Home

College van Bestuur Koers VO

De OverstapRoute - Koers V

Als toezichthouder heeft hij ervaring opgedaan binnen zowel het vo- als het mbo-onderwijs. Zijn huidige functie als lid raad van toezicht ROC Friese Poort vervalt met zijn nieuwe betrekking als bestuurslid van Zone.college. Koers Berend Pastoor vormt samen met voorzitter Karin Pullen het College van Bestuur van Zone.college De Eenheid Zorg van LMC-VO verzorgt in opdracht van het Samenwerkingsverband Koers VO de uitvoering van het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). 1.4. Juridische structuur LMC-VO is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit twee leden, waarbij een lid de voorzittersrol heeft Ieder kind en iedere jongere verdient onderwijs dat hem of haar het beste past, ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daar gaat passend onderwijs over. Samenwerkingsverband Koers VO..

Verantwoording - Koers V

 1. Het college van bestuur is te bereiken via het secretariaat van SCOL: 071 - 517 55 51 of secretariaat.cvb@scoleiden.nl. De bestuurssecretaris is bereikbaar via bestuurssecretaris@scoleiden.nl. Hier vindt u de statuten van SCOL, het professioneel statuut en het managementstatuut
 2. Het Comenius College is via haar bestuur aangesloten bij Koers VO. Het samenwerkingsverband heeft in onze regio een coördinerende rol bij de uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke leerling binnen deze regio een plaats gevonden wordt waar deze leerling passend bij wat hij of zij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen onderwijs volgt en ondersteuning krijgt
 3. Koers Karin Pullen vormt vanaf 1 mei samen met René van Kuilenburg het College van Bestuur van Zone.college. Ze neemt het stokje over van Willem Huiskamp. Huiskamp was vanaf september 2012 voorzitter van AOC Oost en sinds augustus 2018 van Zone.college. Daarmee zit hij nu aan het einde van zijn bestuurstermijn
 4. boeiend en passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we voor vloeiend

Lid college van bestuur, sinds 1 december 2020. Portefeuillebedrijfsvoering BOOR: Financiën (waaronder ROB subsidies), Concern control, Huisvesting en inkoop, ICT (infra, hardware en beveiliging), Informatievoorziening, HR bedrijfsvoeringsprocessen, Huisvesting, Inkoop, Juridisch, Communicatie. ICT in het onderwijs De drie regiodirecteuren nemen deel aan het bestuursmanagementteam voortgezet onderwijs dat het College van Bestuur ondersteunt. Bureau Lucas Onderwijs kent op centraal niveau een bureau, waar naast het bestuur ook de stafdiensten HRM, Financiën & Administratie (F&A), Facilitaire Zaken (FZ), Informatiebeheer (IB), Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I) en het Bestuurssecretariaat gehuisvest zijn Het college van bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol. De precieze taakverdeling is geregeld in de statuten van de stichting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook de gemeenteraad van Rotterdam heeft wettelijk nog enkele toezichthoudende taken

Een zichtbare bestuurder voor zowel de medewerkers en scholen als voor het brede bestuurlijke veld. En tevens een betrouwbare, scherpe en stevige collega voor de voorzitter van het college van bestuur. het creatief en in samenspraak bepalen van de nieuwe Koers voor SCOL en het realiseren van de ambities uit de Strategische Koers 2018-2023 De leden van het directieoverleg en de scholen worden ondersteund door de medewerkers van de diverse diensten van het bedrijfsbureau en de medezeggenschap is goed georganiseerd middels een GMR met deelraden. Functieprofiel De functie. Functieniveau: Conform cao bestuurders VO; Betrekkingsomvang: 1,0 fte; Aanstelling: per 1 januari 2022; De opdrach MARIEKE DEKKERS, JAAP VAN DER HAVE EN CHRIS KUIPER Koers VO bestaat uit 27 schoolbesturen en 112 vestigingen, bijna allemaal in de regio Rotterdam. Met 54.284 leerlingen is dit het grootste samenwerkingsverband passend onderwijs van Nederland. Het samenwerkingsverband kent een verenigingsvorm met een College van Bestuur Officiële opening door Jan van der Meer, gepensioneerd directeur en initiatiefnemer van deze bijeenkomst. 12.00 uur: Ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt door Esther van der Wal, hoofd HRM van BOOR Services. 12.30 uur: Lunch : Ontwikkelingen binnen BOOR door Huub van Blijswijk, voorzitter college van bestuur van BOOR. 13.30 uur. Strategische Koers 2018-2022. Goed leren, leven en samenleven. In de Strategische Koers 2018-2022 schetsen we de ambities van SCOL in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. Wat is nú goed onderwijs voor de volwassenen van straks en wat vraagt dat van onze organisatie? We noemen het bewust geen 'beleidsplan'; het is.

