Home

Atoommassa

De atoommassa is het gemiddelde van de isotopen in het element. Bijna altijd heeft een element verschillende isotopen. Bijvoorbeeld broom bestaat uit ongeveer de helft uit isotopen met massagetal 79 en en de andere helft isotopen met massagetal 81. De atoommassa van het element wordt daardoor: 80 u (Nou ja:79,9) Chemische elementen gesorteerd op Atoom massa. Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van Atoom massa. en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten. De tabel hiernaast benoemt de chemische elementen van het periodiek systeem en rangschikt ze op Atoommassa (gewicht). Het eerste element is Waterstof en het. Atoommassa is de massa van een specifieke isotoop van gegeven atoom, maar het wordt ook in een verkeerde betekenis gebruikt om het gemiddelde gewicht te beschrijven van een monster van verschillende isotopen van hetzelfde element, wat eigenlijk relatieve atoommassa of atoomgewicht heet Atoommassa of atomaire massa eenheid De massa van een hoeveelheid stof wordt bepaald door het aantal atomen en de atoomsoorten die in de stof voorkomen. Omdat atomen erg klein zijn wordt de atoommassa niet gemeten in de eenheden gram of kilogram. De eenheid die we gebruiken voor de massa van atomen en moleculen is de atomaire massa -eenheid (u)

De atoommassa (ma) is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u). De nuclidenmassa van een nuclide is de atoommassa hiervan. De nuclidenmassa is bij benadering een geheel getal, namelijk het massagetal van het nuclide Atoommassa. Zoals de naamaangeeft, is de atoommassa de massa van een atoom, uitgedrukt in atomairemassa eenheden(u). Elk isotoop van een scheikundig element heeft een andereatoommassa. De atoommassavan een element als geheel is gedefinieerd als het gewogen gemiddelde van deatoommassa's van alle natuurlijke isotopen, waarbij de relatieve.

atoommassa is gewoon de massa: in kg, g, ton, whatever relatieve atoommassa is als volgt: één atoom koolstof-12 heeft een massa van '12', en zo kan je alle andere massa's in termen hiervan uitdrukke De atomaire massa-eenheid, afgekort als u, ame of amu, in het Nederlandse Meeteenhedenbesluit de geünificeerde atomaire massa-eenheid genoemd, of de dalton, naar de scheikundige John Dalton, is een eenheid om atoommassa's en moleculaire massa's in uit te drukken. Omdat atoommassa's zeer klein zijn in vergelijking met de SI-eenheid kilogram, is hiervoor een speciale eenheid gedefinieerd. Deze eenheid is zo gekozen dat de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden.

Protonen, electronen, neutronen, atoomnummer, massagetal, atoommassa, ion, scheikunde.Zeker slagen voor je eindexamen scheikunde? Meld je aan voor de online. De atoommassa van een element als geheel is gedefinieerd als het gewogen gemiddelde van de atoommassa's van alle natuurlijke isotopen, waarbij de relatieve aanwezigheid, de mate waarin elk isotoop verhoudingsgewijs voorkomt op aarde, de wegingsfactor is. Dit gemiddelde wordt in tabellen meestal aangeven met de relatieve atoommassa Atoommassa: Atoommassa is de totale massa van nucleonen aanwezig in de kern van een atoom. Isotopes . Relatieve atoommassa : relatieve atoommassa wordt berekend met behulp van de massa's en de procentuele overvloed van alle isotopen van een element. Atoommassa: Atoommassa wordt voor elke isotoop afzonderlijk berekend door massa's nucleonen toe te voegen

Ar(C) = 12,0 u / 1 u = 12,0 Voor berekeningen ronden we de atoommassa s meestal eerst af tot op 1 decimaal. Voorbeelden. H 1,0 u 1,0. 5. Chemisch rekenen 1. Atoommassa De SI-eenheid van massa is het kilogram (kg). De massa-eenheid die we voor atomen gebruiken is u (unit). 1 27 1 u 1,66 10 kg m 6 C-nuclide m(h) = 1,0 u m(o) = 16,0 u m(c Het arrangement 2- atoommassa, molecuulmassa en ionmassa is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie

Atoommassa is ook bekend als atoomgewicht . Atomaire massa is de gewogen gemiddelde massa van een atoom van een element op basis van de relatieve natuurlijke abundantie van de isotopen van dat element. Het massagetal is een telling van het totale aantal protonen en neutronen in de atoomkern About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. De gemiddelde atoommassa van dat element wordt dan bepaald door de verhouding tussen die diverse isotopen. De waarden kun je normaal in tabellen vinden. a.m.e. Atomaire massa-eenheid De massa van de materie (haar gewicht, zeg maar voor het gemak) zit voor het allergrootste deel in de kerndeeltjes, de protonen en neutronen Atoommassa is de massa van een specifieke isotoop van gegeven atoom, maar het wordt ook in een verkeerde betekenis gebruikt om het gemiddelde gewicht te beschrijven van een monster van verschillende isotopen van hetzelfde element, wat eigenlijk relatieve atoommassa of atoomgewicht heet absolute atoommassa :De absolute atoommassa is de werkelijke massa van het atoom uitgedrukt in kilogram Chemische elementen gesorteerd op Atoom massa. Atoommassa en Atoomnummers zijn de twee uitdrukkingen die veelvuldig worden gebruikt in de concepten chemie en natuurkunde. Om de essentiële factorconcepten van de wetenschap te begrijpen, behouden al deze uitdrukkingen de nodige betekenis. De meeste situaties waarin deze twee zinnen moeilijk zijn voor de ouders, wisselen ze elke deze zinnen uit

6 Atoommassa - mlochemi

Chemische elementen gesorteerd op Atoom mass

 1. es the character of the element, just as the magnitude of the molecule deter
 2. Die atoommassa, met verwysing na sekere isotope van 'n chemiese element, is die massa van een atoom van die isotoop uitgedruk in verenigde atoommassaeenhede (ame). Die ame is staan ook as 'n dalton (simbool: Da) bekend. Die atoommassa is so gedefinieër dat die atoommassa van koolstof-12 presies 12 ame is. Geen ander isotoop se massa werk uit tot 'n heelgetal nie, vanweë die effek van die.
 3. Nederlands: ·(natuurkunde), (scheikunde) (wiskunde) het kleinste deel van een element dat nog dezelfde eigenschappen van dat element bezit Het waterstofatoom is het kleinste atoom dat er bestaat.··↑ atoom in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen.
 4. Controleer 'atoommassa' vertalingen naar het Pools. Kijk door voorbeelden van atoommassa vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Atoommassa berekenen: 8 stappen (met afbeeldingen) - wikiHo

 1. Download deze Gratis Vector over Chloor chemisch element. chemisch symbool met atoomnummer en atoommassa. en ontdek meer dan 15 Miljoen Professionele Grafische Middelen op Freepi
 2. in atoommassa ook nog de bindingsenergie (uit de fameuze E=mc²) meegewogen wordt; zijn massagetal en atoommassa weliswaar twee duidelijk verschillende grootheden, maar zullen atoommassa en massagetal zelden duidelijk verschillen qua (afgeronde) getalgrootte. Bijvoorbeeld, de atoommassa van 56 Fe is 55,845 u Groet, Ja
 3. atoommassa v / m de massa van een atoom, uitgedrukt in de atomaire massa-eenheid u; Vertalingen 1. de massa van een atoom, uitgedrukt in de atomaire massa-eenheid u Duits:.
 4. Atoommassa Absolute atoommassa Relatief atoomgewicht De relatieve atoommassa relatieve atoommassa, dat wil zeggen een koolstof-atoom (kern heeft zes protonen en zes neutronen Een koolstofatoom, zoals koolstofatomen kan worden uitgedrukt door eenvoudig 12C) twaalfden van de massa als standaard, de feitelijke kwaliteit van andere atomen gezegde vergeleken met de waarden verkregen, is het soort.

