IK-ZO bekwaamheidsdossier module voldoet onder andere aan het toetsingskader van de PO raad. De digitale bekwaamheidsmodule onderscheidt zich onder andere door: Eigenaarschap medewerker. Gericht op ontwikkeling. Complete set formulieren en lijsten Speerpunt: eigenaarschap. Wij maken leerlingen mede-eigenaar van hun ontwikkeling en geven professionals de ruimte Wat hebben onze leerlingen nodig voor hun toekomst? Willen wij onze leerlingen tot actieve wereldburgers maken, dan zullen wij ze al op de basisschool moeten leren om mede-eigenaar te worden van hun eigen leerproces basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. eigenaarschap brengen. Samen met de nog te benoemen locatiedirecteuren en de 2e bovenschoolse directeur vorm je als MT een stevig team e Eigenaarschap is het hebben van invloed door de leerlingen op het eigen leerproces. Dit (gedeelde) Dit sluit aan op de invoering van passend onderwijs, waarbij ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door het basisonderwijs worden ondersteund. Snel naar. Vacatures. Vakantierooster. Documenten De cursus 'Eigenaarschap vergroten bij leerlingen' is bestemd voor docenten die het eigenaarschap van hun leerlingen willen versterken. Tijdens de trainingsmiddagen en individuele coachgesprekken deel je voorbeelden uit de praktijk en doe je praktische vaardigheden op. En ontdek je hoe jij verantwoordelijkheid en zelfstandigheid creëert bij je leerlingen

Eigenaarschap van leerlingen - CED-Groe

 1. Eigenaarschap. Door te leren reflecteren op je eigen denken, doen en leren, ontdek je waar je talent ligt en hoe je dat kunt laten groeien. Daar helpen wij kinderen natuurlijk bij, zodat zij eigenaarschap ontwikkelen. Zelfstandig werken vindt plaats in de werkateliers. Kinderen werken daar individueel, maar ook in groepjes
 2. Eigenaarschap & workshops. Het lesprogramma is ingedeeld in zes leergebieden en bestaat uit workshops. Dat kunnen losse workshops zijn, maar ook een reeks binnen een thema. De leergebieden zijn: Wetenschap, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Toekomst, Sport & Gezondheid, Geoefende Handen en Leerwerken
 3. Leren Vlaanderen zoekt 4 scholen (2 basisonderwijs, 2 secundair onderwijs) die interesse hebben om het onderwerp eigenaarschap van leren in hun school binnen te brengen. Dat onderwerp leggen we via het bordspel Eigenaarschap van leren letterlijk en figuurlijk op tafel. Leren Vlaanderen begeleidt het spel in jullie school
 4. Continu verbeteren basisonderwijs. Een collectieve ambitie, eigenaarschap bij leerlingen, leraren en schooldirectie; wie droomt daar niet van? Duurzame schoolontwikkeling betekent dat blijvend ontwikkelen deel is van de schoolcultuur. Samen gaan voor vooruitgang, vanuit dezelfde visie
 5. Dit onderzoek is gericht op de manier waarop de leerkrachten van Basisschool B. het beste kunnen inspelen op eigenaarschap bij kinderen tijdens de instructie van rekenen. De leerkrachten zijn op zoek naar wat kinderen nodig hebben, hierbij moet worden ingespeeld op eigenaarschap van alle kinderen en is er advies nodig over de wijze waarop ze hier het beste bij kunnen aansluiten
 6. IPC geeft veel meer eigenaarschap aan de leerlingen. Het gaat niet meer alleen om cijfers of goed en fout, maar om het beter worden in een bepaalde vaardigheid. Ik haal er veel meer voldoening uit wanneer kinderen trots hun tekening, of werkstuk komen laten zien, dan wanneer ze zeggen: 'Kijk meester ik heb een acht'
 7. Basisschool de Notenbalk is onderdeel van Kalisto. Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs bestaat uit 16 basisscholen, (eigenaarschap) en het betekenisvol willen zijn voor de omgeving. Onze scholen geven zelf invulling aan het onderwijsaanbod, waardoor al onze scholen een eigenheid hebben