Samenwerkingsverband Koers VO - Koers V

Koers en focus; Organisatie. Bestuur; Raad van toezicht; Medezeggenschap; Klachtenregeling; Verantwoording; Jaarverslagen; Actueel; Contac Vera Van Dam secretaresse College van Bestuur bij Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO Nesselande, Provincie Zuid-Holland, Nederland 139 connectie Voor Aurora OnderwijsGroep zoeken wij een lid college van bestuur met gevoel voor koers en focus voor excellent onderwijs. Als lid college van bestuur vorm je samen met de voorzitter het college van bestuur. Het betreft een functie van 1,0 fte. De cao voor bestuurders PO en VO is op deze functie van toepassing

Themacommissies - VO-raa

Pluspunt - Regulier basisonderwijs (BAO) 62. OBS Prins Alexander - Regulier basisonderwijs (BAO) 63. 't Prisma - Regulier basisonderwijs (BAO) 64. Recon openluchtschool - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) 65. Rotterdams Vakcollege de Hef - Voortgezet onderwijs (VO) 66 Sinds 1 januari 2007 geldt op het Almere College het bestuursmodel met een scheiding tussen toezicht (raad van toezicht) en bestuur (voorzitter college van bestuur). Deze vorm sluit aan bij de ideeën binnen de rijksoverheid om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en toezicht. De Stichting onderschrijft de code Goed Onderwijsbestuur

Lorenzo Civile gestart als voorzitter van College van Bestuur. 15 maart 2021. Vandaag, 15 maart, is Lorenzo Civile aangetreden als nieuwe voorzitter van LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO). LMC-VO zet zich met haar 22 relatief kleinschalige scholen in voor de ontwikkeling van haar leerlingen tot gelukkige, verantwoordelijke en respectvolle. School- en functieprofiel lid college van bestuur - Achterhoek VO 1 Organisatie De huidige bestuurder is per 1 april 2020 benoemd tot voorzitter college van bestuur. Hierdoor is Achterhoek VO op zoek naar een nieuw lid college van bestuur

Samenwerkingsverband Koers VO. Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Het Comenius College is via haar bestuur aangesloten bij Koers VO Samenwerkingsverband Koers VO is op zoek naar een: Ervaren Secretaresse College van Bestuur (32-40 uur) Als Secretaresse College van Bestuur (CvB) ben je de directe ondersteuner van het CvB en de. De code is bedoeld om verdere bewustwording van de genoemde principes, kritische reflectie op de toepassing hiervan en het waarden gedreven handelen van bestuur én intern toezicht te stimuleren. Het Christiaan Huygens College voldoet aan de geactualiseerde code goed onderwijsbestuur VO en heeft in haar statuten de principes en 20 good practices uit de code verankerd OVER KOERS VO SCHOOLPROFIELEN Dit is het schoolprofiel van Het Passer College - Overschie - . Deze pdf-versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om haar onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio Examenreglement VO Veghel (Deel 1) ZWIJSEN COLLEGE FIORETTI COLLEGE Schooljaar 2020-2021 . 2 van 20pag. invulling aan Koers 2023 door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden goed onderwijs, 25. Raad van bestuur: raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, zijnde he

Er zijn ons geen betrouwbare cijfers bekend over de omvang van colleges van bestuur binnen het funderend onderwijs. De gegevens in de monitorrapportages van de PO- en VO-raad worden nog steeds 'vervuild' door toeziende en uitvoerende besturen, waarin ook personen zonder dienstverband met de onderwijsorganisatie worden meegeteld de koers uitgezet. Een koers die tevens gericht is op de realisatie van de ambitie van VO Zeeuws-Vlaanderen, de stichting waarvan het Lodewijk College onderdeel uitmaakt. In 2018 heeft VO Zeeuws-Vlaanderen die ambitie vastgelegd in het onderwijsplan. Dat onderwijsplan heef OVER KOERS VO SCHOOLPROFIELEN Dit is het schoolprofiel van Het Passer College - Lage Land - . Deze pdf-versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om haar onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio Deze koers was ook in 2019 leidend bij sollicitatiegesprekken en benoemingsgesprekken Deze code is door de leden van de VO-raad opgesteld. Het Ichthus College wil met het meerdere informatiebronnen naast het College van Bestuur