atoommassa - 4nix.n

Atoommassa - 6 definities - Encycl

Atoommassa H Atoommassa - Wikipedi . derd met het massagetal wordt het massa-overschot genoemd. Het ligt tussen -0,1 en 0,22. Van deuterium bijvoorbeeld is de. De meest voorkomende stabiele isotoop van waterstof (1 H) heeft slechts één proton en geen neutronen in de kern en wordt ook wel protium genoemd atoommassa. De atoommassa is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u). Elk isotoop van een scheikundig element heeft een andere atoommassa. De atoommassa van een element als geheel is ged [..] Bron: nl.wikipedia.org De atoommassa of het atoomgewicht is het decimale getal, het aantal significante cijfers varieert volgens de tabel, maar de waarde ligt rond de 12,01. Deze waarde op een periodiek systeem wordt gegeven in atomaire massa-eenheden of amu , maar voor scheikundige berekeningen schrijf je de atomaire massa meestal in termen van gram per mol of g / mol. De atoommassa van koolstof zou 12,01 gram per.

Waterstof. Waterstof is het eerste element van het periodiek systeem.Onder normale omstandigheden is het een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, gevormd door diatomaire moleculen; H 2.Het waterstofatoom, aangeduid als H, bevat een kern met een proton en het bevat een een elektron De atoommassa is ongeveer gelijk aan het massagetal. Het massagetal is de som van protonen en neutronen in de kern. De atoommassa is het getal dat je gebruikt bij chemische berekeningen. De atoommassa is het gemiddelde van de isotopen in het element. Bijna altijd heeft een element verschillende isotopen

atoommassa - 4nix

Onder de absolute atoommassa verstaat men de massa van een enkel atoom uitgedrukt in grammen. Voor waterstof bedraagt dit 0,0000000000000000000000017 g.Met deze kleine massa's te rekenen in de natuur- en scheikunde zou vrij zinloos zijn In 1969 rangschikte Dimitri Mendelejev de elementen in een tabel volgens stijgende atoommassa, groeperen van atoomsoorten met gelijkaardige chemische eigenschappen. Na groepering bleek er een periodiciteit in te zitten. 5.2 Het Periodiek Systeem van de Elementen (PSE) Elektronenconfiguratie en rangnummer In het Periodiek Systeem van de Elementen of het PSE bezitten opeenvolgende elementen. Gebruik de gemiddelde atoommassa om massaberekeningen te maken met elementen en verbindingen. Het getal tussen haakjes na de atoommassa geeft de onzekerheid van het laatste cijfer aan. Als de atoommassa bijvoorbeeld 1,0173 (4) is, betekent dit dat typische monsters variëren binnen een bereik van 1,0173 ± 0,0004 Chemie Centraal/Atoommassa. Een van de eigenschappen van een element is de atoommassa, de massa van een atoom. Voor een bepaald isotoop van het element is dit eenvoudig gedefinieerd. Men drukt de atoommassa uit in een eenheid die atomaire massaeenheid wordt genoemd en voorgesteld wordt door het symbool u en die gelijk is aan 1/12e van de massa. De atomaire massa-eenheid, ook wel de dalton genoemd naar de scheikundige John Dalton, is een eenheid om atoommassa's en moleculaire massa's te benoemen. De definitie luidt: de atomaire massa-eenheid is 1/12 e van de massa van één koolstof-12 atoom. Naast de officiële afkorting u (van het Engelse unit), wordt ook wel Da (van Dalton) gebruikt

2.1 - atoommassa en molecuulmass

hoofdstuk rekenen in de chemie. absolute en relatieve massa. (absolute) atoommassa: de massa van atoom. symbool: ma eenheid: of kg. atoommassa heel klei [relatieve atoommassa, naamgeving moleculen, naamgeving zouten, waterstofbruggen, rekenen met mol] Gebruik bij deze opdrachten BINAS-tabellen 25 / 40A / 66B / 99. Relatieve atoommassa In de natuur komen van bijna alle atomen verschillende isotopen naast elkaar voor Het aantal atomen in 1,0 mg Rb-87 kun je berekenen met de atoommassa. In BINAS tabel 25 kun je vinden dat één atoom een massa van 86,90919 u heeft. Met u = 1,66054·10-27 kg (atomaire massaeenheid BINAS tabel 7) kun je berekenen dat dit overeenkomt met 1,4430·10-25 kg. Het totaal aantal atomen in 1,0 mg is du Atoomeconomie berekenen Wat is atoomeconomie? En hoe bereken je dit? Dat leg ik uit in onderstaande video. Daarnaast vind je onder de video nog enkele oefenopgaven. Stappenplan Stel de reactievergelijking op. Bereken de atoommassa's van de beginstoffen (BINAS 98 en 99). Bereken de totale massa van de beginstoffen uit door de atoommassa's te vermenigvuldigen met Atoomeconomie Read More Atoommassa Berekenen Voorbeeldenin Atoombouw. Van ieder element zijn verschillende samenstellingen mogelijk, waardoor men in het periodiek systeem een gemiddelde laat zien voor de massa van een atoom waarin een gemiddelde van de verschillende isotopen te vinden is. De manier waarop dit wordt bepaald en berekend, wordt in deze video behandeld

