Home

Euratom geschiedenis

Euratom-Verdrag - Euratom Treaty - xcv

Bij het Euratom-Verdrag , officieel het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , is de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie opgericht . Het werd ondertekend op 25 maart 1957, tegelijk met het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ( EEG- Verdrag) Samenwerking op een domein zou uiteindelijk leiden tot samenwerking op meerdere domeinen. Verdragen van Rome 1957 De oprichting van EEG en Euratom. Dit legt de basis voor de EU zoals we deze vandaag kennen. De EEG zou echter over steeds meer beleidsgebieden gaan, zoals landbouw, mededinging en transport In 1967 kregen de Europese Economische Gemeenschap (EEG), Euratom en de EGKS bij het in werking treden van het Fusieverdrag gezamenlijk één Commissie, één ministerraad en één begroting. Hierdoor verdween de functie van Hoge Autoriteit van de EGKS. In 2002 eindigde de geldigheidsduur van het verdrag; het was voor 50 jaar gesloten De EEG is opgericht via het Verdrag van Rome op 25 maart 1957. Ook werd nog de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) opgericht. In 1967 zijn de EGKS, de EEG en de Euratom gefuseerd tot de de Europese Gemeenschap, beter bekend als de EU (Europese Unie). Diverse Europese landen hebben zich na de oprichting van de EU hierbij aangesloten

De EEG was een gemeenschap waarbinnen handel tussen alle producten vrij was. De Euratom was een gemeenschap waarbinnen afspraken werden gemaakt over atoomenergie. Omdat de landen die lid waren van de EEG ook lid waren van de EGKS en de Euratom, besloot men deze drie organen te fuseren. Zo ontstond de Europese Gemeenschap De commissaris was verantwoordelijk voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM). De verantwoordelijkheid werd tussen 1958 en 1970 gedragen door een afzonderlijk dagelijks bestuur, maar het Fusieverdrag (1967) faciliteerde de integratie van de functie in de Europese Commissie

Geschiedenis EU - Tijdlijn van de gebeurtenissen

25 maart - Ondertekening te Rome van de Verdragen tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom. 1958 1 januari - Inwerkingtreding van de Verdragen van Rome en installatie te Brussel van de Commissies van de EEG en Euratom, waardoor Brussel later zou uitgroeien tot de de facto hoofdstad van Europa. 1960-196 Euratom fuseerde in 1967 met de EEG en de EGKS tot de Europese Gemeenschappen. Geschiedenis. Het Verdrag van Rome werd officieel ondertekend op 25 maart 1957 en trad in werking op 1 januari 1958 ; Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden) Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Euratom fuseerde in 1967 met de EEG en de EGKS tot de Europese Gemeenschappe Europese Gemeenschap voor Atoomenergie In 1958 is de Euratom opgericht door de EG-landen, met als doel het ontwikkelen van vreedzaam gebruik van kernenergie in de deelnemende landen In 1957 ondertekenden zij de Verdragen van Rome, waarbij de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werden opgericht. In de Verdragen van Rome werden ook nieuwe besluitvormingsmechanismen en instellingen gecreëerd waarmee zowel nationale als gezamenlijke belangen konden worden gediend

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - Wikipedi

Wat is de betekenis van Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Door experts geschreven Het Euratom-verdrag is gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren. Het tekort aan traditionele energiebronnen in de jaren '50 heeft de zes landen die Euratom hebben opgericht (Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) ertoe aangezet kernenergie te ontwikkelen als middel om op energiegebied onafhankelijk te worden Geschiedenis Documentaire: Van openhaardgesprekken tot topbesluitvorming (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) opgericht. De eerste zitting van de Raad van de EEG vindt plaats op 25 januari 1958 en wordt voorgezeten door Victor Larock, minister van Buitenlandse Zaken van België