Voorzitter college van bestuur: Johan van Triest. Vertrouwenspersoon. Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Chris Woerden (06-22 723 603) en Wim Pietersma d 'Koers VO' Actueel Kalender Laatste nieuws Nieuws. Over deze site. Zoeken. Sitemap. Disclaimer. Contact. Kompas College Bestuursverslag van het College van Bestuur -----3 Verslag van de Raad van Toezicht eigen koers te varen. Als VO Eemsdelta willen we terug naar 'de bedoeling', naar waar onderwijs om draait. Dit houdt in dat alles wat wij doen betekenis heeft voor de leerling VO Haaglanden - lid College van bestuur - juli 2021 7 De opdracht Als lid College van bestuur zorgt u voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Binnen de organisatie zijn de ondersteunende diensten naar behoren op orde. In het licht van de strategische ambities is het van belang dat het bestuursbureau beleid ontwikkelt wat d Bestuur Het bevoegd gezag van VSNON ligt bij de bestuurder (eenhoofdig College van Bestuur). De bestuurder vormt samen met de directeuren po en rectoren vo van de scholen het managementteam. De structuur van de stichting en de bevoegdheden van bestuurder en managementteam zijn beschreven in het managementreglement Namens het college van bestuur en algemeen managementteam laten we u hierbij weten dat Remco Prast de Aloysius Stichting gaat Schoolgids. Samenwerking Aloysius Stichting Medezeggenschapsraad Samenwerking...d 'Koers VO' Actueel Kalender Laatste nieuws Nieuws. Over deze site. Zoeken. Sitemap. Disclaimer. Contact. Kompas College. Borgtweg 1.

Berend Pastoor nieuw bestuurslid Zone

 1. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of ruggespraak. De te behandelen stukken worden aangeleverd door medewerkers binnen de stichting die hier bevoegd en verantwoordelijk voor zijn. Daar waar nodig hebben deze medewerkers of heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten
 2. Elk Pleysier College daagt de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen met onderwijs op maat. Wij verzorgen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso cluster vier) aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden.Onze leerlingen hebben een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek en dagen ons elke dag uit het beste uit onszelf te halen
 3. Beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit PO en VO met ingang van 1 juni 2021 (of z.s.m. daarna) (werktijdfactor 0,8 gesprek met het college van bestuur en de directeuren. kwaliteit van het onderwijs en de koers en ambitie van De Hoeksche School. Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 4. Bestuur Het College van Bestuur geeft leiding aan de Almeerse Scholen Groep. Het College doet dat op basis van een reglement dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld. Herbert Griffioen is de voorzitter van het College van Bestuur en Susanne Olivier is lid van het College van Bestuur. Alle medewerkers van de Almeerse Scholen Groep vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van.
 5. Het College van Bestuur bestaat uit de heer G.J.M. de Lange (voorzitter) en B. van Nieuwenhuizen (lid). In het reglement van het College van Bestuur zijn afspraken vastgelegd over hoe het College van Bestuur zijn rol als bevoegd gezag vervult. De functie van secretaris van het College van Bestuur wordt vervuld door B. de Hoop. Nevenfunctie