Op Ste. Marie zijn groei, samen, veilig en eigenaarschap belangrijke kernwaarden. De peuteropvang en het basisonderwijs zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. We spreken dezelfde taal en zorgen ervoor dat de kinderen met een vertrouwd gevoel de overstap naar de basisschool kunnen maken niveau 3 basisonderwijs: inzet van externen om het onderwijs door leerkracht en school passender te maken. Voor de scholen voor speciaal basisonderwijs is dit het eerste jaar dat de ondersteuningsniveaus zijn aangeleverd. Dat betekent dat er nog interpretatieverschillen zouden kunnen zijn tussen de beide scholen

De kernwaarden die de Oecumenische Basisschool naleeft zijn: creativiteit, samenwerking, betrokkenheid en eigenaarschap. Deze kernwaarden komen binnen ons totale onderwijs in ons dagelijks handelen terug. Op de Oecumenische Basisschool zien wij jou. Bij ons word je wie je bent. Samen maken wij het verschil Basisschool Klinkers 'waar leren betekenis krijgt'. Ja, dat is waar we voor staan en waar ik me ook helemaal in kan vinden. Toch blijkt het lastig te zijn om opbrengstgericht te werken, doelen te halen, te voldoen aan verwachtingen, maar daarnaast de autonomie van het kind niet uit het oog te verliezen en eigenaarschap bij de kinderen te bevorderen Leren Vlaanderen zoekt 4 scholen (2 basisonderwijs, 2 secundair onderwijs) die interesse hebben om het onderwerp eigenaarschap van leren in hun school binnen te brengen. Dat onderwerp leggen we via het bordspel Eigenaarschap van leren letterlijk en figuurlijk op tafel. Leren Vlaanderen begeleidt het spel in jullie school. Het doel van het bordspel is om in je school het gesprek op. Basisschool de Sprong . We streven ernaar het eigenaarschap van het eigen leerproces van het kind te stimuleren, samenwerking en leren van en met elkaar is hier onlosmakelijk aan verbonden. Voorwaarde is dat wij een school zijn die een veilige en gezellige plek is voor eenieder.. Zijn eigenaarschap en zelfsturing belangrijke pijlers in jouw school en/of klas? Wil je leerlingen in gesprekken nog meer eigenaar laten worden over hun leerproces? En ben je benieuwd hoe je kunt zorgen dat leerlingen de taal van het leren oppakken? Dan is ons aanbod leergesprekken met leerlingen zeker iets voor jou! Eigenaarschap is de afgelopen [

RAAK in eigenaarschap | 35 volgers op LinkedIn. Eigenaarschap bij leerlingen, een onderwijsvernieuwing. Je hoort en leest er van alles over, maar wat is dit nu precies? En wat betekent het in de praktijk Vertrouwen, eigenaarschap, samen, plezier en ontwikkeling zijn onze kernwaarden voor de leerkrachten en de kinderen. Op 1 oktober 2021 heeft De Gouden Griffel ruim 600 leerlingen. Wij praten niet alleen over het kind, maar hebben ook ontwikkelingsgesprekken met het kind

Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs. (eigenaarschap) en het betekenisvol willen zijn voor de omgeving. Onze scholen geven zelf invulling aan het onderwijsaanbod, waardoor al onze scholen een eigenheid hebben Eigenaarschap. In het onderwijs op De Waai is de leerling zich bewust van zijn eigen ontwikkeling. De leerling wil zich identificeren met de leerdoelen omdat hij die als betekenisvol en uitdagend ervaart. Deze definitie wordt in de dagelijkse onderwijspraktijk op twee niveaus geoperationaliseerd. Niveau 1: Zelfbewustzijn & identificatie Eigenaarschap. Vanaf de eerste schooldag in groep 3 leert Jeroen in een vast ritme een woordje en de dag daarna uit dat woord een nieuwe letter: een woordje, een lettertje, zo gaat het voort. Jeroen doet goed mee met de lessen en het onthouden van de woordjes en lettertjes gaat goed, maar na een paar weken slaat de onrust toe

