Home

Met inachtneming of met inachtname

inachtname / inachtneming - Vlaamse overhei

  1. g is correct. Er is geen betekenisverschil. Van een combinatie met nemen kan naast een zelfstandig naamwoord op -ing (-ne
  2. g (de; v) 1 nako
  3. g, rekening houdend. Met inachtname van zijn ouderdom heeft hij een prachtprestatie neergezet
  4. g = de inachtne
  5. g van. rechtswetenschap: rekening houdend met; met respectering van. Bijv. ~ de wet wist de raadsman vrijspraak voor zijn cli뮴 Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=met inachtne

Vertalingen in context van met inachtneming van in Nederlands-Engels van Reverso Context: met inachtneming van artikel, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, met inachtneming van de bepalingen, met inachtneming van de beginselen, met inachtneming van de volgend Kijk hoe u met inachtneming van de in een zin kunt gebruiken. Veel voorbeeldzinnen met het woord met inachtneming van de Het detacheringsbureau verhuurt u aan diverse cliënten, w.o. een Gemeente. De Gemeente kan de overeenkomst met het Detacheringsbureau tussentijds opzeggen, met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand. En dat ook zonder een gegronde reden. Maar u hebt zelf geen juridische binding, noch een contract met de Gemeente De arbeidsovereenkomst kan door ieder van partijen tussentijds worden opgezegd, tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen als bepaald in artikel 7:672 BW. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden

Gratis woordenboek Van Dal

inachtname - Welkom bij het Vlaams woordenboe

Het belang van Opdrachtgever bij het Werk is bovenal gelegen in het waarborgen en al haar delen - met inachtname van onderhoud conform het daartoe door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter Acceptatie voor te leggen, met inachtneming van de artikelen 1 en 2 van deze annex,. sport met inachtname van het bepaalde in artikel 16.3; e. dienstverlening, met inachtname van het bepaalde in artikel 16.3; f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor -1', tevens voor een oogkliniek; g. de bij de bestemming behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen De overeenkomst is eerst opzegbaar door elk der partijen, nadat zes maanden sinds de aanvaarding van de opdracht zijn verstreken, met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden en tegen het einde van een kalendermaand de totale gezamenlijke inhoud van de hoofd- en bijgebouwen per landgoed bedraagt, met in achtname van het bepaalde onder n: 1. ten hoogste 2.700 m³ bij een landgoed van 3 ha tot 3,5 ha; 2. ten hoogste 3.000 m³ bij een landgoed van 3,5 ha tot 4 ha; 3. ten hoogste 3.500 m³ bij een landgoed van 4 ha tot 4,5 ha; 4 Met inachtname van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Intergas Verwarming BV tegenover de erkende installateur de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, alsmede de goede werking van haar Centrale Verwarmingsproducten, indien gebruikt voor het doel, waarvoor deze worden geleverd

met inachtneming van uw zienswijze en de conclusies uit de themabijeenkomst het in bijlage 3 opgenomen besluit genomen ten aanzien van de begroting 2022. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd namens deze, de secretaris, C. Vermee wetenschap en techniek en met inachtneming van de bestaande wettelijke voorschriften en richtlijnen. Tenzij zulks (en) met inachtname van de in dit artikel opgenomen condities alsmede met inachtname van de eventueel voor het overige Bij overtreding van een van de bepalingen van artikel 7 Stijlvol Glas in Lood garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde materialen, met inachtname van de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen. Onder deugdelijkheid wordt verstaan weerbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid onder normale omstandigheden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 Dit is een jaarlijks terugkerend proces dat bij de Wet Regionale Organen (WRO) is vastgesteld. De zittingen worden met inachtneming van alle COVID-19-voorzorgsmaatregelen gehouden. Para-Noord, Para-Oost, Carolina en Bigi Poika zullen in navolging van het bestuursressort Para-Zuid, hun hoorzittingen houden en hun plannen indienen voor eind februari