Marieke Dekkers - Lid college van bestuur

Standpunt bestuur inzake onderwijsstaking 6 november. 04 november 2019 - Lucas Onderwijs. Het college van bestuur is teleurgesteld over het resultaat dat bonden, PO-Raad, VO-raad en minister afgelopen vrijdag zijn overeengekomen. In het convenant wordt gesproken over 460 miljoen euro incidenteel extra geld voor 2020 en 2021 Lydia Taihuttu | Randstad | Communicatiemedewerker bij Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO | 500+ connecties | Volledig profiel van Lydia op LinkedIn en bekijken en connectie make Lucas Onderwijsprijs. De Lucas Onderwijs Prijs: een impuls voor ontwikkeling en innovatie. Sinds 2012 worden innovatieve projecten of tot ontwikkeling aanzettende prestaties beloond met een prijs. In de maand november krijgen de clusterdirecteuren po en de regiodirecteuren vo de gelegenheid om bij het College van Bestuur voordrachten te doen Met Koers 2025 heeft Stichting Carmelcollege een eigen visie op de kwaliteit van onderwijs ontwikkeld. Deze Koers 2025 wordt op instellingsniveau verder uitgewerkt in een eigen beleidsplan, de Kadernota 2025. De rector legt periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag. Voor Carmelcollege Gouda is De Roo op zoek. Bestuur. Thorbecke Voortgezet Onderwijs is een openbare school. Het Bevoegd Gezag is Stichting BOOR. Voor het Voortgezet Onderwijs is de contactpersoon namens het bestuur mevrouw A. de Visch Eybergen (lid College van Bestuur). Postadres Postbus 23058 3001 KB Rotterdam 010-254 08 00. info@stichtingboor.nl. Bezoekadres Schiekade 34 4e verdieping.

College van bestuur - SCOL Leide

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor het College van Bestuur, en de werkgeversrol vervullen voor het College van Bestuur (reglement). De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van maximaal acht jaar. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar. Rotterdam Area, Netherlands. Samenwerkingsverband Koers VO is het netwerk Passend Onderwijs in Rotterdam en omgeving. 55.000 leerlingen uit 14 gemeenten gaan naar één van de ruim 110 middelbare scholen in dit gebied. Met elkaar zorgen deze scholen ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en. Het gesprek stimuleren, de bewustwording doen groeien en beweging creëren. Want een betere governance van samenwerkingsverbanden zal de realisatie van de doelen van Passend Onderwijs dichterbij brengen. Daarvan ben ik overtuigd. Naast associee bij B&T is Marieke Dekkers tevens lid van het college van bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO Open Brief van het College van Bestuur. Het fundament onder de Strategische Koers, dáár moeten we het over gaan hebben , dat is de oproep die je als voorzitter van de CMR, deze week doet via WIN. Die oproep komt op een goed moment, nu we in een fase komen dat alle opleidingsteams met de ambities uit de Strategische Koers aan de slag gaan

Comenius colleg

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op bijna 50 schoollocaties verzorgen wij een breed onderwijsaanbod. Onze scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal begeleiden we met ongeveer 4.200 collega's ruim 37.000 leerlingen in hun leerproces. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een. Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep benoemt Herbert Griffioen tot voorzitter College van Bestuur en Barbara Dijkgraaf tot lid College van Bestuur. Tags: Almeerse Scholen Groep. College van Bestuur. Lees verder. over Nieuwe samenstelling College van Bestuur Almeerse Scholen Groep Het Kompas College is een VSO-school voor alle leerlingen van RIJ de Hartelborgt. Hier verblijven jongeren die strafrechtelijk veroordeeld zijn of in afwachting zijn van een opgelegde maatregel, binnen een gesloten setting Als voorzitter college van bestuur werk je intensief samen met je collega bestuurder, het team van het bestuursbureau en met de directeuren. Gezamenlijk vertaal je het strategisch beleid naar schoolniveau, waarbij je werkt vanuit de gemeenschappelijke kernwaarden, de solidariteitsgedachte en met oog voor de verschillen op elke school

Het OMO-bureau ondersteunt de Raad van Bestuur en de scholen. Algemeen directeur in 2020 is de heer Rob van Eijck, concerncontroller is de heer Patrick van Rossum. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO-bureau in 2020 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs' Met Koers 2025 heeft Stichting Carmelcollege een eigen visie op de kwaliteit van onderwijs ontwikkeld. Deze Koers 2025 wordt op instellingsniveau verder uitgewerkt in een eigen beleidsplan, de Kadernota 2025. De rector legt periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag Lid college van bestuur Veluwse Onderwijsgroep, Apeldoorn januari 2008 okt 2010 7 VO scholen, 15 PO scholen, 1 SBO school, 10.000 leerlingen, 1080 FTE, 4 geme enten x Portefeuille personeel, onderwijs, kwaliteitszorg en IC Hij/zij is goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op dit gebied en weet deze te vertalen naar kansen en risico's voor het VO en MBO. Met zijn/haar kennis van ICT en digitalisering weet dit lid als sparringpartner op te treden voor het College van Bestuur