[relatieve atoommassa, naamgeving moleculen, naamgeving zouten, waterstofbruggen, rekenen met mol] Relatieve atoommassa 1) In BINAS 25 vind je het volgende: Cu-63 62,92960 u 69,17 % Cu-65 64,92779 u 30,83 % De relatieve atoommassa is dan: of 69,17 % ∙ 62,92960 + 30,83 % ∙ 64,92779 100 % = 63,54 Elementen worden gecreëerd in sterren (voor zover ik weet...). Hoe groter de zon (in massa), des te groter de atoommassa van het element dat gevormd kan worden (door kernfusie, temperatuur en druk). Er zijn in het heelal zonnen die veel groter zijn dan onze zon (b.v. Betelgeuze in Orion). Zouden daar dan ook superzware elementen (superatomen) kunnen ontstaan Waterstof heeft een atoommassa van 1,008 u. 1 mol waterstofatomen heeft een massa van 1,008 g. Zuurstof heeft een atoommassa van 15,99 u. 1 mol zuurstofatomen heeft een massa van 15,99 g. Zilver heeft een atoommassa van 107,9 u. 1 mol zilveratomen heeft een massa van 107,9 g. Uranium heef.. Introductie & atomen introductie atoomnummer: aantal protonen atoommassa: aantal protonen neutronen aantal elektronen: aantal protonen bij neutraal atoo absolute atoommassa vs relatieve atoommassa. relatieve molecuulmassa's = som alle relatieve atoommassa's in molecuul. formules: massaprocent (m%) volumeprocent (V%) procent (%) promille. ppm = parts per million → m (opl stof)/ m (oplossing) x 1 06 ppb = parts per billion → m (opl stof)/ m (oplossing) x 1 09. N = n. Na (getal Avogadro.

Met de 'atoommassa' wordt vaak de gemiddelde atoommassa bedoeld. In tabel 99 van BINAS staat voor chloor een gemiddelde atoommassa van 35,45 u. 05 Bereken met behulp van dit gegeven in welke percentages beide isotopen voorkomen in de natuur. Gebruik voor de massa van de isotopen de afgeronde massa op 1 decimaal. OPGAVE 2-mei-2014 - Deze pin is ontdekt door Y Verrijdt. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest H6 - Quiz. DRILOEFENINGEN 14-15 jarigen. ATOOMMASSA EN MOLECUULMASSA. Begrippen atoommassa en molecuulmassa. De relatieve atoommassa uit absolute atoommassa. Absolute atoommassa uit relatieve atoommassa. Relatieve molecuulmassa

Relatieve atoommassa en atoommassa - Wetenschapsforu

De atoommassa (m a) is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u). De nuclidenmassa van een nuclide is de atoommassa hiervan. De nuclidenmassa is bij benadering een geheel getal, namelijk het massagetal van het nuclide. De nuclidenmassa verminderd met het massagetal wordt het massa-overschot genoemd KEMIA.nl Chemisch rekenen 1 4 havo Massagetal en atoommassa 1 Geef het massagetal van een 11B atoom. 2 Geef de massa van een 11B atoom in u. 3 Geef de massa van een 11B atoom in gram.Geef drie significante cijfers. 4 Bereken de gemiddelde atoommassa van booratomen in u in vier significante cijfers. Controleer je antwoord met Binas-99 Atoomnummer Atoommassa. H waterstof 1 1, He helium 2 4, C koolstof 6 12, N stikstof 7 14, O zuurstof 8 16, Al aluminium 13 26, Fe ijzer 26 55, Cu koper 29 63, Zn zink 30 65, Ag zilver 47 107, Au goud 79 196, Tabel 7: verbrandingswarmte Vertalingen in context van atoommassa in Nederlands-Spaans van Reverso Context: Molecuulgewicht: 76,12 (Volgens de 1999 International relatieve atoommassa

Periodiek Systeem van de Elementen A3 formaat

Atomaire massa-eenheid - Wikipedi

Atoommassa: drukken we uit in Kg. - Proton = - Neutron = - Elektron = verwaarloosbaar. Als het atoomnummer en het massagetal van een element bekend zijn, kun je de atoommassa berekenen. Dit druk je uit in Kg. Omdat dit een onhandige rekeneenheid is gebruiken we een kleinere eenheid hiervoor: de atomaire massaeenheid u atoommassa Huiswerkvragen: Exacte vakken. Stel dat je 1000 Mg-atomen hebt, dan heb je 788 Mg-24-atomen, 101 Mg-25-atomen en 111 Mg-26-atomen met een totale massa va Vertalingen van 'atoommassa' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

1 Het atoom - scheikunde - Scheikundelessen

De atoommassa van het element Chloor baseert zich op de massagetallen van de verschillende isotopen die het element heeft. Je zou misschien denken dat het gemiddelde 36 is, maar dat klopt niet. In de natuur komt namelijk drie keer zoveel 35 Cl voor als 37 Cl. Uiteindelijk kun je berekenen dat de gemiddelde atoommassa van Chloor ongeveer 35,5 is De atoommassa (m a) is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).. De nuclidenmassa van een nuclide is de atoommassa hiervan. De nuclidenmassa is bij benadering een geheel getal, namelijk het massagetal van het nuclide. De nuclidenmassa verminderd met het massagetal wordt het massa-overschot genoemd. Het ligt tussen -0,1 en 0,22. Van deuterium bijvoorbeeld is de. De atoommassa fan in elemint as gehiel is definiearre as de woegen trochsneed fan de atoommassa's fan alle natuerlike isotopen, wêrby't de weachfaktor fan in isotoop de relative oanwêzichheid op ierde is. Dizze trochsneed wurdt meastal oanjûn as de relative atoommassa De atoommassa wordt weergegeven in het aantal U. Dat is hetzelfde als gram per mol. De atoommassa is dus 25,468 U. Conclusie De atoommassa van magnesium is 25,5 U. (In significante cijfers -> gekregen gegevens 29,7 cm Mg = 0,292 gr.) Eigenlijk is dit 24,31 U (Binas). Mijn uitkomst zit er dus na de significantie ongeveer 1,2 U boven Kontrollér oversættelser for 'atoommassa' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af atoommassa i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik

 1. Atoommassa. De Atoommassa is het gewicht van een Atoom. De eenheid van de Atoommassa wordt uitgedrukt met een U. Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen
 2. Wat is het massagetal? Het massagetal is de som van het aantal protonen en neutronen in een atoomkern. In Binas-tabel 25 of ScienceData-tabel 1.11 vind je de massagetallen van een groot aantal atoomsoorten. De meeste atomen kunnen meerdere massagetallen hebben. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het aantal neutronen in de kern kan variëren
 3. Gemiddelde atoommassa: massa van de isotopen van de atoom gemiddeld, rekening houdend met het percentage dat in de natuur voorkomt, kan een gebroken getal zijn. Het massagetal is dan geen gebroken getal maar een som van protonen en neutronen. 3 Groepen 1. Metalen: Opgebouwd uit metaal-atomen. 2. Zouten: Opgebouwd uit metaal + niet-metaal atomen.
 4. Atoommassa : Zoals de naam aangeeft is de atoommassa de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden u (relatieve atoommassa!). Elke isotoop van een scheikundig element heeft een andere atoommassa. Het massagetal van een isotoop geeft aan hoeveel deeltjes er zich in de kern bevinden
 5. › Chemisch rekenen › vraag over atoommassa berekenen. Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 2 weken geleden door Peters. 4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4) Auteur. Berichten. 22 maart 2021 om 18:40 #2338 Reageer. pip
 6. Puzzelwoordenboek. We hebben geen woorden gevonden voor de omschrijving Atoommassa maar hebben wel omschrijvingen gevonden waar Atoommassa het antwoord kan zijn: Chemische grootheid. Term uit de kernfysica
Telluur - Wikipedia

Verschil tussen relatieve atoommassa en atoommassa - 2021

5 Atoombouw. Elk atoom bestaat uit: neutronen, protonen en elektronen. Atomen van één element hebben allemaal hetzelfde aantal protonen. In een neutraal atoom is het aantal elektronen altijd gelijk aan het aantal protonen. Er zijn 92 elementen in de natuur. Er zijn nog circa 25 in een laboratorium gemaakt, deze zijn niet stabiel Ik heb een vraagje betreft het atoommassa getal dat u gebruikt voor 210 Po. In het filmpje staat er dat het atoommassa van 210 Po gelijk is aan 209,98288 u, maar in mijn BINAS (6e editie tabel 25A atoomnummer 84) staat dat 210 Po gelijk is aan 209,98286 u. Ik zie verder ook dat u voor 206 Pb ook een net wat andere waarde aanneemt Als je de hoeveelheid van een bepaalde stof weet, kan je de massa van de atomen (atoommassa) in een molecuul bij elkaar optellen. Dan krijg je de molecuulmassa uitgedrukt in 'u', oftewel g/mol. Dit is de hoeveelheid gram per mol. De individuele massa's kun je vinden in het periodiek systeem. Waterstof (H) heeft een atoommassa van 1,008 u De atoommassa's van koolstof en zuurstof zijn gegeven: H = 1g/mol O = 16g/mol. Er is nu 32 kg O2 nodig om 4 kg H2 te verbranden. Er ontstaat na de verbranding 36 kg H2O. Door nu de gehele vergelijking te delen door 4 kan bepaald worden hoeveel kg O2 er nodig is om 1 kg H2 te verbranden HCl heeft geen atoommassa want het is geen atoom maar een molecuul. De molaire massa van HCl is 36,46 g/mol

Periodiek systeemPeriodiek Systeem der Elementen (Periodic Tables of theKernenergiePPT - Bouw van atomen & ionen PowerPoint Presentation - IDTritium - WikipediaDe gaswetten, de algemene gaswet (Boyle-Mariotte, -Lussac

De atoommassa's van de elementen kunnen we terugvinden in het PS. Die atoommassa is het gemiddelde van de atoommassa's van de verschillende isotope nucliden van dat element rekening gehouden met de frequentie waarmee ze voorkomen. Van het element chloor komen in de natuur volgende isotopen voor: Isotope nuclide % voorkomen 35 17 Cl 75,76 % 37 17 C De atoommassa-eenheid is arbitrair gekozen en is nu gelijkgesteld aan 1/12de van de massa van het koolstof-12 isotoop en is gelijk aan 1, kg. Bv. Wat is de A r van Koolstof? Koolstof heeft een atoommassa = 19, kg A r(c)= (19, kg / 1, kg) = 12, Relatieve Molecuulmassa (M r) M r = een onbenoemd getal dat de verhouding weergeeft van de molecuulmassa tot de atoommassaeenheid Molaire massa en atoommassa zijn hetzelfde namelijk: de massa (in u) van een bepaalde atoom- of molecuulsoort. Wat er met relatieve atoommassa wordt bedoeld weet ik niet. Ik denk dat dit bij een bepaalde opgave hoort? Misschien wordt er in de opgave uitgelegd wat ermee bedoeld wordt? Rumeysa Zulal Cakmak reageerde op zondag 28 okt 2018 om 21:4 Vraag: Wat is het verschil tussen de atoommassa en massagetal? Als je apparaat niet snel begint met afspelen, kun je het misschien opnieuw starten. Video's die je bekijkt, kunnen aan de kijkgeschiedenis van de tv worden toegevoegd en de aanbevelingen op de tv beïnvloeden