Bij niet-tijdige betaling kunnen incassokosten ter hoogte van € 13,- in rekening worden aansluit op de door u doorgegeven einddatum van uw huidige overeenkomst met inachtname van de opzegtermijn van uw huidige De overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen Naturalis maakt gebruik van cameratoezicht met inachtname van wet- en regelgeving. Ouders, docenten en begeleiders zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van minderjarigen en de groepen die zij begeleiden. Houdt rekening met elkaar: geef elkaar de ruimte om objecten te kunnen bekijken en veroorzaak geen geluidsoverlast

Inachtneming - 2 definities - Encycl

Algemeen Nederlands is: inachtneming. Een vraag? Vindt u het antwoord niet op VRT Taal, leg uw vraag dan voor aan Taaladviseur Ruud Hendrickx via het contactformulier de inachtneming. zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [ ɪ n' ɑ x tn e m ɪ ŋ] keer dat je rekening houdt met iemand of iets. Voorbeelden: `inachtneming van de voorschriften`, `met inachtneming van de wet`, `zonder inachtneming van de primaire regels`

Met inachtneming van - definitie - Encycl

  1. g van een opzegtermijn van een maand
  2. g van de artikelen 1 en 2 van deze overeenkomst. Art 5De klant verleent - met inachtname van artikel 4 - de fotograaf toestem
  3. (on)bepaalde tijd De arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden voor bepaalde tijd (1.3.2.1.) en onbepaalde tijd (1.3.2.2.). Dit hoofdstuk gaat in op het eenmalig overeenkomen van een contract voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Belangrijke informatie over het kunnen aangaan van tijdelijke contracten staat in hoofdstuk 3.1. Daarin staat informatie over het aangaan van meerdere tijdelijke.
  4. g van het overige in deze garantievoorwaarden bepaalde. Ook bij inachtname van de reinigingsvoorschriften geven krassen en andere beschadigingen van he

De deelnemer kan de overeenkomst(en) met UnitedConsumers schriftelijk, waaronder per e-mail, beëindigen, met inachtname van de termijnen die voor de verschillende producten gelden. Artikel 12: Klachten. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het kortingen- en productprogramma kan het voorkomen dat u niet tevreden bent Artikel 16. 1. De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaar-den en indien een garantie is verstrekt, met inachtname van de garantiebepalingen als omschreven in artikel 1. Voor zover condities van toepassing zijn, die in voor d Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtname van de regels, als gesteld in de wet, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden De voor Natuur aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, primair bestemd voor: a. het behoud en de versterking van natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden, water en (primaire) waterlopen alsmede voor: c.dagrecreatief medegebruik zoals strandbezoek, varen, wandelen, fietsen, paardrijden en verpozen; d.visserij; e.(vaar)wegen, paden.

met inachtname van de leden 4.4 en 4.5 ; r. de uitoefening van kleinschalig kamperen op de gronden zoals opgenomen in bijlage 5 met inachtneming van de opgenomen aantallen standplaatsen; s. de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen; t. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met Met inachtneming van de dwingendrechtelijk bepalingen inzake (product-)aansprakelijkheid kunnen nimmer rechten worden ontleend terzake van enige bedrijfs- of gevolgschade, zuivere vermogensschade of welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit defecten aan door de fabrikant geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Verde

met inachtneming van - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 ten behoeve van het toestaan van kleinschalig kamperen op en in aansluiting op een agrarisch bouwvlak, met inachtneming van het volgende: a. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend voor ten hoogste 15 seizoensgebonden standplaatsen per bouwvlak; b ⦁ 1. Met inachtname van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde kan een rechthebbende van een graf, uitgegeven voor onbepaalde tijd, het verzorgen als bedoeld in artikel 26 afkopen tegen een vergoeding als nader omschreven in de heffingsverordening. ⦁ 2