Karin Pullen nieuwe voorzitter College van Bestuur van

 1. vacature Twee leden RvT COG (Christelijke Onderwijs Groep) Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) is de overkoepelende stichting van het Arentheem College, Het Perron, Knooppunt Techniek, ROC A12, UPGRADE en het organisatieonderdeel Bestuur en Bedrijfsvoering. Het COG biedt MBO aan en alle niveaus van het voortgeze
 2. De bestuurlijke regelingen van LMC-VO zijn openbaar en staan op de website van LMC-VO, www.lmc-vo.nl. Dit betreft de statuten, de reglementen voor de commissies van de Raad van Toezicht, de werving- en selectieprocedure en de profielen van de Raad van Toezicht, het reglement voor het College van Bestuur en het toetsingskader van LMC-VO
 3. Vacatures College van bestuur onderwijs. Zoeken binnen 295.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: College van bestuur onderwijs - is makkelijk

BOOR Bestuur - College van bestuu

Hoorcollege 1 BPS. Bestuur, Poliiek en samenleving zijn los van elkaar niet denkbaar en ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Met boeiende inzichten vanuit de (vergelijkende) poliicologie en de bestuurskunde. Enkele basisbegrippen: B: Bestuur/besturen, openbaar bestuur, governance, muli-level governance, publiekheid (privaat) P: Poliiek, besluitvorming, conlict, macht, machtsbronnen, invloed. College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur:H.A. (Inge) Vaatstra, MSc Lid College van Bestuur:D.H. (Daan) van de Voort, MS Voorzitter college van bestuur, De heer drs. C.J. Elsinga. Lid college van bestuur, De heer A. de Wit . Besluit (raad van toezicht) De raad van toezicht keurt de jaarrekening 2018 goed met een positief saldo van € 2.869K en gaat akkoord met een verwerking van voornoemd saldo aan de reserves conform het voorstel resultaatbestemming. Zwolle, 25. Vertegenwoordiging bestuur stichting OPOD . Graag informeren wij u over wijzigingen in de bestuurlijke vertegenwoording van stichting OPOD. Niek Barendregt, huidig Voorzitter College van Bestuur, heeft een andere baan aangenomen en daarmee per 1 mei 2021 niet langer werkzaam zal zijn voor de stichting College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en geeft leiding aan de directeuren en het bestuursbureau. Dit gebeurt mede op basis van ons Koersplan voor 2019 - 2022 De kracht van verschil. De bestuurder is mevrouw Jonna Merkx. Vanuit haar functies als Voorzitter College van Bestuur van is zij ook Voorzitter bestuur.

Video: Lucas Onderwijs - Organisati

BOOR Bestuur - Bestuu

 1. Jaarverslag 2020. Elk voorjaar publiceert Pleysier College een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar. 2020 was voor het Pleysier College wederom een jaar in het kader van het Koersplan 2019-2023, met doorontwikkeling van onze onderwijskwaliteit. Onderstaand is onder meer het jaarverslag 2020 te downloaden
 2. Voorzitter college van bestuur - LMC Voortgezet Onderwijs. 9 maanden geleden Arbeidsvoorwaarden. LMC-VO zoekt een allround bestuurder met hart voor onderwijs en een brede maatschappelijke oriëntatie passend bij de complexiteit en diversiteit van een grote de koers voor de (middel)lange termijn uit te zetten en te bewaken. Gezien het.
 3. 4 2 De Raad van Toezicht van MOVARE Onderwijsstichting is op zoek naar een inspirerende en toegankelijke Voorzitter College van Bestuur (m/v) (0,8 tot 1,0 FTE) en Lid College van Bestuur (m/v) (0,8 tot 1,0 FTE) Volgend op een periode van herstructurering van MOVARE o.l.v. een interim-bestuurder en een interim-directeur van het stafbureau zal uiterlijk per 1 augustus 2015 een nieuw tweehoofdig.

