Home

Collectieve schuldenregeling leefgeld

De wet van 26 maart 2012 heeft een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht aan de collectieve schuldenregeling ondermeer met betrekking tot het leefgeld. Het leefgeld moet tenministe gelijk zijn aan het onbeslagbaar deel van de inkomsten, bedragen die met toepassing van de artikelen 1409 et 1412 van het gerechtelijk wetboek worden beschermd Er is geen wettelijke regeling inzake de omvang van het leefgeld, behalve een minimumgrens. Deze wordt gelijk getrokken met de grenzen van loonbeslag. U kan niet eisen meer leefgeld te krijgen. Het is reeds aan de hoge kant, vergeleken met de 'standaard'. Het geld kan echter niet 'verdwijnen' Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Na een collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven. Deze procedure heeft een aantal voor- en nadelen

Je ontvangt leefgeld om in je dagelijkse behoeften de vaste kosten te voorzien. Let op: leefgeld heeft in dit geval een andere betekenis dan in het geval van budgetbeheer. In de collectieve schuldenregeling kan het immers voorkomen dat je ook je huur, energie e.d. van dit leefgeld dient te betalen De collectieve schuldenregeling in België is bedoeld voor iedereen die lijdt onder een overmatige schuldenlast. Voorwaarde is wel dat men geen handelaar is; in dat geval gelden de regels van de gerechtelijke reorganisatie of het faillissement. Een andere voorwaarde is dat men niet kennelijk zijn onvermogen mag hebben bewerkstelligd In samenspraak met de schuldbemiddelaar wordt er een wekelijks of maandelijks leefgeld bepaald. Uiteraard is dit afhankelijk van de gezinssamenstelling en de specifieke inkomsten en uitgaven. U dient dus niet alles lijdzaam te ondergaan en heeft ook uw rechten (maar ook uw plichten) Deze wijziging is van toepassing op de nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling, dit wil zeggen de aanvragen die werden goedgekeurd op 23 april 2012 of later. Het leefgeld moet in principe ten minste gelijk zijn aan het bedrag waarop geen beslag kan worden gelegd

Het verruimde leefgeld in de collectieve schuldenregelin

LEEFGELD bij collectieve schuldenregeling - JuridischForum

Eens je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, ben je beschermd ten aanzien van je schuldeisers. De rechter zal een schuldbemiddelaar aanstellen. Dit kan het OCMW of een advocaat zijn. Zodra je een schuldbemiddelaar hebt, moeten al je inkomsten op een rekening bij de schuldbemiddelaar terecht komen. Je hebt recht op leefgeld Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. vaste kosten... De uitbetaling van dit leefgeld moet tijdig gebeuren: ofwel op de data die met jou werden overeengekomen, ofwel op de data die in de aanzuiveringsregeling vermeld staan. Je moet veranderingen in je leven met. collectieve schuldenregeling, als onderdeel in het hulpaanbod voor mensen die kampen met overmatige schuldenlast, onder de loep. Wij zijn in de 3 regio's gestart met een traject van open dialoog tussen de verschillende partijen die (kunnen) betrokken zijn in een procedure collectieve schuldenregeling: OCMW's, Centra voo VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek) Verzoeker zal enkel nog recht hebben op een leefgeld. De rest van het inkomen zal gebruikt worden om de kosten van en de schulden in het kader van de aanzuiveringsregeling te betalen Nadeel is dat de collectieve schuldenregeling een procedure van lange adem is die minstens vijf jaar in beslag neemt. Zolang moet de schuldenaar met een zeer karig leefgeld rondkomen

www.elfri.be - Artikel - Collectieve schuldenregeling leefgel

  1. Hoofdstuk 13 : Insolventieprocedures - De collectieve schuldenregeling Pagina 2 13.1 Inleiding - de procedure collectieve schuldenregeling • Gerechtelijke procedure (pas) ingevoerd bij wet van 05-07-1998 (inwerkingtreding op 01-01-1999) die opgenomen is in het Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/2 en verder
  2. Het doel van collectieve schuldbemiddeling is immers: mensen die helemaal in de nesten zitten, een perspectief bieden op een nieuwe start. Want anders blijven ze hun hele leven in schulden zitten.. Schuldbemiddeling is in principe vrijwillig. Je dient zelf een verzoekschrift in en na goedkeuring verbind je je ertoe om de voorwaarden na te.
  3. uitvoeren van maandelijkse betalingen, storten leefgeld cliënt inlichten over de uitgevoerde betalingen evalueren van het dossier samen met de cliënt aanvragen van juridisch advies (bv. bij het onderzoek naar de gegrondheid van de schuld) opmaak van een aanvraagdossier collectieve schuldenregeling
  4. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in en helpt je om je schulden in verhouding met uw mogelijkheden af te betalen. Met dat leefgeld kunt u voorzien in uw dagelijkse behoeften (eten, huur,.