1. De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 20 van deze Overeenkomst zorg voor het opstellen en in procedure brengen van het Bestemmingsplan. 2. De Gemeente draagt, met inachtname van artikel 20 van deze Overeenkomst, zorg voor de spoedige behandeling van de door HBB ingediende aanvr(a)g(en Indien de werkgever dit wenst is, met inachtname van de bepalingen in de Wet op de medische keuring, de werknemer verplicht zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek naar de geschiktheid voor de in artikel 3 genoemde functie, waarvan de kosten door de werkgever zullen worden betaald. Nadere bepalingen Afgelopen maandag lieten wij jullie weten dat het dubbelspel weer is toegestaan. Wij baseerden ons op de adviezen van de NOC*NSF en KNLTB, met inachtname van de richtlijnen van het RIVM. Formeel hadden wij nog geen toestemming van de gemeente maar wij meenden dat dat nog slechts een formaliteit was. Niets is minder waar gebleken Met instemming van het afdelingshoofd zijn overschrij¬dingen toegestaan. Positieve en negatieve saldi in het geautomatiseerde systeem zijn toege¬staan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:9

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend, dat zij met ingang van maandag 22 juni, met inachtname van de covid-19 voorzorgsmaatregelen, haar incassokantoren aangepast open stelt voor het publiek voor betaling van de elektriciteitsrekening. * De EBS kantoren en externe dienstverleners z.a. het SWM Aqua Dienstencentrum, Dumar Exchange N.V., Maretraitemall, N.V. VESH Agency. Met inachtneming van de algemene voorwaarden is verzekerd de hoedanigheid als genoemd in de . polis, overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de . polis. of de op het meest recente de in artikel 3.2.3.1 tot en met 3.2.3.3 genoemde kosten, een en ander met inachtname van het bepaalde in artikel 3.2.6. 3.2.3.1. Levering; op een veilige en efficiënte wijze met inachtname van de gewenste en/of benodigde milieu- en beveiligingsvoorschriften. 4) Als alles is geïnstalleerd en functioneert, start fase vier. Hierbij is het belangrijk dat het maximale uit uw nieuwe infrastructuur en (document-/ informatie)processen wordt gehaald Binnen de aanduiding Luchtvaartverkeerzone-2 voor het vliegveld geldt dat nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart, zijn toegestaan met inachtname van het volgende: a. het gaat om het opvullen van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing Met inachtname van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde kan een rechthebbende van een graf, uitgegeven voor onbepaalde tijd, het verzorgen als bedoeld in artikel 26 afkopen tegen een vergoeding als nader omschreven in de heffingsverordening

Laatste stand van zaken coronavirus - impact op de kerkraad. Update (07/06/2021): De erediensten krijgen van de overheid definitief groen licht om vanaf woensdag 9 juni 2021 met (maximaal) 100 personen samen te vieren in de kerken, voorganger en kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Buiten kan vanaf dan gevierd worden met maximum 200 oppervlakte ten hoogste 50% van het achtererfgebied bedraagt met een maximum van 30 m² en de overkapping niet voor de voorgevellijn wordt opgericht. 6.3 Nadere eisen Het college van burgemeester en wethouders is - met inachtname van de maxima en minima, zoals hiervoor aangegeven - bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van: a Met inachtneming van de 1,5 meter is er in het Weerderhuys in Valkenswaard, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal vijftien personen exclusief (bruids)paar en eventuele fotograaf. Indien je met meer dan vijftien personen (maximaal vijftig) bij een ceremonie aanwezig

Het bovenstaande is overigens ook het geval bij een niet-gecoördineerde vergunningverlening, omdat de gemeenteraad dan ook een bestemmingsplan moet vaststellen voordat de omgevingsvergunning kan worden afgegeven, dan wel een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven bij een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo (voorheen projectbesluit) 1 Een leverancier draagt zorg voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.. 2 Een leverancier verstrekt de verbruikers:. a. ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende gespecificeerde nota met betrekking tot de door hem geleverde diensten, en. b