I. Geschiedenis Eu. 1945 - 1970: - EGKS - Verdrag van Rome - EEG - EURATOM (atoomenergie) 1970 - 1980: - Eerste uitbreiding (1973: Den, Ier, VK) - Rechtstreekse verkiezingen EP 1980 - 1990: - Uitbreiding (1981: Gri; 1986: Spa, Por) - Op weg naar interne markt (meer supranaionaal, nog meer een) - Val van de muur 1990 - 2000: - Uitbreiding. Literatuuropdracht 1 (geschiedenis van de europese integratie chronologisch) Rikke Ponger. Vak: European Governance (MAN-BCU336) Rikk e Po nger. S4566378. 08-09-2016. Liter atuur opdr acht 1: De geschiede nis van Eur opese int egra tie . Na de T weede W ereldoorlog lee fde in veel E uropese landen he t ge voel dat nog e en oorlog absoluut Het Verdrag inzake de fusie van de executieven van de Europese Gemeenschappen (EGKS, EEG, Euratom) treedt in werking. Er is nog maar één Commissie en één Raad die echter blijven optreden volgens de voor elk van de Gemeenschappen geldende regels. 3. Eerste zitting van de Raad van de Europese Gemeenschappen onder voorzitterschap van Duitsland. Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede. De zes oprichtende landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De jaren '50 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West Korte geschiedenis van de Europese eenwording, die resulteerde in de Europese Unie. De oorzaken, (EEG) en Euratom. Op 25 maart 1957 werden met de Verdragen van Rome de Europese Economische Unie (EEG) en Euratom opgericht, die op 1 januari 1958 in werking traden

Achtergrondinformatie over het ontstaan van de Euro

Euratom, marché commun et C.E.C.A.. Ce livre a pour but d'attirer l'attention sur les problèmes posés par les institutions naissantes de l'Europe. Après.. Evroé společenství pro atomovou energii (Euratom) bylo založeno 25. března 1957 v Římě na základě Římských smluv (vstoupily v platnost 1. ledna 1958). Zakládajícími zeměmi byly Francie, Západní Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.Přestože je Euratom samostatným celkem, je plně integrován do Evroé unie.. 1950 De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, stelt voor de Franse en Duitse staalproduktie onder gezamenlijk gezag te stellen.1951 D

De geschiedenis van de EU - Digischoo

  1. Alle aantekeningen hoorcolleges Inleiding Europees recht inleiding europees recht hoorcolleges hoorcollege geschiedenis na woii: economische puinhoop groo
  2. Een Europese instelling die als taak heeft het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen. Euratom werd opgericht op 1 januari 1958, als uitvloeisel van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957. Er werd een Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van kernenergie gesticht met vestigingen in Ispra (Italië), Karlsruhe (Bondsrepubliek Duitsland), Geel (België) en Petten.
  3. Deze drie instellingen - EGKS, EEG en EURATOM - zijn samengevoegd tot Europese Gemeenschappen (EG). Na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht volgde hierop in 1992 de Europese Unie. Dit statenverband groeide uit tot 27 lidstaten, die op steeds meer terreinen gingen samenwerken. Er werd zelfs een Europese grondwet ontworpen
  4. De Euratom - en de EEG -begrotingen moesten in evenwicht zijn, in tegenstelling tot die van de EGKS, en de procedures ervan vormen de basis voor de begrotingsprocedure die tot op de dag van vandaag bestaat: de Commissie stelde een jaarlijkse begroting voor, de Vergadering werd geraadpleegd en de Raad besliste (artikel 171 Euratom; artikel 199 EEG)
  5. Wat is de betekenis van Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, ook Euratom)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, ook Euratom). Door experts geschreven
  6. De geschiedenis van de EU. De EU is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog moest er veel gebeuren in Europa. De Euratom was een gemeenschap waarbinnen afspraken werden gemaakt over atoomenergie. Omdat de landen die lid waren van de EEG ook lid waren van de EGKS en de Euratom, besloot men deze drie organen te fuseren
  7. ister van Buitenlandse Zaken van België

Het toenmalige Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV Rijksinstituut voor de Volksgezondheid ) begon met stralingsmetingen kort nadat in 1957 het Euratom-verdrag getekend was. Dat verdrag schreef onder andere voor dat () elke lidstaat de nodige installaties opricht om een voortdurende controle uit te oefenen op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem () Geschiedenis. De EU is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog moest er veel gebeuren in Europa. De Euratom was een gemeenschap waarbinnen afspraken werden gemaakt over atoomenergie. Omdat de landen die lid waren van de EEG ook lid waren van de EGKS en de Euratom, besloot men deze drie organen te fuseren §2.Geschiedenis van de EU: - 25 maart 1957 : De zes grondleggers ondertekenen het Verdrag van Rome, waaruit de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) ontstaat. Het Europees Parlement telt dan 142 leden, die door de nationale parlementen worden afgevaardigd

Image:EGKS

Meerkeuzevragen 19e en 20e eeuw. .Waarom wilden veel Europeanen begin 19 e eeuw naar de VS? a.om handel te drijven. b.om een boerderij te starten. c.om in de industrie te gaan werken. d.om cowboy te worden. 2.Trusts zijn bedoeld om. a.concurrentie te beperken. b.een grotere productie te behalen Bergen is een dorp met een lange geschiedenis, meer dan je misschien van een bescheiden dorp zou verwachten. Aan de Oosterdijk op Zanegeest, op de uiterste rand van de oude strandwal, is deze urn gevonden uit de 2e eeuw na Christus. Het betreft Fries aardewerk van 20 cm hoog, gebruikt om de asresten van een overledene in te bewaren Het verhaal van een ondertekening. Albert Breuer (links) in het gezelschap van de eerste secretaris van Euratom, G. Guazzugli Marini. 21/05/07. Ook in de coulissen van de ceremonie op die vijfentwintigste maart in 1957 doken de problemen van alle kanten op! Een treinwagon op een verkeerd spoor, al te ijverige schoonmaaksters en stakende. Geschiedenis van de Negen Nessen. Eind jaren vijftig verrijst in de duinen bij Petten de reactor van Euratom, het Europees onderzoeksinstituut voor kernenergie. Om de buitenlandse werknemers te kunnen huisvesten, wordt een stuk grond gekocht in het nabijge- legen kunstenaarsdorp Bergen. De plannen voor deze locatie omvatten woningen, een.

Europese Commissie - Wikipedia

Geschiedenis tijdvak 10. Tijd van televisie en computer 1950- heden 2 e helft 20 e eeuw. Moderne tijd Kenmerkende aspecten: 45. De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld.. Voorbeeld Nederlands-Indië werd na lange gevechten als onafhankelijke staat erkend als de Republiek Indonesië in 1949 Europese Gemeenschap van Kolen en Staal & Euratom. Het energiebeleid van de Europese Unie gaat terug tot de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal in 1952 en het Euratom-verdrag in 1958 (samenwerking op het gebied van kernenergie). Sinds die tijd heeft het beleid zich ontwikkeld; kernpunten zijn nu vooral het veiligstellen van de Europese energievoorziening, ontwikkeling van. c)Liberalen zijn voor vrijheid en democratie. d)PSP was tegen de atoombom. 26)Met secularisering bedoelen we: a)het versterken van de band tussen politiek en samenleving. b)het loslaten van de band met de kerken in het dagelijkse leven. c)het ontstaan van een verzuilde samenleving GESCHIEDENIS VAN DE EU Ireland Portugal Spain. VAN KOLEN EN STAAL NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE EURO EN VERDER 1935 1940 1945 1950 1955 DE TWEEDE WERELDOORLOG Na de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. - Euratom: deze samenwerking rond kernenergie was gericht op gezamenlij Euratom verdrag. Euratom-Verdrag - Geconsolideerde versie Deze publicatie bevat de geconsolideerde - en bijgewerkte - versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met inbegrip van de bijlagen en protocollen Het Euratom verdrag treedt in werking, nadat op 25 maart 1957 in Rome de oprichting plaats heeft gevonden van de Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA.

Lijst van Eurocommissarissen voor Euratom - Wikipedi

Opdracht over Tijdbalk EU (Hoofdstuk 4 en 13) voor het vak geschiedenis en de methode Sprekend verleden. Dit verslag is op 18 februari 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo Werkstuk over Portugal voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 29 mei 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo Duitsland sluit eind 2022 haar laatste kerncentrales, maar de Urenco verrijkingsfabriek in Gronau en de brandstofelementenfabriek in Lingen zijn buiten de Ausstieg gehouden. Dat lijkt nu toch te veranderen. Federaal milieuminister Schulze heeft gisteren een 12-puntenplan gepresenteerd om de nucleaire uitfasering te voltooien. Het lijkt op een to-do lijstje bij het aantreden als bewindspersoon.

Geschiedenis van de Europese Unie - Wikipedi

1.3 Een stukje geschiedenis van de douanewetgeving Hiervoor is al aangegeven dat onze douanewetgeving in de eerste plaats Uniewetgeving is. Zo is het echter niet altijd geweest. Daarom sluiten we dit hoofdstuk af met een stukje geschiedenis De geschiedenis van de EU. Steeds vaker merken we dat besluiten van de Europese Unie (EU), van 'Brussel', hun invloed hebben op het dagelijkse leven in Nederland. Landbouwers, milieuorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, consumentenbonden en besturen van economisch achtergebleven provincies, allemaal gaan ze naar Brussel Geschiedenis. Zoeken. Zoeken. als neergelegd in de richtlijn 80/836/Euratom van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980. Volgens haar is slechts gekeken naar economische aspecten en is ten onrechte geen rekening gehouden met de veranderde maatschappelijke opstelling ten opzichte van de kerncentrale EGKS, EEG, EURATOM. Laatst bijgewerkt 1 augustus 1993. Van grotere betekenis voor de internationale positie van Nederland, althans in economisch opzicht, zou evenwel de totstandkoming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) zijn. Het EGKS-verdrag werd in april 1951 door Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Luxemburg en. Europa Nederlanders en Europeanen. Geen geld meer wisselen tijdens een vakantie in Frankrijk: Sinds 2002 heeft Europa de euro. Het begon allemaal in 1951 met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waar ook Nederland lid van werd

Euratom tekent een contract met Eurochemic voor de opwerking van brandstof uit de HFR in Petten. Het gaat om een contract samen met de BR-2 reactor in Mol in totaal om ongeveer 4000 kg uranium en aluminium. De Eurochemic fabriek in Mol zal in juli in bedrijf komen (1) Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom, PbEU L 424, p. 1. (2) Artikel 311, derde alinea, VWEU. (3) Artikel 12 EMB. (4) Artikel 2, eerste lid, onder c, EMB Pierre Wigny, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, lanceert het idee om de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de twee Commissies (EEG en Euratom), zoals ze bij het Verdrag van Rome zijn opgericht, in één enkele instelling onder te brengen Begrippenlijst over Hoofdstuk 4: Europa 1945-1980 voor het vak geschiedenis en de methode Sfinx. Dit verslag is op 5 juni 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo

In 1957 werd het Euratom-verdrag ondertekend in Rome. Op 1 januari 1958 trad het Euratom-verdrag in werking en werd de Commissie voor Euratom geïnstalleerd in Brussel. De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, is een internationale organisatie met als doel het bevorderen van vreedzame toepassingen van kernenergie Europees Verdrag - Hoofdinhoud. De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 (Lissabon) zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten.. In de meeste gevallen gaat het om wijzigingsverdragen Juli 1. Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De douane-unie treedt in werking. De douanerechten die nog werden geïnd in het kader van het intracommunautair handelsverkeer, worden 18 maanden vóór de in het Verdrag van Rome vastgestelde datum afgeschaft en het gemeenschappelijk douanetarief wordt ingevoerd ter vervanging van de nationale. Universiteit Leiden - Opleiding Geschiedenis - Economie online Hoofdstuk 11: Internationale samenwerking 1. Inleiding. Onder economische integratie verstaan we de samensmelting van de verschillende landen op economisch gebied. Daarbij maken we onderscheid tussen 'natuurlijke integratie' en 'politieke integratie' › 1957: Euratom-verdrag • Bevorderen vreedzame toepassing kernenergie èn stralingsbescherming › Twee dia's uit een presentatie van | 5. Historie. Cursus coördinerend SB deskundige - 2021. Stefan Mundigl. European Commission Directorate-General forEnergy. Directorate Nuclear Safety and Fuel Cycle. Radiation Protection Uni

Europakunde, les 1: lees de Britse kranten! Caroline de Gruyter. 15 juli 2017. Leestijd 2 minuten. NRC Quotes : Junck er (uitredend commissie voorzitter) Our European Union is not in a good state. There is not enough Europe in this U n ion. And there is not enough Union in this Un ion. I am as young as the European proj ect that turns 60 next year in March 2 017. I have lived it, work ed for it, my whole life Artikelen in categorie Wikisource:Werk in uitvoering Deze categorie bevat de volgende 19 pagina's, van de 19 in totaal

Historie vun de EU Europääsch Gemeenschop för Kohle un Stahl (EGKS), Montanunion. An'n 18.April 1951 worr in Paris de Europääsche Gemeenschop för Kohle un Stahl (EGKS) grünnt. Dormit harrn sik de Staten na den tweeden Weltkrieg vörnahmen, beter tosamen to arbeiden.; Europääsch Verdeffenderengemeenschop (EVG) An'n 27.Mai 1952 worr in Paris de Verdrag över de Europääsch. Europees recht herhalingsles 1ste bachelor en aanvulling 2de bachelor. Vak: Europees recht (B001040) Eu r o pe es rec ht h erha li ng sl es 1 st e. ba ch el or en a an vu ll in g 2 d e. ba ch el or. 1. E erst e Europese samen werking Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE EURATOM LIBRARY 50 MWe KERN,ENERGIECENTRALE DODEWAARD Jaarverslag 1968 1969 Verslag opgesteld door de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland - GKN / N.V. Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven - SEP/Nederland Deelnemingscontract Nr. 006-63-4 REP

Het toenmalige Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) begon met stralingsmetingen kort nadat in 1957 het Euratom-verdrag getekend was. Dat verdrag schreef onder andere voor dat () elke lidstaat de nodige installaties opricht om een voortdurende controle uit te oefenen op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem () > Euratom. 60e verjaardag van het Verdrag van Rome. In de eerste plaats zal dit een gelegenheid zijn om onze gedeelde geschiedenis te vieren en de balans op te maken van zestig jaar integratie. Het is geen geheim dat het historische moment waar we voor staan,. Euratom is een nieuwe internationale organisatie voor vreedzaam gebruik en nieuwe toepassingen van kernenergie - mede door de Suez-crisis (1956) wil Europa alternatieven vinden voor olie uit het Midden-Oosten. De EGKS, de EEG en Euratom gaan in 1967 veel nauwer samenwerken onder de naam 'Europese Gemeenschappen (EG)'

Euratom stond voor Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, of European Atomic Energy Community. VPRO Geschiedenis: Zwarte sinterklaas > PSP opgericht. Op 26 en 27 januari 1957 wordt de politieke partij PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) opgericht 33 247 Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles. Europese Unie - verdragen, geschiedenis 1951 1957 1965 1992 1997 2001? E U R O P E S E U N I E ( E U ) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) Een mooie site met filmpjes over de Staatsmijnen. Europese Economische Gemeenschap (EEG) Europese Gemeenschap (EG) Euratom (Europese Atoomenergie Gemeenschap) Drie Europese Gemeenschappen: EGKS.

Video: Verdrag tot oprichting van de Europese Economische

Verdrag van Rome (1957) | Historiek

Euratom kopen, verkopen of verzamelen? Beheer in de postzegels catalogus op LastDodo je België verzameling Ontstaan ontzuiling. Ontzuiling is de gefaseerde desintegratie van de geïnstitutionaliseerde betrekkingen binnen en tussen zuilen. De twee fundamenten van het verzuilde bouwwerk verbrokkelden tijdens dit proces: de scheidslijnen aan de basis vervaagden en tegelijkertijd vond polarisatie plaats tussen de politieke elites

Britse politiek ruziet rond Brexit - NRCEuropese unieMillegem (Mol) - Wikipedia

Welke rol heeft het Europees Parlement gespeeld in enkele van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de EU? Ga terug in de tijd en volg de gebeurtenissen vanuit het oogpunt van het Parlement: de geboorte van de euro (1998), de eerste keer dat onderzoek van het Parlement leidde tot de val van de Europese Commissie (1999), de ondertekening van het Handvest van de grondrechten van de. Uitwendige geschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Laatst bijgewerkt 1 maart 1999. In de paragrafen 2.1 t/m 2.4 wordt per politieke stroming de uitwendige geschiedenis (oorsprong, oprichting, opheffing, splitsing, fusie, etc.) van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen kort aangeduid Hoe de Amerikanen de Europese Unie pushten. Door: Bas Kromhout. De eenwording van Europa is deels van Amerikaanse makelij. In de jaren vijftig streefde Washington naar een federatie van West-Europese staten, die sterk genoeg zou zijn om een Sovjetaanval te weerstaan - zonder Amerikaanse hulp. Het kind Europa moest op eigen benen gaan staan. Nederland algemeen: * Kerntechniek in Nederland 1945 - 1974 - Lagaaij / Verbong - 1998. * Een kerncentrale bouwen. Geschiedenis van de Stichting ECN. Periode 1945-1962 - J.A. Goedkoop/ECN -1995. * De Republiek der Kerngeleerden. Deel 2: Geschiedenis van de Stichting ECN. Periode 1962-1984 - C.D.Andriesse - 2000