Eigenaarschap in eigen ontwikkeling (volgens de 7 gewoonten van Stephen Covey sr. en dat is Leader in Me voor het basisonderwijs), verweef ik deze aanpak ook in mijn eigen onderwijsaanbod in mijn klas. Ook scholen in het voortgezet onderwijs werken met deze gewoontes Hey ik ben Lamar. Ik was gevraagd om een filmpje te maken over eigenaarschap. Ik zei ja, maar ik kon het niet alleen dus vroeg ik mijn vriendin Manal om mij te helpen. En zij zei: ja. We gingen ons stukje oefenen en leren. Het ging goed, heel goed. We wisten wat we moesten zeggen. Wij houden Zien! en PCM; Samenwerken aan eigenaarschap! Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws, Goed onderwijs zichtbaar maken, Anders Lesgeven. Gepubliceerd op: 01 juni 2021. Ze blijven boeiend: groepsbesprekingen naar aanleiding van de overzichten van Zien!. Meer dan eens verwonderen we ons over de bron aan informatie als we de tijd nemen om stil. Eigenaarschap Op basisschool de Sterrenboog gaan wij respectvol om met elkaar, onze omgeving en de materialen waarmee we werken. Wij vinden het belangrijk dat we allemaal zelf verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen ontwikkeling

Eigenaarschap Basisschool Park16Hove

 1. Eigenaarschap. Wanneer je kl dramalessen is het niet automatisch zo dat jij de lesinhoud of het lesverloop totaal bepaalt. Zoek momenten op om aan de kl te vragen wat het probleem is, de oplossing, waar we naartoe gaan, hoe we daar naartoe gaan, wat je onderweg tegenkomt, wie je kan helpen enzovoorts
 2. Leerlingen nemen meer eigenaarschap op hun leerproces als ze ervaren dat zij er invloed op hebben. Dan is de kans groot dat ze gemotiveerd gedrag laten zien. In de praktijk zie je echter juist vaak dat leerlingen zich weinig eigenaar voelen van hun leerproces en juis
 3. eigenaarschap in de context van organisaties en de maatschappij. Zeker als het 'maar' een gevoel is. In onze ogen is eigenaarschap zelf niet zozeer het doel, dat is slechts het middel, de tussenstap. Het doel ligt juist bij de positieve effecten die eigenaarschap met zich mee kan brengen

Op een basisschool lijkt Lean vooral geschikt voor het verbeteren van echte pijnpunten, zoals ondermaatse Cito-scores, zeker in de hoogste klassen. Verbeterborden en datamuren in de klas, en leerlingen die werken aan persoonlijke en groepsdoelen! En dit alles niet op een universiteit of in het voortgezet onderwijs, maar in een basisschool Eigenaarschap van de leerling is één van de pijlers waarop CBS Barlo het onderwijs wil grondvesten. Wij voldoen aan deze eis door de introductie van unitonderwijs en de daarbij horende werkvormen. Onze ervaringen hiermee zijn tot nu toe positief. Belangrijkste kenmerken van unitonderwijs nog een keer op een rij Eigenaarschap: focus met energie. Een projectleider heeft er belang bij dat de teamleden eigenaarschap ervaren als het gaat om hun taak en rol in het project. Dit betekent dat teamleden echt persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van het project

Een instructieles heeft volgens ons zes fasen. Deze kun je onder andere terugvinden op de Inspiratiekaart 'Zes Fasen van een instructieles' van Onderwijs Maak Je Samen. Daarbij behoren drie bijlagen. Deze kun je hieronder downloaden: Poster Zes fases van een instructieles; deze digitale poster is het overzicht van de zes fases en kun je op iedere [ Welkom op onze website! Een groeiende school in nieuwbouwwijk Park16hoven tegen het centrum van Rotterdam aan. In het rustige groen, tegen de dynamiek van de stad aan, een unieke locatie die volop in beweging is. Het doel van onze school is voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen creëren op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied Eigenaarschap. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces, ze hebben gedeeld eigenaarschap. De leerling geeft samen met de leerkracht sturing aan het leerproces: er wordt gewerkt met een adaptieve leeromgeving waarbinnen -aan de hand van de leerlijnen- eigen doelen gesteld worden. De leerkracht geeft coachend sturing aan. Eigenaarschap (in het kwadraat) Eigenaarschap (in het kwadraat) Er is een ambitieus schoolplan geformuleerd waarin enorm veel aandacht aan talenten en mogelijkheden van leerlingen wordt geschonken en waarbij aangesloten en ingegaan wordt bij en op de motivatie van de leerling 7 kenmerken van Getal & Ruimte Junior die eigenaarschap stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces, gemotiveerder zijn en betere resultaten halen. Eigenaarschap is één van de drie pijlers van Getal & Ruimte Junior. Werken op doelen is een manier om eigenaarschap van leerlingen te vergroten

Basisschool Koningshaven is een school met ongeveer 170 leerlingen, in de wijk Zuid-Oost. De wijk typeert zich door een grote diversiteit in sociale en culturele achtergronden. De school is een mooie afspiegeling van de maatschappij. We werken nauw samen met de inpandige peutercrèche en BSO voorziening. Bij basisschool Koningshaven vinden wij. Psychologisch eigenaarschap is eigenlijk vrij eenvoudig te definiëren als de mate waarin iemand voelt dat iets 'van hem/haar' is. En dat 'iets' kan van alles zijn: een ding, idee, project, team etc. Er is een drietal kenmerkende eigenschappen te noemen va Eigenaarschap #PHOT By Debbie Dussel on 22 september 2018. Bovenstaande foto is van de wekelijkse keuzeuurkrant die gemaakt wordt iedere week gedurende ons keuzeuur (11.15-12.15 uur) tijdens de activiteit creatief schrijven, begeleid door een groepsleerkracht Leerlijnen voor het basisonderwijs is een heel prettig en overzichtelijk naslagwerk. Je hebt snel een overzicht wat er per leerjaar per vakgebied aan de orde komt. De vakgebieden waarvan de doelen in dit boek beschreven staan zijn: Rekenen, Taal, Engels, Natuur & techniek, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Verkeer, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Muziek, Beweging, Beeldende Vorming en Leren. Perfecte aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bekijk alles over deze methode. Schrijf je review! Plezier in rekenen, eigenaarschap, fouten durven maken én daarvan leren, keuzevrijheid hebben en succeservaringen opdoen! Alleen zó bereik je de beste resultaten

Eigenaarschap: hoe zit dat op jouw school? - Leerling 202

 1. Vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Uitgangspunten binnen WSKO zijn vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Ons onderwijs is gericht op de toekomst, wat is terug te zien in het lesaanbod op de scholen waar ook veel aandacht wordt besteed aan de 21-eeuwse vaardigheden
 2. De Wissel - Schooljaar 2021-2022 Leerkracht gr. 1/2 of 3. FTE: 1.0000. Wat houdt de functie in? Wij zijn per 1 augustus 2021 op zoek naar een fulltime leerkracht voor groep 1/2 of groep 3. Werk je liever parttime dan is dat ook bespreekbaar
 3. De openbare basisschool Isandra is een van openbare basisscholen die deel uit maken van Fluvium openbaar onderwijs en is gevestigd te IJzendoorn. Een klein dorp in de Betuwe dat vroeger Isandra werd genoemd. De school werkt zo ook in naam als belangrijke verbinder in het dorp. Met leerkrachten en ouders willen we de kinderen een veilige plek.
 4. Op deze schoolpagina vind je alle informatie over P.C. basisschool De Bolster (Amersfoort). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school
 5. Basisonderwijs > Nieuws Nieuws basisscholen. Sinterklaascircuit Anne Frank en Omnia College. Afdrukken Ik was gevraagd om een filmpje te maken over eigenaarschap. Ik zei ja, maar ik kon het niet alleen dus vroeg ik mijn vriendin Manal om mij te helpen. En zij zei: ja

Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen in

We starten volgend schooljaar op maandag 31 augustus 2020 met 195 leerlingen in 8 groepen. De verdeling is als volgt: Groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C, groep 3, groep 4-5, groep 6, groep 7 en groep 8. Via onderstaande link leest u meer over de groepsverdeling 2020-2021: Groepsverdeling 2020-2021 Eigenaarschap. Let op! Voor geboortejaar 2017, 2018 en de huidige groepen zitten we helaas vol. Wij hanteren een wachtlijst voor geboortejaar 2017 en 2018. Schoolgids 2020-2021 Klik hier voor de schoolgids . Delen: Welkom op de website van Basisschool BoschAkke

Whitepaper: eigenaarschap leerproces - Onderwijs van MorgenOpenbare daltonbasisschool Meester Aafjes (MeterenSandra van Elburg, auteur op LerarenOntwikkelFondsImplementatieplan digitale geletterdheid | Instruct

Eigenaarschap van leren - Cedin Onderwij

Missie en Visie Missie Reflector is een basisschool met gekwalificeerde leerkrachten, moderne leermethodes en onderwijsaanbod, voorbereid op het geven van gestructureerd basisonderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. In de school is sprake van een veilige en inspirerende werkomgeving Kernwaarden Blosse Onze kernwaarden verwoorden de identiteit van onze organisatie. Zij bepalen het karakter van Blosse en geven richting bij keuzes in de beleidsontwikkeling, strategie en activiteiten. Daarnaast vormen zij de leidraad voor hoe medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar om

Ouderbetrokkenheid neXt (voortgezet onderwijs

De Lings is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). De naam de Lings is ontleend aan het grondgebied de Lings dat aan onze school grenst. Op 6 januari 1986 ging De Lings hier als LOM- school van start. Nu is De Lings een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met 2 jonge kind groepen en 6 mentorgroepen Methode Rekenkracht is een unieke rekenmethode voor het basisonderwijs waarmee je vanuit leerdoelen kunt werken. Inclusief alle benodigde leermiddelen Leerkracht basisonderwijs Christelijke Hogeschool Ede Studentnummer: 140106 Klas: L4S Aantal woorden:15.121 Begeleiding door: Derjan Havinga- Heijs Afstudeeronderzoek juni 2018 Onderzoek naar het creëren van een stimulerende leesomgeving, in groep 6 van basisschool Holk basisonderwijs, een school met voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Onder 'eigenaarschap' verstaan we: - eigenaar van de grondslag . 7 - eigenaar van de missie - eigenaar van de relatie met de doelgroepe Ik werk sinds 1997 in het basisonderwijs als leerkracht en heb daarnaast de vierjarige opleiding 'Integratieve psychotherapie voor kinderen' gevolgd (Academie voor Psychotherapie). Ik ben zo enthousiast over Kraak omdat ik ervaar hoe groot de invloed is op de groei van leerkrachten en kinderen zodra zij eigenaarschap gaan ervaren over hun eigen onderwijs Basisonderwijs. Wij zijn er voor jou om je te ondersteunen als onderwijsprofessional. De e-learning is speciaal voor leerkrachten die met een methode van Noordhoff (gaan) lesgeven. Wil je meer weten over de software of over de visie en didactiek van een methode