met inachtneming van de voorbeeldzinnen - gebruik met

De arbeiders met een anciënniteit van minstens zes maanden op de werf die de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt en die, met inachtneming van de essentiële bepalingen van de arbeidsovereenkomst, geen eventueel voorstel tot overplaatsing vanwege de onderneming die het contract verliest hebben aanvaard, treden van rechtswege in dienst van de onderneming die het onderhoudscontract. AIG AVB 2014B 5/19 ARTIKEL 3 - Omvang van de dekking 3.1 Aansprakelijkheid Met inachtneming van de algemene voorwaarden is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden verband houdende met activiteiten behorende tot de verzekerde hoedanigheid als genoemd in de polis, overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de polis of de op het meest recente polisaanhangsel. Overeenkomstig artikel 7 trad het te nemen besluit in werking op (lees: heeft uitwerking met ingang van) 1 januari 2017. Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen toekent of in zoverre. Mountainbiketochten van ongeveer ot 50km. Bevoorrading; bikewash. Inschrijving van 09hr00 tot 13hr00. Dit met inachtname van de Covid-19 maatregelen ! 15hr00: Voetbalwedstrijd tussen Kfc Puivelde en vc Welkom de inkom is volledig gratis. Wel met inachtneming van het maximum opgelegde toeschouwersaantal naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen

veroorzaakt, echter met inachtneming van het bepaalde onder artikel 3. Voorts zijn mede gedekt de kosten van enige noodvoor-ziening en/of schade aan zaken en/of inventaris als direct gevolg van een bij deze polis gedekt evenement tot maximaal ƒ 250,- per gebeurtenis. del. Artikel 3. Uitsluitingen. Van de verzekering is uitgesloten schade. De bewijslast hiervan ligt bij de makelaar. Het document met de wettelijke informatie maakt deel uit van de overeenkomst met de consument. Het is in welk geval beide partijen deze overeenkomst op elk ogenblik zonder vergoeding kunnen beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van één zonder inachtname van een. Blijkbaar is er in Spanje veel vraag naar want de ondernemers zijn overspoeld met reserveringen en hebben praktisch al volle agenda's voor een tot twee weken. Het de-escalatieplan stelt onder andere fysiotherapeuten, kappers en schoonheidsspecialisten in staat om op 4 mei met inachtneming van alle hygiënisch- en veiligheidsmaatregelen de activiteiten weer te beginnen Mountainbiketochten van ongeveer 25 tot 50km. Bevoorrading; bikewash. Inschrijving van 09hr00 tot 13hr00. Dit met inachtname van de Covid-19 maatregelen !! 15hr00: Voetbalwedstrijd tussen KFC PUIVELDE en VC WELKOM De inkom is volledig gratis. Wel met inachtneming van het maximum opgelegde toeschouwersaantal naar aanleiding van de Covid-19.

Waarom een opzegtermijn voor mij als uitzendkracht bij een

voor deze in haar prijzen, na aankondiging, door te berekenen. - Betalingscondities: binnen 30 dagen netto. - Verkopen geschieden met inachtname van de Algemene voorwaarden van Wienerberger B.V.. - Voorgaande prijslijsten vervallen. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. Er zijn nieuwe inachtname van de preventieve en hygiënische maatregelen. Geen beperkingen op bij bewoners voor zover toegelaten volgens de federale richtlijnen. Al inkoop aandeel expartner bij scheiding bij openbare verkoop. 09 jun 2021 01:53. Beste, Mijn zoon en expartner hebben een woonhuis gekocht in 2010. De expartner heeft het huis verlaten in 2020 voor een nieuwe vriend. Mijn zoon is 76% eigenaar, zijn ex was 24% eigenaar. De woning is recentelijk geschat op 395.000 € 3. Aspirant-student: een ieder die ingeschreven staat voor een opleiding bij de instelling, maar voor wie de opleiding nog niet is gestart. 4. Student: met inachtname van de privacywetgeving die van toepassing is. Wijziging of aanvulling van de regeling vindt plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels 1 Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel te vormen. Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de dekking 2.2 Bekendheid 3 Uitsluitingen 4 Schade 4.1 Verplichtingen in.