Collectieve schuldenregeling. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. De aangestelde schuldbemiddelaar zal uw inkomsten ontvangen en zal hiervan een gedeelte gebruiken om de schulden af te betalen. Hij zal u wel leefgeld geven voor de gewone kosten zoals eten, huur, facturen. ping van de collectieve schuldenregeling en dus het verlies van de gevraagde bescherming. Hij verricht ook rechtsgeldig alle betalingen. Dit betreft dan de boedelschulden. noodzakelijk akkoord inzake de begroting van het leefgeld of diens akkoord aangaande het aan-zuiveringsvoorstel Collectieve schuldenregeling. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven

Collectieve schuldenregeling Vlaanderen

Video: Collectieve schuldenregeling Welle

Op zoek naar hulp? - Budget Inzicht NW Vlaandere

2. Het leefgeld wordt bepaald door de schuldbemiddelaar. Om de collectieve schuldenregeling te laten slagen is het aanleggen van een reserve onontbeerlijk. Bijkomend: De wet legt criteria op aan de dewelke het leefgeld dient te voldoen. Het aanzuiveringsplan voorziet hoe het leefgeld zal worden betaald Eens je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, ben je beschermd ten aanzien van je schuldeisers. De rechter zal een schuldbemiddelaar aanstellen. Dit zal een advocaat zijn? Zodra je een schuldbemiddelaar hebt, moeten al je inkomsten op een rekening bij de schuldbemiddelaar terecht komen. Je hebt recht op leefgeld

Op zoek naar hulp? - Budget Inzicht NW Vlaanderen

Momenteel hebben 94.000 gezinnen zo'n collectieve schuldenregeling lopen. Maar er zijn vele problemen. Indiener Hans Bonte (sp.a): Vaak weten de schuldenaars niet wat al afbetaald is en wat niet. Ook is het leefgeld dat ze van hun bemiddelaar krijgen soms te laag, soms maar 60 euro per week Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in jouw plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven Als alleenstaande mama werk ik fulltime, maar toch krijg ik mijn rekeningen niet tijdig betaald. Integendeel, de schuldenberg lijkt enkel maar te groeien. Nu heb ik eindelijk beslist om voor mijn schulden in collectieve schuldbemiddeling te gaan. Ik heb er wel schrik voor omdat ik hoorde dat je nauwelijks leefgeld krijgt. Hoe zit dat eigenlijk het leefgeld moet ook jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex. Veel schuldbemiddelaars voorzien ook in een hoger leefgeld ter Nieuwe leningen aangaan is niet mogelijk: de collectieve schuldenregeling is ook geregistreerd in de lijst van de Nationale Bank Dit project zette daarom in op het realiseren van efficiëntie- en effectiviteitswinsten in deze dienstverlening die veel maatwerk vereist. Het project richtte zich in eerste instantie op de sector van de collectieve schuldenregeling: advocaten-schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechters, erkende instellingen voor schuldbemiddeling

Een collectieve schuldenregeling beperkt in zekere mate uw handelingsbekwaamheid. U mag geen nieuwe kredieten afsluiten, geen goederen kopen op afbetaling en moet strikt de vervaldag respecteren van nieuwe facturen. Het is u verboden om : -persoonlijke of zakelijke zekerheden te stellen (o.a. U borg te stellen, een hypotheek te verlenen Art. 5 Koninklijk besluit van 22 april 1999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 19 , § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goedere

Een vrouw woonde alleen toen ze haar aanvraag indiende voor de collectieve schuldenregeling. In het verzoekschrift en de beschikking staat ook enkel haar naam. Maar ze leert iemand kennen en ze wil er niet mee gaan samenwonen om de simpele reden dat ze schrik heeft voor de gevolgen van de collectieve schuldenregeling Schuldbemiddeling Schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Je kan je schulden niet langer het hoofd bieden, betalingsberichten stapelen zich op en deurwaarders lopen je deur plat. In dit geval is het tijd om na te denken om een collectieve schuldenregeling aan te vragen Een collectieve schuldenregeling is een procedure bij de arbeidsrechtbank waarbij een regeling wordt afgesproken om je schulden af te betalen. Je ontvangt alleen leefgeld. Je moet de schuldbemiddelaar op de hoogte houden van alles wat invloed heeft op je financiële situatie (een verhuis, nieuwe tewerkstelling.