College Van Bestuur zoekt een Lid college van bestuur in

 1. Almende College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum
 2. Voor de ondersteuning van het college en de scholen zorgt OVO Service. OVO Zaanstad gaat zorgvuldig te werk in het bepalen van het beleid voor stichting en scholen. Via de medezeggenschap kunnen medewerkers, leerlingen en ouders invloed uitoefenen. Als toezichthouder op het beleid van het College van Bestuur kijkt de Raad van Toezicht kritisch mee
 3. College van Bestuur, de heer Jan Jacob van Dijk, is op 1 juni jl. gestart. Toekomstig Perspectief In 2017 hebben we het fundament gelegd voor het nieuwe Strategisch Perspectief 2018-2021. De doelen uit het huidige Strategisch Perspectief 2015-2018 zijn geëvalueerd en het proces om tot een nieuwe strategische koers te komen is beschreven

Lid College van Bestuur - Stichting Fioretti Teylingen

Samenvatting van het College van Bestuur 11 1.1 Doelstellingen College van Bestuur ; 1.2 • Honorering van de Raad van Toezicht • Governancecode VO 2. Besturing 14 2.1 Horizontale dialoog : 2.2 Tegenspraak. 3 Aan de basis van 2019 ligt de koers van de scholengemeenschap zoals beschreven in het Strategisch Perspectie Profiel Lid College van Bestuur. Het lid College van Bestuur (CvB) is samen met de voorzitter CvB collegiaal bestuurlijk verantwoordelijk voor de Onderwijsgroep Amersfoort (OGA). Aangezien de voorzitter CvB een achtergrond in het VO heeft, kan de nieuwe collega heel goed uit een andere (maatschappelijke) sector komen; daar waar sprake is van. VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk. Vacatures. Docent LO 0,8-1 fte (tijdelijke ziektevervanging) >> docent wiskunde 2e gr >> docent scheikunde 2e gr >> onderwijsassistent (1) >> Bekijk alle vacatures >> * DE HAAGSE ONDERWIJS ACADEMIE >> Vacature Lid College van Bestuur >> LID COLLEGE VAN BESTUUR. VO Haaglanden via Wesselo & Partners 's-Gravenhage De Raad van toezicht van VO COLLEGIAAL BESTURENIn het verlengde van de ambitieuze koers heeft de raad... ;Bewezen track record op vernieuwing dienstverlening; Bestuurlijke.

BOOR Bestuur - Nieuw

De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde onderwijsconcept, maar kennen daarentegen een sterke verbondenheid met de identiteit van VO Haaglanden. Via frequente rectoren/directeuren vergaderingen, conferenties met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, commissiebijeenkomsten, gezamenlijk voorwoord college van bestuur 3 verslag raad van toezicht 4 1. organisatie 8 1.1 terra 8 1.2 identiteit, visie, missie en besturingsfilosofie 9 1.3 strategische beleidsdoelen 11 1.4 kerncijfers 12 2. onderwijs 14 2.1 onderwijsontwikkelingen vo 14 2.2 onderwijsontwikkelingen mbo 19 2.3 examinering 24 2.4 projecten 2 Eerst geven we een samenvatting van de strategische koers van SCOL, en beschrijft de school de eigen missie/visie, 9.2 De doorgaande lijn van PO naar VO versterken Drie keer per jaar rapporteren de directeuren aan het college van bestuur door middel van een Management Rapportage:.

Strategische Koers 2018-2022 - SCOL Leide

De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen. Over dit laatste verwachten we morgen duidelijkheid, aldus de VO-raad Profiel/Stichting OZHW voor PO & VO/lid College van Bestuur/6 januari 2017 8 van 12 De competenties voor het College van Bestuur Competentie Uitwerking Inspirerend en uitdagend leiderschap Inspirerende toonzetting, een uitdagende koers op basis van interne en externe ontwikkelingen Houdt vol en gaat consequenties, ook voor zichzelf, niet uit de. College van Bestuur ziet toe op realisatie van gemaakte (resultaat)afspraken. • geeft richting en leiding aan de VO school, geeft leiding aan de medewerkers en • oefent een richtinggevend invloed uit op de strategische koers van de scholengroe

Namens het college van bestuur en algemeen managementteam laten we u hierbij weten dat Remco Prast de Aloysius Stichting gaat verlaten. Per 1 oktober is Remco benoemd als lid College van Bestuur.. Externe nevenfuncties leden College van Bestuur 2019 De gekozen uitwerking van de strategische koers zette CITAVERDE College door binnen de themalijnen Onderwijs, De AOC's maken verder deel uit van de koepels MBO Raad en VO Raad. CITAVERDE College streeft ernaar om haar juridische structuur sober t Met ingang van 1 november treedt Simone Fredriksz toe tot het bestuur van Albeda. Zij volgt Anky Romeijnders op die Albeda per 1 januari 2021 gaat verlaten vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Simone gaat verder invulling geven aan de reeds ingezette strategische koers 'Albeda Zet de Toon' en neemt de portefeuille Onderwij.. stuurslid van De Maatschappij, regio Zaanstreek-Waterland. Alle nevenfuncties van het Col-lege van Bestuur zijn onbezoldigd. De hoogte van het salaris van de leden van het College van Bestuur van OVO Zaanstad is gebaseerd op de cao bestuurders VO. Een uitgebreid overzicht van de bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen op pagina 48 Het College van Bestuur voelt er niet voor om samen met de Centrale Medezeggenschapsraad de mening van docenten te peilen. om de aanleg van een rondweg mogelijk te maken. Architect Gerard van den Belt tekende in 1991 het ontwerp vo Bootcampus. De Strategische Koers moet studenten allerlei voordelen bieden

De Raad van Toezicht toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht moet belanghebbenden kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur. Jaarverslag RvT 2019 Jaarverslag RvT 2020 Lid College van Bestuur dat zij of hij zelfbewust en beheerst de dialoog weet aan te gaan en anderen de ruimte geeft zonder de bestuurlijke koers van OVO Fryslân-Noord uit het oog te verliezen. BeteoR is een adviesorganisatie voor het onderwijs (PO, VO, SO, MBO-ROC),. LID COLLEGE VAN BESTUUR. VO Haaglanden via Wesselo van de directie- en managementposities;vertegenwoordigen van VO... 7 dagen geleden geplaatst 36 - 40 uur WO Teamleider vmbo onderbouw. De Samen met de collega-teamleider Haarlem en de clustermanager zet je de koers 43 dagen geleden geplaatst 36 - 40 uur WO Teamleider. Het College van Bestuur bestaat momenteel uit één bestuurder. De statuten bieden ruimte aan een meerhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur vormt samen met de directeuren PO en de directeur VO het directieberaad. Op organisatorisch en bedrijfskundig gebied wordt het College van Bestuur ondersteund door het stafbureau

Bestuur - Auror

Stichting Fioretti Teylingen is op zoek naar een stevig, veranderkundig lid College van bestuur. De sinds 2000 vanuit een fusie ontstane Stichting Fioretti Teylingen is van onderscheidende betekenis voor de leerlingen en samenwerkingspartners in de regio Duin en Bollenstreek Daardoor zijn onze drie scholen verschillend en vaart iedere school haar eigen koers binnen het onderwijskundig concept van het Christiaan Huygens College. Bij het Christiaan Huygens College werken zo'n 360 medewerkers, verdeeld over de scholen, het centraal bureau en het College van Bestuur

Vera Van Dam - secretaresse College van Bestuur

K+V Onderwijs en Kinderopvang, bevlogen en eigentijds . We geloven in de kracht van de mens. Dat leiderschap en mensen die elkaar aanvullen nieuwe perspectieven kunnen brengen, verandering en groei kunnen verwezenlijken, voor elkaar, voor de organisatie en vooral voor hun omgeving. Onze missie is om daar een essentiële rol in te spelen Bestuur. Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg Postbus 574, 5000 AN Tilburg Tel: 013 - 595 55 00 E omo@omo.nl W www.omo.nl. School. Zwijsen College Postbus 134 5460 AC Veghel. Prins Willem Alexander Sportpark 15 5461 XL Veghel Tel: 0413 - 366941 E info@zwijsencollege.nl W www.zwijsencollege.n College van Bestuur Het College van Bestuur kent een collegiale bestuursvorm, waarbij ieder zijn/haar aandachtsgebied en regio heeft. Van ieder afzonderlijk lid wordt een actieve betrokkenheid verwacht bij Fontysbrede thema's zoals ICT, grote investeringsprojecten en kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd, (deels) in aanwezigheid van het college van bestuur. De verbeteracties uit deze zelfevaluatie worden opgepakt in 2020. Daarbij is ook uitgebreid stil gestaan bij de verhouding en samenwerking tussen college van bestuur en raad van toezicht

Bureau Koers VO - Koers VOBerend Pastoor nieuw bestuurslid Zone