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten 12 months notice - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Voor alle evenementen geldt dat deze enkel zijn toegestaan onder de voorwaarden genoemd in 3.5.1. Het multifunctioneel centrum heeft in totaal een minimale brutovloeroppervlakte van 20.000 m² en een maximale brutovloeroppervlakte van 40.000 m², met inachtname van het bepaalde in artikel 3.1 onder d; b Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties 4 hygiënische maatregelen. Tussen gebruikers onderling kan de afstandsregel losgelaten worden. Er wordt blijvend ingezet op extra handhygiëne en ventilatie

Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds

Bouwsector. Voor particulieren: Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik.Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn. De Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van telkens één jaar behoudens de eerste periode en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één jaar, tenzij één der partijen de Onderhoudsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een lopende contractperiode door schriftelijke opzegging der. Met inachtneming van: - Proportionaliteitsbeginsel gen waaraan Nederland gebonden is ook nog specifieke voorwaarden voor inachtname van waar-borgen. Daar komt bij, dat voor een wettelijke beperking van het voornoemde grondrecht ook materiële eisen gelden lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. een en ander met inachtname van het bepaalde in artikel 41 a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de directe materiaal- en arbeidskosten voor rekening van Ned Air bv, met inachtname van het onder art.4 gestelde. • De opdrachtgever of een door hem gemachtigde wordt geacht ter plaatse aanwezig te zijn op het overeengekomen tijdstip. • De opdrachtgever dient te zorgen voor de bereikbaarheid van de te repareren goederen en all

om niet of met inachtneming Nederlands naar Frans

9.2. Accessoires die met inachtneming van het bepaalde in artikel 'Accessoires' door of namens de werknemer voor eigen rekening zijn aangebracht zijn meeverzekerd, mits dit door werknemer gemeld is en mits bij schade een aankoopnota overlegd kan worden. 9.3 Bij niet-toewijzing geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, 2. bedanken/opzegging met inachtname van artikel 8 van dit reglement, Toestemming tot het plaatsen van een folietunnel wordt verleend met inachtneming van de volgende regels: 1 - met inachtname van de geldende voor - schriften - naar keuze met een drainage-laag met daar bovenop een lastverde- lingslaag of een kiezellaag, of in de vorm van afwerkbekledingen uit grootformaat plaatelementen op ophogingsteunen. 6.Opmerking: Voor binnen- en buiten-hoeken zijn geprefabriceerde hoek- en verbindingselementen leverbaar Wel wordt in de memorie van toelichting bij de nieuwe decretale bepalingen verduidelijkt dat de lokale besturen kunnen kiezen voor een openbare of onderhandse verkoop met inachtneming van algemene principes zoals transparantie, gelijkheid, mededinging en publiciteit, zodat alle mogelijk geïnteresseerde kopers de kans zouden krijgen om mee te dingen

a) dat de provincie binnen zes weken een nieuw besluit moet nemen met inachtname van wat er allemaal gezegd is. b) dat bij voorlopige voorziening het moment, waarop het TAG tot de vergunde hoeveelheid terug gebracht moet zijn, verlengd wordt tot 1 april 2017 Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden indien hij voornemens is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden *Dit artikel was geschreven met inachtneming van de laatste wetwijzigingen LAU 4/2013 and 2/2015. Huurcontracten getekend voor 6 juni 2013 kunnen onderworpen zijn aan voorgaande wetgeving. **Er zijn ook andere redenen om het huurcontract te beëindigen, zoals het niet voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, maar dit valt buiten het bereik van dit artikel 38.3.2 Minimale maatvoering. In die gevallen dat afstanden tot, goot en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als. Met inachtneming van de algemene voorwaarden is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade (versie 12.2012) 5 / 21. polis, overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de polis of de op het meest recente polisaanhangsel van toepassing verklaarde rubrieken. 3.2 een en ander met inachtname van het bepaalde in artikel. beëindigen, indien hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid die hen betaamt tot de overtuiging komt dat de coaching niet of in onvoldoende mate tot de beoogde resultaten zal leiden, steeds met inachtneming van de gemaakte (financiële) afspraken en het bepaalde in artikel 5