Dit leefgeld komt op een rekening waarvan jij een bankkaart krijgt. Met dit leefgeld moet je rondkomen. Stapsgewijs neem je je budget terug zelf in handen. Collectieve schuldenregeling; Lopen je schulden, kosten en interesten zo hoog op dat budgetbeheer geen oplossing biedt De collectieve schuldenregeling is opgenomen in de artikelen 1675/1 tot 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek, en verder verfijnd in de wet van 26 mei 2002 waarin er minimum leefgeld wordt bepaald. De Nationale Bank van België houdt een gegevensbank bij van slechte betalers

Collectieve schuldenregeling - Wikipedi

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om alle schulden terug te betalen. Deze regeling wordt aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Wanneer het verzoekschrift goedgekeurd wordt, stelt de rechter een schuldbemiddelaar aan Het leefgeld dient meestal voor het betalen van voeding, kledij, medische kosten, huishoudelijke kosten, De collectieve schuldenregeling biedt mensen met een overmatige schuldenlast de kans om na een aantal jaren opnieuw schuldenvrij te worden. Dit gebeurt via een gerechtelijke procedure

Collectieve schuldenregeling - Advocaat Vanspeybrouc

De wet van 26 maart 2012 wijzigt de collectieve schuldenregeling. Zij verduidelijkt een aantal rechten en plichten van de actoren van de procedure. De wet verankert de schuldbemiddelingsrekening en regelt de hoogte en de tijdige uitbetaling van een leefgeld dat de schuldenaar in staat stelt menswaardig te leven. Zij herziet het statuut van de schuldbemiddelaar en breidt diens informatieplicht uit Collectieve schuldenregeling is een wettelijk geregelde procedure. Deze procedure wordt opgestart bij de arbeidsrechter die een schuldbemiddelaar aanstelt. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven collectieve schuldenregeling Ontstaan van het protocol Het thema collectieve schuldenregeling leeft Er zijn goede en slechte praktijken Doel van het protocol Goede praktijken stimuleren en inzetten op succesfactoren leefgeld te krijgen om de twee maand of drie maand leefgeld krijgen Een collectieve schuldenregeling voor particulieren. Indien u niet meer in staat bent uw schulden af te betalen kan via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend worden. Het dient dan wel te gaan om een 'structurele' en 'duurzame' onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen

Juridische weetjes: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling. Wist U dit? Hoge schuldenlast: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling via de Arbeidsrechtbank en de gevolgen voor beslag op loon, meubels, woning enz. Bij budgetbeheer beheert het ocmw de financiën van een persoon / gezin met een hoge schuldenlast Collectieve schuldenregeling. Als je schulden te hoog zijn en je geen menswaardig leven meer kan leiden, kan een maatschappelijk werker je helpen om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Deze procedure loopt via de Arbeidsrechtbank

Een collectieve schuldenregeling is een procedure bij de arbeidsrechtbank waarbij een regeling wordt afgesproken om je schulden af te betalen. Je ontvangt alleen leefgeld. Je moet de schuldbemiddelaar op de hoogte houden van alles wat invloed heeft op je financiële situatie (een verhuis, nieuwe tewerkstelling,. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in je plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven Omschrijving. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven

87

hoeveel leefloon is de minimum? - JuridischForum

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure. U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen. Als u toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de arbeidsrechter een schuldbemiddelaar aanstellen schuldenregeling,collectief,regeling,schuldbemiddelaar. Procedure. Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.. Als inwoner van Ternat kan je om dit verzoekschrift op te stellen terecht bij het sociaal huis of een CAW van je regio. Je kan het verzoekschrift ook zelf opstellen Collectieve schuldenregeling. De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden